ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၈-၁-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၈-၁-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၃၃၂.၄၆၇ ၁၃၃၂.၄၆၇   ၉၇၀.၈၃၂ ၉၇၀.၈၃၂   ၃၆၁.၆၃၅ ၃၆၁.၆၃၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၅.၁၄၁ ၁၅.၁၄၁   ၄၈.၀၇၈ ၄၈.၀၇၈   -၃၂.၉၃၇ -၃၂.၉၃၇
‌ရေထွက်   ၂၅၈.၉၇၁ ၂၅၈.၉၇၁   ၂၈၂.၈၅၄ ၂၈၂.၈၅၄   -၂၃.၈၈၃ -၂၃.၈၈၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၆.၈၂၂ ၃၁၅.၅၈၁ ၃၄၂.၄၀၃ ၄၅၄.၀၂၆ ၃၇၁.၄၄၅ ၈၂၅.၄၇၁ -၄၂၇.၂၀၄ -၅၅.၈၆၄ -၄၈၃.၀၆၈
သစ်တောထွက် ၀.၉၆၀ ၃၄.၇၃၅ ၃၅.၆၉၅ ၁.၆၃၅ ၄၅.၀၅၁ ၄၆.၆၈၆ -၀.၆၇၅ -၁၀.၃၁၆ -၁၀.၉၉၁
စက်မှုကုန်ချော ၅၆၆.၆၅၄ ၁၃၂၉.၂၈၀ ၁၈၉၅.၉၃၄ ၁၁၂၁.၀၂၄ ၁၇၇၈.၃၆၂ ၂၈၉၉.၃၈၆ -၅၅၄.၃၇၀ -၄၄၉.၀၈၂ -၁၀၀၃.၄၅၂
အခြား ၁၆.၂၅၅ ၁၁၁.၂၈၅ ၁၂၇.၅၄၀ ၈.၁၇၉ ၈၃.၉၅၇ ၉၂.၁၃၆ ၈.၀၇၆ ၂၇.၃၂၈ ၃၅.၄၀၄
  စုစုပေါင်း ၆၁၀.၆၉၁ ၃၃၉၇.၄၆၀ ၄၀၀၈.၁၅၁ ၁၅၈၄.၈၆၄ ၃၅၈၀.၅၇၉ ၅၁၆၅.၄၄၃ -၉၇၄.၁၇၃ -၁၈၃.၁၁၉ -၁၁၅၇.၂၉၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages