ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၃-၅-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၃-၅-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၈၆.၆၄၄ ၄၈၆.၆၄၄   ၂၈၁.၃၄၅ ၂၈၁.၃၄၅   ၂၀၅.၂၉၉ ၂၀၅.၂၉၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၆၃၂ ၀.၆၃၂   ၀.၄၇၂ ၀.၄၇၂   ၀.၁၆၀ ၀.၁၆၀
‌ရေထွက်   ၅၄.၉၈၉ ၅၄.၉၈၉   ၂၉.၄၆၆ ၂၉.၄၆၆   ၂၅.၅၂၃ ၂၅.၅၂၃
သတ္တုတွင်းထွက်   ၁၂.၃၀၀ ၁၂.၃၀၀   ၁၂.၈၇၄ ၁၂.၈၇၄   -၀.၅၇၄ -၀.၅၇၄
သစ်တောထွက် ၀.၁၉၃ ၅.၂၁၄ ၅.၄၀၇ ၀.၀၄၁ ၅.၅၂၉ ၅.၅၇၀ ၀.၁၅၂ -၀.၃၁၅ -၀.၁၆၃
စက်မှုကုန်ချော ၂၃၆.၇၆၀ ၂၉၉.၆၇၅ ၅၃၆.၄၃၅ ၂၇၅.၁၆၅ ၃၂၇.၃၆၃ ၆၀၂.၅၂၈ -၃၈.၄၀၅ -၂၇.၆၈၈ -၆၆.၀၉၃
အခြား ၈.၆၄၆ ၁၆.၆၄၅ ၂၅.၂၉၁ ၃၅.၀၃၃ ၁၀.၆၄၇ ၄၅.၆၈၀ -၂၆.၃၈၇ ၅.၉၉၈ -၂၀.၃၈၉
  စုစုပေါင်း ၂၄၅.၅၉၉ ၈၇၆.၀၉၉ ၁၁၂၁.၆၉၈ ၃၁၀.၂၃၉ ၆၆၇.၆၉၆ ၉၇၇.၉၃၅ -၆၄.၆၄၀ ၂၀၈.၄၀၃ ၁၄၃.၇၆၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages