ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၇-၁၂-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၇-၁၂-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၄၉၉.၅၇၉ ၄၉၉.၅၇၉   ၄၉၇.၅၃၉ ၄၉၇.၅၃၉   ၂.၀၄၀ ၂.၀၄၀
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၂၅ ၁၁၃.၆၃၇ ၁၁၃.၈၆၂   ၉.၁၂၀ ၉.၁၂၀ ၀.၂၂၅ ၁၀၄.၅၁၇ ၁၀၄.၇၄၂
ေရထြက္   ၁၇၃.၁၈၃ ၁၇၃.၁၈၃   ၁၄၃.၅၇၁ ၁၄၃.၅၇၁   ၂၉.၆၁၂ ၂၉.၆၁၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၀၄၉ ၂၄၂.၂၅၀ ၂၄၂.၂၉၉ ၈၈.၆၇၅ ၂၁၄.၉၂၃ ၃၀၃.၅၉၈ -၈၈.၆၂၆ ၂၇.၃၂၇ -၆၁.၂၉၉
သစ္ေတာထြက္ ၁.၁၃၆ ၃၁.၄၁၈ ၃၂.၅၅၄ ၃.၄၅၃ ၃၄.၃၉၂ ၃၇.၈၄၅ -၂.၃၁၇ -၂.၉၇၄ -၅.၂၉၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၈၉.၅၆၃ ၉၆၀.၆၉၄ ၁၄၅၀.၂၅၇ ၆၀၅.၃၈၈ ၅၂၃.၁၈၃ ၁၁၂၈.၅၇၁ -၁၁၅.၈၂၅ ၄၃၇.၅၁၁ ၃၂၁.၆၈၆
အျခား ၃၈.၆၂၄ ၁၂၇.၃၈၁ ၁၆၆.၀၀၅ ၁၉.၁၆၉ ၂၇၆.၇၆၅ ၂၉၅.၉၃၄ ၁၉.၄၅၅ -၁၄၉.၃၈၄ -၁၂၉.၉၂၉
  စုစုေပါင္း ၅၂၉.၅၉၇ ၂၁၄၈.၁၄၂ ၂၆၇၇.၇၃၉ ၇၁၆.၆၈၅ ၁၆၉၉.၄၉၃ ၂၄၁၆.၁၇၈ -၁၈၇.၀၈၈ ၄၄၈.၆၄၉ ၂၆၁.၅၆၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages