ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

Thu, 02/11/2016 - 09:36 -- ictuser

Company Registration ( ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း)

 

၁။      ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို www.dica.gov.mm တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Certificate of Exporter/Importer Registration 

(ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ)

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရမည့်သူများ

၁။       ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်သည် ပြည်ပသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ကြီးကြပ်ရေး (ယာယီ) အက်ဥပဒေအရ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အမိန့်ဖြင့် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။    

၂။       အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က)    ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ(၂၀၁၇) တို့အရ မှတ်ပုံတင် ထားသော-

(၁)     မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးပိုင် (သို့မဟုတ်)အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ

(၂)     နိုင်ငံခြားသားပိုင်ကုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်)ကုမ္ပဏီရုံးခွဲများ

(၃)     ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ

( ခ)    သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော သမဝါယမအသင်း လီမိတက်များ

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသူများ

၃။       စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၁-၁-၁၉၉၁) ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၁/၉၁) အရ အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများအား ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထား ပါသည်-

          (က)    အစိုးရဌာနများ၊

          ( ခ)    နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊

          ( ဂ)    ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်များ၊

          (ဃ)    ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊

          ( င)    နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊

          ( စ)    မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ရရှိထားသူများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များ

၄။       ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် ရရှိထားသူများသည် အောက်ပါ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသည်-

(က)    ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ရရှိထားသူများသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှ တစ်ဆင့်ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှု (Conventional Trade) စနစ်ဖြင့်သော် လည်းကောင်း ၊ နယ်စပ်ဒေသများမှ တစ်ဆင့် (Border Trade) စနစ်ဖြင့်သော် လည်းကောင်း သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

( ခ )   နိုင်ငံတော်မှ အခါအားလျော်စွာ ပိတ်ပင်ထားသော ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်သည့် ပစ္စည်း များကို သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

( ဂ )   ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုရန် အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းများမှ အပ ကျန်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ပို့ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ အခြား တရားဝင်ရရှိပြီး သတ်မှတ်သည့် အခွန်အခများ ပေးဆောင်ပြီးသည့်ငွေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအတွက် နယ်စပ်စခန်းတိုင်း တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးအမျိုးအစားဖြင့် ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သွင်းကုန်များ တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။

(ဃ)    ပြည်ပမှ တင်သွင်းသောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရ  သီးခြားကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း၌ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ် ဖြင့် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။         

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၄) ရပ်

၅။       ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၄) ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်-

(က)    မှတ်ပုံတင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း။

( ခ )   သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း။

( ဂ )   ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားခြင်း။

(ဃ)    မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း။        

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သောနေရာများ

၆။       ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား အောက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင် လာရောက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည် -

          (က)    နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊

          ( ခ )   ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ်းနားလမ်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲ၊

          ( ဂ )   ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ရုံး (One Stop Services) (MIC ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီများသာ)

          (ဃ)    ရန်ကုန်မြို့၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် (One Stop Service Center) (သီလဝါအထူး စီးပွားရေး ဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီ များသာ)

 

Online ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ

၇။       အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    Online  ကြေးပေးသွင်းခြင်း                           ၂၅၀ဝ ကျပ်

( ခ )   မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားဘိုးငွေပေးသွင်းခြင်း             ၅၀ဝ ကျပ်

          စုစုပေါင်း                                                     ၃၀ဝ၀ ကျပ်   

 

ကုမ္ပဏီများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၈။       ကုမ္ပဏီများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက် စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့်  Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

( ခ)    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေး သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်အပါအဝင်)နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တို့အား Print Out ထုတ်ထားသည့် မိတ္တူအထောက်အထားများ                                                                                                                                                                                         နောက်ဆက်တွဲ(က)

( ဂ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံနှင့် လက်မှတ် နမူနာတို့ပါဝင်သော ဓာတ်ပုံဇယား    နောက်ဆက်တွဲ( ခ)

(ဃ)    MIC ခွင့်ပြုမိန့်(MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများသာ)

( င)    လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ PASSPORT မိတ္တူ၊

( စ)    အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှလွှဲပို့သည့် Capital Brought In,Bank အထောက်အထား (ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ) (မူရင်း၊ မိတ္တူ)

   

 

သမဝါယမအသင်းများပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက် စာတမ်းများ

၉။       သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

                   (က)    အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသော  Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

                   ( ခ )   သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ထောက်ခံစာ

                   ( ဂ )   သမဝါယမအသင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ/မူရင်း)

                   (ဃ)    သမဝါယမအသင်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

                   ( င )   သမဝါယမအသင်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဓာတ်ပုံဇယား

                   ( စ )   သမဝါယမအသင်းစည်းကမ်းစာအုပ်      

                   (ဆ)    လျှောက်ထားသူ အမှုဆောင်၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး

၁၀။     ကုမ္ပဏီများအတွက် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလမှာ သာမန်အားဖြင့် (၅)နှစ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင် ကြေးမှာ ၂၀ဝဝဝ၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

 

၁၁။     သမဝါယမအသင်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလနှင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးတို့မှာအောက် ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          ( ခ)              (၁) နှစ် အထိ                      ၅၀ဝဝဝ  ကျပ်

          ( ဂ)              (၂) နှစ် အထိ                     ၁၀ဝဝဝ၀  ကျပ်

          (ဃ)              (၃) နှစ် အထိ                     ၁၅၀ဝဝဝ  ကျပ်

          ( င)              (၃) နှစ်မှ (၅)နှစ်အထိ            ၂၀ဝဝဝ၀  ကျပ်

 

၁၂။     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းအား စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ သက်တမ်း (၅) နှစ်အထိ တစ်ဆက်တည်းသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါသည်။သို့ရာတွင်သမဝါယမအသင်းများကိုမူ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှခွင့်ပြုသည့် သက်တမ်းသည် (၅)နှစ် အောက်ဖြစ်ပါက ယင်းသက်တမ်းအတိုင်း ခွင့်ပြုပြီး ၅ နှစ် အထက်ဖြစ်ပါက ၅ နှစ်သာခွင့်ပြုပါမည်။

 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားရမည့်ကာလ

၁၃။     မိမိမှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးမည့် နေ့မတိုင်မီ (၃)လ ကြိုတင်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

၁၄။     ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် သမဝါယမအသင်းများအတွက် သမဝါယမဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုးခွင့် ဦးစွာဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ လျှောက်ထားရပါမည်။

 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း   

၁၅။     မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်ရက်နှင့် ယင်းရက်မတိုင်မီ ကြိုတင်လျှောက်ထားခြင်းကို သတ်မှတ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးများ ပေးဆောင်စေပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၏ နောက်တစ်ရက် မှစ၍ ၅ နှစ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပါသည်။သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးတစ်နှစ်အတွင်း  လျှောက်ထားမှုများ အတွက်ကိုလည်း သတ်မှတ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးများ ပေးဆောင်စေပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ရက်၏ နောက်တစ်ရက်မှ စတင်၍ ၅ နှစ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး တစ်နှစ်အတွင်းသက်တမ်းတိုး လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမပြုသော ကုမ္ပဏီများကိုမူ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ပိတ်သိမ်းပယ်ဖျက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။  

 

ကုမ္ပဏီများပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း များ

၁၆။     ကုမ္ပဏီများပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြ ရမည့် စာရွက် စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့်  Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

          ( ခ)    ယခင်ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)

          ( ဂ)    လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ PASSPORT မိတ္တူ၊

 

သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၁၇။     သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာ တွင် တင်ပြ ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

          ( ခ)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ထောက်ခံစာ

          ( ဂ)    သမဝါယမအသင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ/မူရင်း)

          (ဃ)    ယခင်ထုတ်ပေးထားသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း)

          ( င)    လျှောက်ထားသူ အမှုဆောင်၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ကြေးများ

၁၈။     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ပါ အောက်ပါအချက်များအား ပြင်ဆင်ချက်တစ်မျိုး လျှင် ပြင်ဆင်ကြေး ၁၀ဝဝဝ ကျပ် ပေးသွင်း၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်-

          (က)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အမည်စာရင်း ပြင်ဆင်ခြင်း၊

          ( ခ)    ကုမ္ပဏီ/သမဝါယမအသင်း ရုံးလိပ်စာ ပြင်ဆင်ခြင်း၊

          ( ဂ)    ကုမ္ပဏီ/သမဝါယမအသင်း အမည် ပြင်ဆင်ခြင်း၊

ကုမ္ပဏီများပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း များ

၁၉။     ကုမ္ပဏီများပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ပါ လျှောက်လွှာ

          ( ခ)    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေး သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တို့အား Print Out ထုတ်ထားသည့် မိတ္တူအထောက်အထားများ                 

          ( ဂ)    ယခင်ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မူရင်း)

          (ဃ)    လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ PASSPORT မိတ္တူ၊

သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၂၀။     သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာ တွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          ( က)   အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

          ( ခ)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ထောက်ခံစာ

          ( ဂ)    သမဝါယမအသင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ/မူရင်း)

          (ဃ)    ယခင်ထုတ်ပေးထားသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း)

          ( င)    လျှောက်ထားသူ အမှုဆောင်၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမှန်ထပ်မံထုတ်ပေးခြင်း   

၂၁။     ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် မိတ္တူမှန်ထပ်မံထုတ်ပေးရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်။ဆောင်ရွက်မှုအခကြေးငွေအဖြစ် ငွေ ၂၀ဝဝဝ ကျပ်ပေးဆောင်စေပြီး၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမှန်များထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့် သမဝါယမအသင်းများ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          (က)    ကုမ္ပဏီ/သမဝါယမအသင်းများ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ

          ( ခ)    ပျောက်ဆုံးသွားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          ( ဂ)    ပျောက်ဆုံးကြောင်း သတင်းစာကြော်ငြာ (မူရင်း)

          (ဃ)    ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း ၏  ထောက်ခံချက် (မူရင်း)

           (င)     လျှောက်ထားသူMD/Director/အမှုဆောင်၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/PASSPORT  မိတ္တူ၊

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကတ် ထုတ်ပေးခြင်း

၂၂။     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း။        လုပ်ငန်းရှင်သည် လုပ်ငန်းဆက်လက်မဆောင်ရွက်လိုသဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ပြန်လည်အပ်နှံလိုက အပ်နှံနိုင်ပါသည်။  

 

၂၃။     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပိတ်သိမ်းခြင်း။     တည်ဆဲဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းစည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်၍ စီးပွားရေးမသမာမှု များဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖျက်သိမ်း အရေးယူခံရသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် အမည်မဲစာရင်း (Black List) တင်သွင်းခံရသည့် ကုမ္ပဏီများ ၏မှတ်ပုံတင်များအား အပြီးတိုင် ပိတ်သိမ်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၂၄။     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်စိစစ်ရေးကတ်များထုတ်ပေးခြင်း။                   ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာရုံးကိစ္စအဝဝကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ကတ် (၂)ခု ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိရာမှ (၅-၁-၂၀၁၅) ရက်နေ့ကျင်းပပြုလုပ်သော စီးပွားရေးနှင့် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ၁/၂၀၁၅ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် လုပ်ငန်းရှင်စိစစ်ရေးကတ် အများဆုံး ၅ ခုထိ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး ပထမကတ်-၁၀ဝဝိ/၊ ဒုတိယကတ်-၂၀ဝဝိ/ ၊ တတိယကတ် ၃၀ဝဝိ/၊  စတုတ္ထကတ်-၄၀ဝဝိ/၊ ပဉ္စမကတ်-၅၀ဝဝိ/ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 

Agent Card (ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ကတ်)

၁။     Company Agent Card လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

        (က)    Company Letter ံံHead လျှောက်လွှာ

         (ခ)     ထသကကတ်ပြားမိတ္တူ

         (ဂ)     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

၂။     Car Agent Card ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

        (က)    လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သည့် Letter ံံHead လျှောက်လွှာ

         (ခ)     ဓာတ်ပုံ (၂)့ ပုံ

         (ဂ)     မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

 

Duty Fee Shop(အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း)

အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုသည့်နေရာများ

၁။      ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာနိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါသည်။

အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

၂။     (က)    အကောက်ခွန်လွန်အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်သည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်  (ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း) ၊

                  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။

        ( ခ)    လေဆိပ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်အတွက် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်သတ်မှတ်ထား သောဌာနတွင် အဆိုပါဌာန၏

                  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ခွင့် နေရာအတွက် လျှောက်ထား ရယူရမည်။

       (ဂ )    တင်သွင်းလာမည့် အကောက်ခွန်လွတ် ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ သိုလှောင် ထားရှိရန် အကောက်ခွန်

                  ဦးစီးဌာနတွင် အာမခံသိုလှောင်ရုံ Bonded Warehouse ထားရှိဆောင် ရွက်ခွင့်လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရယူရမည်

       (ဃ)    အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ယစ်မျိုးလိုင်စင် (F.L19) လျှောက်ထားရ ယူရမည်။

အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချမည့် ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ

၃။      (က)     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်၌ တင်သွင်း ရောင်းချရန်

                     ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းများကို တည်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်

                      လျှောက်ထားရယူရမည်။

          ( ခ)    သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုင်စင်သက်တမ်း ကာလအတွင်း တင်သွင်းရမည်။

          ( ဂ)    အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်အတွက် တင်သွင်းရောက်ရှိလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏

                   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုင်စင်ရ အာမခံကုန်လှောင်ရုံ (Bonded Warehouse) တွင် ထည့်သွင်းသိုလှောင်နိုင်ရေး

                   တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။     

         (ဃ)    အကောက်ခွန်အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချမည့် ပစ္စည်းများအား အာမခံကုန်လှောင်ရုံမှ ထုတ်ယူခြင်းကို

                    အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန  ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းတင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။                                                                            

အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချရန် သတ်မှတ်ချက်များ

၄။      (က)    လေဆိပ်များတွင် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့်သူများအား ရောင်းချရာ၌  ဆိုင်၏တည်နေရာသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊

                    စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ကျော်လွန်၍ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန် ပစ္စည်း ရောင်းချရာ၌ ထွက်ခွာခွင့် တံဆိပ်တုံး

                    ထုပြီးသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်ကိုင်ဆောင် ထားသူကိုသာ ရောင်းချရမည် ။   

          ( ခ)    လေဆိပ်များတွင်ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်သူများအားရောင်းချရာ၌ ဆိုင်၏ တည်နေရာသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊

                    စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ကျော်လွန်၍ အကောက်ခွန် စစ်ဆေးရေးဂိတ် ကို မဖြတ်သန်းမီ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊

                   ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာ၌ မိမိနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထား သောခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် သယ်ဆောင်လာခွင့်နှုန်းထား

                   အတိုင်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့် တံဆိပ်တုံး ထုပြီးသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားသူကိုသာ ရောင်းချရမည်။         

       ( ဂ)      အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်တွင်  ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တစ်ကြိမ် လျှောက်ထားပြီး

                    ထပ်မံလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူလလျှောက်ထားပြီး ပစ္စည်းများကို  ရောင်းချပြီး ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့

                    ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်စာရင်း

                    လျော့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်၊ စာတမ်း များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။                 

       (ဃ)    အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှ ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စာရင်းလျော့ ခြင်းများကို

                 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

       ( င)      အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှ ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာတွင် နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင် ငွေလဲနှုန်း

                  ထုတ်ပြန်ထားသည့် အတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားငွေ (သို့မဟုတ်) ကျပ်ငွေတို့ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။

                 ရောင်းချပြီး ရရှိငွေကြေးများနှင့် ပတ်သက် ၍ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ

                 ဆောင်ရွက်ရမည်။                   

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၅။      (က)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း)

          ( ခ)     ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

          ( ဂ)     ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်သတ်မှတ်ထားသောဌာန၏ ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းစာချုပ်

         (ဃ)    အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အာမခံသိုလှောင်ရုံ Bonded Warehouse ထားရှိ ဆောင်ရွက်ခွင့် လိုင်စင်

          ( င)    အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ယစ်မျိုးလိုင်စင် (F.L 19)

          ( စ)    ဖွင့်လှစ်မည့်ဆိုင်တည်နေရာပြ Layout Plan

 အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်နှင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပေးသွင်းရမည့် ကုန်ကျစရိတ်များ

 ၆။      (က)    မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေးတို့အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပေးသွင်းရပါမည် -

                     (၁)     မှတ်ပုံတင်ကြေး

                               (ကက)          (၁)နှစ်                       ၅၀၀၀၀        ကျပ်

                                 ( ခခ)            (၂)နှစ်                     ၁၀၀၀၀၀        ကျပ်

                                 ( ဂဂ)            (၃)နှစ်                     ၁၅၀၀၀၀        ကျပ်

                               (ဃဃ)          (၄/၅)နှစ်                  ၂၀၀၀၀၀        ကျပ်

                    (၂)     သက်တမ်းတိုးကြေး။     အထက်ပါ မှတ်ပုံတင်ကြေးများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။        

၇။      Online စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ                        

          (က)    Online ဆောင်ရွက်ခ                                 ၂၅၀၀  ကျပ်

          ( ခ)    မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားဘိုးပေးသွင်းခြင်း                ၅၀၀  ကျပ်

                                            စုစုပေါင်း                            ၃၀၀၀ ကျပ်

 

Wine Importation(ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း)

ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၁။       ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ကတ်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံလိပ်မူ၍ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ Letter Headပါလျှောက်လွှာ

          ( ခ)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ  )

          ( ဂ)   ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ ) (သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၃လ ရှိရမည်။)

         (ဃ)    အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ယစ်မျိုးခွင့်ပြုလိုင်စင် FL-11 (မူရင်း) (သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၃လ ရှိရမည်။)

                   FL-11လိုင်စင်ခွင့်ပြုရရှိသူသည် Form 6/26 တွင် ပါဝင်ရမည်။

          ( င)    အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ဖြန့်ချိရောင်းချခွင့်ရရှိရန် ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ (သို့မဟုတ်) ဝိုင်တင်ပို့သော

                    ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များ (သက်တမ်းပါဝင် ထည့်သွင်းရမည်။)

          ( စ)    Form 6 ၊ Form 26

          (ဆ)    ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့များ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင် မဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်ကတ် နှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ကတ်သက်တမ်းကာလနှင့်မှတ်ပုံတင်ကြေး

၂။       ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ကတ်၏ မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးများကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

           (က)    ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းအား(၁)နှစ်ခွင့်ပြုပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်ကတ်

                     လျှောက်ထားချိန်တွင် ကုမ္ပဏီသက်တမ်းနှင့် ယစ်မျိုးလိုင်စင် သက်တမ်းတို့သည် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်

                     ကတ်လျှောက်ထားရန်   အကျုံးဝင်သည့် သက်တမ်းများဖြစ်ရမည်။                           

            ( ခ)    မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအား တစ်ကြိမ်လျှင် (၁)နှစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပါသည်။

            ( ဂ)    မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ကျပ် ၅၀,၀၀၀ သတ်မှတ်ပါသည်။။

            (ဃ)    မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးကို (၁)နှစ်အတွက် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ သတ်မှတ်ပါသည်။

 

Certificate of Business Representative (စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း)

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

၁။      စီးပွားရေးအကျိုဆောင်ဆိုသည်မှာ -

         (က)    ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူများထံမှ ကော်မရှင်ရယူခံစားလျက် ယင်းတို့ထံမှ ဝယ်ယူမည့် ကုန် ပစ္စည်းများအတွက်

                  အမှာလွှာများကိုလက်ခံပြီး ၊ ကုန်ပစ္စည်းမှာကြားပေးသူ ။

                                                                                  (သို့မဟုတ်)

          ( ခ)    ပြည်ပရှိပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားလုပ်ကိုင် နိုင်စေရန်

                   ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ ။

                                                                                 (သို့မဟုတ်)

         ( ဂ)    ပြည်ပရှိပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ကိုယ်စားပြု၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့်

                  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူကိုဆိုလိုသည်။

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံမူသတ်မှတ်ခြင်း

၂။      (က)    မြန်မာကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။

          ( ခ)    ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Service) ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်။

          ( ဂ)    အေဂျင်စီ အမျိုးမျိုး ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။

         (ဃ)    နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာကုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်)

                    ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးအားစီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့် စာချုပ်/ခန့်အပ်စာ

                    မူရင်းတင်ပြရမည်။       

          ( င)    စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့် ပြည်ပကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း၏ မူရင်းနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် မှတ်ပုံတင်

                    အထောက်အထားတင်ပြရမည်။ ယင်း မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ E-mail တို့

                    ပါရှိရမည့်အပြင် မှန်ကန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါရှိ ရမည်။                                             

          ( စ)    စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် ခန့်အပ်သည့် စာချုပ်ကိုပြည်တွင်း၌ ချုပ်ဆိုမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး

                    ‌ရှေ့မှောက်တွင်ခန့်အပ်  ချုပ်ဆိုရမည်။

          (ဆ)    စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့် ပြည်ပကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)

                    တာဝန်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

           (ဇ)     စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ပြည်ပမှ ခန့်စာပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါကယင်း နိုင်ငံ ရှိမြန်မာသံရုံး၏ 

                     မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် (Endorse) ပါရှိရမည်။   မြန်မာသံရုံးမရှိပါက (သို့မဟုတ်) မြန်မာသံရုံးနှင့်အလှမ်း

                     ကွာဝေးပါက (Notary Public)တစ်ဦးဦး၏  မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် လျှောက်ထားရမည်။                                                   

          (ဈ)     စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေးကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပက်သက်သောသတင်းလွှာ ၆/၂၀၀၆ ပါ

                    သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပေးသွင်းရမည်။             

         (ည)     စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်တိုင်းသည် စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပတ်သက်သော ငွေစာရင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်

                    ပတ်သက်သော အထောက်အကူပြုစာရွက် စာတမ်းများကို  တိကျမှန်ကန်စွာပြုစု ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။           

          (ဋ)     ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ မှတ်ပုံတင်တွင်ဖော်ပြခွင့်ပြုထားသော (Trade  Services) စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုသာ

                    ဆောင်ရွက်ရမည်။

          (ဌ)     ပြည်တွင်း၌မှတ်ပုံတင်လုပ်ကိုင်မည့် ( စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အတိအကျ ဖော်ပြရမည်။

                   (ဥပမာ-လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် ဥယာဉ်ခြံမြေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်နှင့် 

                    အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ အစရှိသည်ဖြင့်)               

          (ဍ)     စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်တိုင်းသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အခါအား လျော်စွာထုတ်ပြန်သော

                    စီမံခန့်ခွဲ့မှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

          (ဎ)     စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်တိုင်းသည်စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်အမိန့်သော်လည်းကောင်းထုတ်ပြန်ထား သာ ညွှန်ကြားချက်များ

                    ကိုလည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်ကို ရုပ်သိမ်းခံရမည့်အပြင်

                    သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်ရေး (ယာယီ) အက်ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

               

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

၃။     (က)    ကုမ္ပဏီ Letter Head လျှောက်လွှာ။

         ( ခ)    စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့်စာ/စာချုပ် (မူရင်း + မိတ္တူ+ Notary + သံရုံး)။

         ( ဂ)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။

         (ဃ)    ပုံစံ ၆/၂၆ ။

          ( င)    သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း /သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတစ်စုံ(မိတ္တူ)။

          ( စ)    နိုင်ငံခြားသား Pass Post မိတ္တူ ။(ကိုယ်တိုင်လာရောက်သူလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သာ)

          (ဆ)    နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် Director စာရင်းမိတ္တူ။

                    မှတ်ချက်။       မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသော ကိစ္စရပ်များအတွက် စီးပွားရေးအကျိုး ဆောင်

                                         ခန့်အပ်စာပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး၏ အတည်ပြုချက် (Endorsement)

                                         ပါရှိရမည်။                                

 ကော်မရှင်နှုန်း(နိုင်ငံခြားငွေ)ရရှိသည့် စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေး

၄။      (က)    စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ကြေး      -   ကျပ်   ၂၀၀၀၀၀

          ( ခ)    စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်သက်တမ်းတိုးကြေး -   ကျပ်   ၁၀၀၀၀၀

                   မှတ်ချက်။       စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည်(၁)နှစ်ဖြစ်သည်။

လစာ (နိုင်ငံခြားငွေ)ရရှိသည့်စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေး

၅။      (က)     လစာ   USD      100 မှ   500 -     ကျပ်     ၁၀,၀၀၀

          ( ခ)    လစာ   USD     501 မှ 1000  -     ကျပ်     ၂၀,၀၀၀

          ( ဂ)    လစာ   USD   1000  အထက်  -     ကျပ်     ၃၀,၀၀၀

                    မှတ်ချက်။       စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည်(၁)နှစ်ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားခြင်း

၆။      စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ပါအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်လိုပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှင့်

         ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို့ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး  ပြင်ဆင်ကြေးမှာ

         အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

         (က)    ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းခြင်း                   =   ၁၀၀၀၀ိ/-

         ( ခ)    ကုမ္ပဏီရုံးခန်းလိပ်စာပြောင်းခြင်း            =   ၁၀၀၀၀ိ/-

         ( ဂ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ပြောင်းခြင်း              =   ၁၀၀၀၀ိ/-

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း

၇။      (က)    ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ      

                   (၁)     ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဝင် Letter Head ပါလျှောက်လွှာ။

                   (၂)     ကိုယ်စားလှယ်လွှဲပါက  လွှဲစာနှင့်ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။

                   (၃)     ရပ်ကွက်နှင့်ရဲစခန်းထောက်ခံစာများ။

                   (၄)     ပျောက်ဆုံးကြောင်းသတင်းစာတွင်ကြေညာစာ။

                   (၅)     ပုံစံ (၆/၂၆)

         ( ခ)    မိတ္တူမှန်ကြေး = ၃၀၀၀၀ိ/-

သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမှုနောက်ကျခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး

၈။     (က) သက်တမ်းကုန်ပြီး ပထမ(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားလျှင်                                 အခမဲ့

        ( ခ ) သက်တမ်းကုန်ပြီး ဒုတိယ(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားလျှင်                     ၃၀၀၀၀/-ကျပ်

        ( ဂ ) သက်တမ်းကုန်ပြီး တတိယ(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားလျှင်                   ၅၀၀၀၀/-ကျပ်

        (ဃ) (၃)လကျော်ပြီး (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားလျှင်                                ၁၀၀၀၀၀/-ကျပ်

         ( င) (၆) လ ကျော်လွန်သည့် မှတ်ပုံတင်များ                                           ပယ်ဖျက်သွားရန်

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်စိစစ်ရေးကတ်များထုတ်ပေးခြင်း

၁။      ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် လုပ်ငန်းရှင်စိစစ်ရေးကတ်အများဆုံး

          ၅ ခု အထိ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၂။      ထိုသို့ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရာတွင် အခကြေးငွေအား အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ကောက်ခံ၍ ဆောင်ရွက်

          ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ပထမ-ကတ်အတွက်               ကျပ် ၁၀၀၀၀/

          ( ခ)    ဒုတိယ-ကတ်အတွက်             ကျပ် ၂၀၀၀၀/            ကတ် ၂ ခု =ကျပ်   ၃၀၀၀၀/

          ( ဂ)    တတိယ-ကတ်အတွက်            ကျပ် ၃၀၀၀၀/            ကတ် ၃ ခု=ကျပ်   ၆၀၀၀၀/

         (ဃ)    စတုတ္ထ-ကတ်အတွက်             ကျပ် ၄၀၀၀၀/            ကတ် ၄ ခု=ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/

          ( င)    ပဉ္စမ-ကတ်အတွက်                ကျပ် ၅၀၀၀၀/            ကတ် ၅ခု=ကျပ်  ၁၅၀၀၀၀/

 ၃။      ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ/ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်စိစစ်ရေးကတ် အရေအတွက်ကို

          ဖော်ပြ၍ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။                    

 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရန်ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁။      စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ (One Stop Service)

          တွင် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့်  ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားသူများမှအပ

          ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားသူများသည် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် လျှောက်ထားရန်အတွက်

          ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ကဒ်များ လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။      သို့ဖြစ်ပါ၍ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် လျှောက်ထားလိုသူ ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်

         မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀၀၀ိ/- (ကျပ် တစ်သောင်း တိတိ) ပေးသွင်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို

         ဖော်ပြပြီး ကိုယ်စားလှယ်ကဒ် များ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ဓါတ်ပုံ

          ( ခ)    အမည်

         ( ဂ)    မှတ်ပုံတင်အမှတ်

          (ဃ)    လိပ်စာ