ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆-၁၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆-၁၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၆၃၉.၆၀၅ ၆၃၉.၆၀၅   ၄၈၇.၈၂၆ ၄၈၇.၈၂၆   ၁၅၁.၇၇၉ ၁၅၁.၇၇၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၃.၁၇၇ ၄၃.၁၇၇ ၀.၂၂၅ ၁၁၁.၂၈၄ ၁၁၁.၅၀၉ -၀.၂၂၅ -၆၈.၁၀၇ -၆၈.၃၃၂
‌ရေထွက်   ၁၉၅.၆၂၈ ၁၉၅.၆၂၈   ၁၇၀.၁၉၃ ၁၇၀.၁၉၃   ၂၅.၄၃၅ ၂၅.၄၃၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၀၉ ၂၆၆.၃၄၀ ၇၂၀.၃၄၉ ၀.၀၄၉ ၂၃၂.၇၇၁ ၂၃၂.၈၂၀ ၄၅၃.၉၆၀ ၃၃.၅၆၉ ၄၈၇.၅၂၉
သစ်တောထွက် ၀.၈၉၆ ၃၀.၇၃၁ ၃၁.၆၂၇ ၁.၁၁၉ ၃၀.၇၄၈ ၃၁.၈၆၇ -၀.၂၂၃ -၀.၀၁၇ -၀.၂၄၀
စက်မှုကုန်ချော ၅၉၁.၀၅၁ ၁၁၆၃.၄၃၄ ၁၇၅၄.၄၈၅ ၄၅၄.၆၇၆ ၉၆၀.၁၉၁ ၁၄၁၄.၈၆၇ ၁၃၆.၃၇၅ ၂၀၃.၂၄၃ ၃၃၉.၆၁၈
အခြား ၇.၄၃၂ ၅၅.၅၉၁ ၆၃.၀၂၃ ၃၆.၂၁၈ ၁၁၇.၀၆၈ ၁၅၃.၂၈၆ -၂၈.၇၈၆ -၆၁.၄၇၇ -၉၀.၂၆၃
  စုစုပေါင်း ၁၀၅၃.၃၈၈ ၂၃၉၄.၅၀၆ ၃၄၄၇.၈၉၄ ၄၉၂.၂၈၇ ၂၁၁၀.၀၈၁ ၂၆၀၂.၃၆၈ ၅၆၁.၁၀၁ ၂၈၄.၄၂၅ ၈၄၅.၅၂၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages