ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၆-၈-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆-၈-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၂၅၅.၃၆၀ ၄၂၅၅.၃၆၀   ၃၃၅၀.၉၈၂ ၃၃၅၀.၉၈၂   ၉၀၄.၃၇၈ ၉၀၄.၃၇၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၈.၁၂၈ ၁၈.၁၂၈   ၆၈.၈၄၄ ၆၈.၈၄၄   -၅၀.၇၁၆ -၅၀.၇၁၆
‌ရေထွက်   ၆၅၅.၈၈၁ ၆၅၅.၈၈၁   ၇၅၅.၄၁၈ ၇၅၅.၄၁၈   -၉၉.၅၃၇ -၉၉.၅၃၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၇၁၅.၈၄၁ ၇၇၉.၄၂၃ ၄၈၄.၁၉၂ ၁၀၉၄.၇၀၃ ၁၅၇၈.၈၉၅ -၄၂၀.၆၁၀ -၃၇၈.၈၆၂ -၇၉၉.၄၇၂
သစ်တောထွက် ၁.၁၉၀ ၁၀၆.၅၇၃ ၁၀၇.၇၆၃ ၃.၉၅၃ ၁၂၃.၃၂၈ ၁၂၇.၂၈၁ -၂.၇၆၃ -၁၆.၇၅၅ -၁၉.၅၁၈
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁၉.၄၂၈ ၄၁၃၁.၇၉၇ ၆၃၅၁.၂၂၅ ၃၂၈၀.၁၄၂ ၅၂၂၅.၇၅၆ ၈၅၀၅.၈၉၈ -၁၀၆၀.၇၁၄ -၁၀၉၃.၉၅၉ -၂၁၅၄.၆၇၃
အခြား ၁၄၆.၈၈၅ ၃၁၃.၉၇၃ ၄၆၀.၈၅၈ ၅၈၈.၀၉၃ ၂၈၁.၃၈၇ ၈၆၉.၄၈၀ -၄၄၁.၂၀၈ ၃၂.၅၈၆ -၄၀၈.၆၂၂
  စုစုပေါင်း ၂၄၃၁.၀၈၅ ၁၀၁၉၇.၅၅၃ ၁၂၆၂၈.၆၃၈ ၄၃၅၆.၃၈၀ ၁၀၉၀၀.၄၁၈ ၁၅၂၅၆.၇၉၈ -၁၉၂၅.၂၉၅ -၇၀၂.၈၆၅ -၂၆၂၈.၁၆၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages