ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (၁၈-၈-၂၀၂၃) ထိ (ယာယီ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၈-၈-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၂၃၀.၄၃၄ ၁၂၃၀.၄၃၄   ၁၃၉၁.၇၇၂ ၁၃၉၁.၇၇၂   -၁၆၁.၃၃၈ -၁၆၁.၃၃၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃.၁၃၇ ၃.၁၃၇   ၁၆.၁၄၃ ၁၆.၁၄၃   -၁၃.၀၀၆ -၁၃.၀၀၆
‌ရေထွက်   ၂၁၄.၄၂၀ ၂၁၄.၄၂၀   ၂၃၉.၈၂၁ ၂၃၉.၈၂၁   -၂၅.၄၀၁ -၂၅.၄၀၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၁.၄၂၅ ၁၀၄.၂၇၇ ၁၂၅.၇၀၂ ၈.၅၇၇ ၁၃၃.၈၂၈ ၁၄၂.၄၀၅ ၁၂.၈၄၈ -၂၉.၅၅၁ -၁၆.၇၀၃
သစ်တောထွက် ၀.၃၄၇ ၂၇.၁၄၇ ၂၇.၄၉၄ ၀.၃၁၀ ၆၁.၄၇၃ ၆၁.၇၈၃ ၀.၀၃၇ -၃၄.၃၂၆ -၃၄.၂၈၉
စက်မှုကုန်ချော ၁၃၄၅.၈၇၉ ၂၃၆၆.၀၁၃ ၃၇၁၁.၈၉၂ ၁၄၇၂.၃၅၄ ၃၀၈၀.၉၆၄ ၄၅၅၃.၃၁၈ -၁၂၆.၄၇၅ -၇၁၄.၉၅၁ -၈၄၁.၄၂၆
အခြား ၅၄၉.၀၉၅ ၆၈.၇၆၂ ၆၁၇.၈၅၇ ၆၄.၀၁၄ ၁၀၂.၅၁၆ ၁၆၆.၅၃၀ ၄၈၅.၀၈၁ -၃၃.၇၅၄ ၄၅၁.၃၂၇
  စုစုပေါင်း ၁၉၁၆.၇၄၆ ၄၀၁၄.၁၉၀ ၅၉၃၀.၉၃၆ ၁၅၄၅.၂၅၅ ၅၀၂၆.၅၁၇ ၆၅၇၁.၇၇၂ ၃၇၁.၄၉၁ -၁၀၁၂.၃၂၇ -၆၄၀.၈၃၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages