ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၄-၄-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၃၂၂.၈၉၇ ၂၃၂၂.၈၉၇   ၁၉၂၉.၃၉၁ ၁၉၂၉.၃၉၁   ၃၉၃.၅၀၆ ၃၉၃.၅၀၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၉.၆၃၄ ၅၉.၆၃၄ ၀.၂၃၈ ၂၇၉.၂၅၈ ၂၇၉.၄၉၆ -၀.၂၃၈ -၂၁၉.၆၂၄ -၂၁၉.၈၆၂
‌ရေထွက်   ၅၅၃.၁၆၄ ၅၅၃.၁၆၄   ၄၈၁.၈၅၉ ၄၈၁.၈၅၉   ၇၁.၃၀၅ ၇၁.၃၀၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၆၉၇.၂၁၉ ၁၁၅၂.၀၉၁ ၂၈၉.၉၉၇ ၅၃၃.၂၃၇ ၈၂၃.၂၃၄ ၁၆၄.၈၇၅ ၁၆၃.၉၈၂ ၃၂၈.၈၅၇
သစ်တောထွက် ၃.၃၅၂ ၉၁.၇၇၁ ၉၅.၁၂၃ ၅.၃၂၉ ၉၆.၃၆၃ ၁၀၁.၆၉၂ -၁.၉၇၇ -၄.၅၉၂ -၆.၅၆၉
စက်မှုကုန်ချော ၁၉၉၀.၂၈၆ ၃၅၁၂.၉၃၈ ၅၅၀၃.၂၂၄ ၂၀၅၆.၈၄၈ ၃၁၄၉.၇၆၆ ၅၂၀၆.၆၁၄ -၆၆.၅၆၂ ၃၆၃.၁၇၂ ၂၉၆.၆၁၀
အခြား ၅၇၇.၀၁၄ ၁၉၉.၁၄၃ ၇၇၆.၁၅၇ ၂၃၀.၁၂၄ ၂၉၇.၄၇၃ ၅၂၇.၅၉၇ ၃၄၆.၈၉၀ -၉၈.၃၃၀ ၂၄၈.၅၆၀
  စုစုပေါင်း ၃၀၂၅.၅၂၄ ၇၄၃၆.၇၆၆ ၁၀၄၆၂.၂၉၀ ၂၅၈၂.၅၃၆ ၆၇၆၇.၃၄၇ ၉၃၄၉.၈၈၃ ၄၄၂.၉၈၈ ၆၆၉.၄၁၉ ၁၁၁၂.၄၀၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages