ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂  Mini Budget
(မတ်လ)ထိ
၂၀၂၂-၂၀၂၃  Mini Budget
(ဧပြီလ)
ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း
  ပို့ကုန် US$ ၉၈၄၁.၂၄၆ ၇၂၁၉.၁၇၀ ၁၇၀၆၀.၄၁၆ ၁၀၄၉၃.၁၅၀ ၇၁၈၇.၉၃၉ ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၅၆၂၀.၆၃၄ ၂၆၈၇.၇၈၈ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၇၈၃.၇၆၉ ၄၃၃.၁၃၃ ၁၂၁၆.၉၀၂
(က) လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း US$ ၁၅၂၆.၃၃၆ ၁၇၃၅.၂၅၅ ၃၂၆၁.၅၉၁ ၁၈၇၀.၆၂၃ ၁၈၅၅.၀၇၅ ၃၇၂၅.၆၉၈ ၁၈၇၉.၅၈၆ ၂၇၄၄.၆၁၈ ၄၆၂၄.၂၀၄ ၁၉၄၉.၀၁၈ ၄၅၈.၆၉၂ ၂၄၀၇.၇၁၀ ၂၅၇.၁၀၇ ၉၆.၇၃၀ ၃၅၃.၈၃၇
( ခ ) တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း US$ ၄.၅၃၄ ၃၆၁.၈၂၆ ၃၆၆.၃၆၀ ၃.၇၂၂ ၁၀၄.၀၂၁ ၁၀၇.၇၄၃ ၄.၁၄၉ ၁၄.၇၄၉ ၁၈.၈၉၈ ၄.၂၉၇ ၁.၀၅၉ ၅.၃၅၆ ၀.၂၄၀ ၂.၁၂၉ ၂.၃၆၉
( ဂ ) ​ရေထွက်ပစ္စည်း US$ ၂၉၆.၂၈၀ ၄၃၅.၈၇၆ ၇၃၂.၁၅၆ ၃၃၄.၄၈၈ ၅၂၄.၄၇၂ ၈၅၈.၉၆၀ ၃၉၇.၆၀၉ ၃၈၇.၄၁၂ ၇၈၅.၀၂၁ ၂၆၂.၆၁၉ ၂၁၉.၀၃၈ ၄၈၁.၆၅၇ ၂၇.၉၁၈ ၂၁.၅၆၉ ၄၉.၄၈၇
(ဃ) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၁၅၉.၇၂၇ ၃၀၅.၇၃၂ ၁၄၆၅.၄၅၉ ၁၅၀၅.၉၁၈ ၃၆၄.၉၁၈ ၁၈၇၀.၈၃၆ ၈၄၆.၀၉၉ ၄၉.၅၁၂ ၈၉၅.၆၁၁ ၂၈၅.၉၇၈ ၂.၆၂၁ ၂၈၈.၅၉၉ ၆၅.၉၂၃ ၀.၆၂၆ ၆၆.၅၄၉
( င ) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၇၂.၂၃၅ ၂.၅၄၉ ၁၇၄.၇၈၄ ၁၅၀.၁၃၀ ၃.၉၃၆ ၁၅၄.၀၆၆ ၁၂၂.၉၁၅ ၅.၁၅၇ ၁၂၈.၀၇၂ ၈၂.၇၂၈ ၁.၁၇၃ ၈၃.၉၀၁ ၁၁.၅၂၁ ၀.၀၈၆ ၁၁.၆၀၇
( စ ) စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း US$ ၆၁၄၈.၅၈၅ ၄၁၄၂.၃၇၉ ၁၀၂၉၀.၉၆၄ ၆၂၂၀.၂၉၆ ၃၇၇၆.၈၉၅ ၉၉၉၇.၁၉၁ ၄၇၄၆.၀၉၄ ၃၅၀၇.၃၁၆ ၈၂၅၃.၄၁၀ ၂၇၄၆.၈၇၆ ၁၉၆၂.၂၉၃ ၄၇၀၉.၁၆၉ ၄၀၃.၆၅၆ ၃၀၆.၃၆၇ ၇၁၀.၀၂၃
(ဆ) အခြားပစ္စည်း US$ ၅၃၃.၅၄၉ ၂၃၅.၅၅၃ ၇၆၉.၁၀၂ ၄၀၇.၉၇၃ ၅၅၈.၆၂၂ ၉၆၆.၅၉၅ ၄၅၇.၉၄၈ ၂၀၀.၁၂၀ ၆၅၈.၀၆၈ ၂၈၉.၁၁၈ ၄၂.၉၁၂ ၃၃၂.၀၃၀ ၁၇.၄၀၄ ၅.၆၂၆ ၂၃.၀၃၀
  သွင်းကုန် US$ ၁၅၀၁၈.၂၂၉ ၃၀၆၈.၃၆၈ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ ၁၅၆၀၃.၃၆၀ ၃၄၄၇.၄၉၆ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၇၀၃၇.၇၃၅ ၉၂၇.၂၆၀ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၀၆၃.၉၉၄ ၁၂၇.၁၇၈ ၁၁၉၁.၁၇၂
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၄၆၀၉.၂၅၄ ၁၂၅၂.၁၉၁ ၅၈၆၁.၄၄၅ ၅၆၅၃.၈၃၇ ၁၆၆၁.၄၉၀ ၇၃၁၅.၃၂၇ ၃၁၇၀.၈၇၈ ၁၅၆၉.၅၉၆ ၄၇၄၀.၄၇၄ ၁၃၉၂.၂၃၄ ၁၇၁.၆၄၂ ၁၅၆၃.၈၇၆ ၂၇၈.၇၅၄ ၂၈.၆၇၉ ၃၀၇.၄၃၃
( ခ ) လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၆၇၀၂.၁၃၀ ၆၇၇.၅၅၅ ၇၃၇၉.၆၈၅ ၆၂၆၃.၉၇၃ ၆၀၉.၂၉၇ ၆၈၇၃.၂၇၀ ၄၉၀၄.၃၆၇ ၅၃၉.၄၅၆ ၅၄၄၃.၈၂၃ ၃၅၃၂.၁၁၈ ၃၄၉.၅၉၂ ၃၈၈၁.၇၁၀ ၄၁၀.၃၁၉ ၄၇.၂၉၀ ၄၅၇.၆၀၉
( ဂ ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၃၇၀၆.၈၄၅ ၁၁၃၈.၆၂၂ ၄၈၄၅.၄၆၇ ၃၆၈၅.၅၅၀ ၁၁၇၆.၇၀၉ ၄၈၆၂.၂၅၉ ၃၃၅၂.၀၀၄ ၁၁၄၉.၇၅၇ ၄၅၀၁.၇၆၁ ၂၁၁၃.၃၈၃ ၄၀၆.၀၂၆ ၂၅၁၉.၄၀၉ ၃၇၄.၉၂၁ ၅၁.၂၀၉ ၄၂၆.၁၃၀
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ US$ ၂၄၈၅၉.၄၇၅ ၁၀၂၈၇.၅၃၈ ၃၅၁၄၇.၀၁၃ ၂၆၀၉၆.၅၁၀ ၁၀၆၃၅.၄၃၅ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၁၂၆၅၈.၃၆၉ ၃၆၁၅.၀၄၈ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၁၈၄၇.၇၆၃ ၅၆၀.၃၁၁ ၂၄၀၈.၀၇၄

Source : Customs ;

Pages