ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၇-၉-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၇-၉-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၁၅၂.၁၉၇ ၁၁၅၂.၁၉၇   ၁၃၄၃.၅၈၉ ၁၃၄၃.၅၈၉   -၁၉၁.၃၉၂ -၁၉၁.၃၉၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၄၈.၈၈၆ ၁၄၈.၈၈၆   ၆.၄၆၈ ၆.၄၆၈   ၁၄၂.၄၁၈ ၁၄၂.၄၁၈
ေရထြက္   ၂၅၄.၁၇၂ ၂၅၄.၁၇၂   ၂၄၃.၄၄၈ ၂၄၃.၄၄၈   ၁၀.၇၂၄ ၁၀.၇၂၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၁၈.၉၉၁ ၅၁၃.၀၅၅ ၈၃၂.၀၄၆ ၁၅၃.၇၁၄ ၄၁၆.၀၆၀ ၅၆၉.၇၇၄ ၁၆၅.၂၇၇ ၉၆.၉၉၅ ၂၆၂.၂၇၂
သစ္ေတာထြက္ ၆.၆၃၃ ၇၇.၁၈၅ ၈၃.၈၁၈ ၃.၉၅၄ ၉၄.၂၈၂ ၉၈.၂၃၆ ၂.၆၇၉ -၁၇.၀၉၇ -၁၄.၄၁၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၃၃၉.၅၄၃ ၂၅၉၅.၄၃၈ ၃၉၃၄.၉၈၁ ၁၄၆၉.၇၉၀ ၁၃၇၂.၇၉၈ ၂၈၄၂.၅၈၈ -၁၃၀.၂၄၇ ၁၂၂၂.၆၄၀ ၁၀၉၂.၃၉၃
အျခား ၂၄.၂၅၄ ၈၈၃.၃၆၈ ၉၀၇.၆၂၂ ၁၆၄.၅၇၇ ၅၃၆.၇၁၃ ၇၀၁.၂၉၀ -၁၄၀.၃၂၃ ၃၄၆.၆၅၅ ၂၀၆.၃၃၂
  စုစုေပါင္း ၁၆၈၉.၄၂၁ ၅၆၂၄.၃၀၁ ၇၃၁၃.၇၂၂ ၁၇၉၂.၀၃၅ ၄၀၁၃.၃၅၈ ၅၈၀၅.၃၉၃ -၁၀၂.၆၁၄ ၁၆၁၀.၉၄၃ ၁၅၀၈.၃၂၉

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages