ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၈-၇-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၈-၇-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၁၅၉.၈၉၉ ၁၁၅၉.၈၉၉   ၁၁၆၆.၆၁၇ ၁၁၆၆.၆၁၇   -၆.၇၁၈ -၆.၇၁၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၁.၁၃၄ ၁၁.၁၃၄   ၁.၆၅၃ ၁.၆၅၃   ၉.၄၈၁ ၉.၄၈၁
‌ရေထွက်   ၁၅၃.၅၃၀ ၁၅၃.၅၃၀   ၁၆၀.၇၇၁ ၁၆၀.၇၇၁   -၇.၂၄၁ -၇.၂၄၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၄၃၄ ၁၀၂.၈၃၅ ၁၀၄.၂၆၉ ၃၆.၇၆၀ ၁၇၉.၈၇၆ ၂၁၆.၆၃၆ -၃၅.၃၂၆ -၇၇.၀၄၁ -၁၁၂.၃၆၇
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၀ ၄၆.၈၀၂ ၄၇.၁၁၂ ၀.၀၂၁ ၃၅.၄၁၁ ၃၅.၄၃၂ ၀.၂၈၉ ၁၁.၃၉၁ ၁၁.၆၈၀
စက်မှုကုန်ချော ၉၅၂.၈၄၈ ၁၉၈၅.၅၀၀ ၂၉၃၈.၃၄၈ ၇၃၁.၉၅၈ ၁၃၅၃.၀၄၄ ၂၀၈၅.၀၀၂ ၂၂၀.၈၉၀ ၆၃၂.၄၅၆ ၈၅၃.၃၄၆
အခြား ၄၆.၉၉၉ ၇၉.၆၃၃ ၁၂၆.၆၃၂ ၁၁၈.၈၆၈ ၉၉.၃၉၄ ၂၁၈.၂၆၂ -၇၁.၈၆၉ -၁၉.၇၆၁ -၉၁.၆၃၀
  စုစုပေါင်း ၁၀၀၁.၅၉၁ ၃၅၃၉.၃၃၃ ၄၅၄၀.၉၂၄ ၈၈၇.၆၀၇ ၂၉၉၆.၇၆၆ ၃၈၈၄.၃၇၃ ၁၁၃.၉၈၄ ၅၄၂.၅၆၇ ၆၅၆.၅၅၁

 

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages