ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၉-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၇၈၀.၀၄၆ ၂၇၈၀.၀၄၆   ၂၃၂၁.၂၈၅ ၂၃၂၁.၂၈၅   ၄၅၈.၇၆၁ ၄၅၈.၇၆၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၁.၂၄၈ ၆၁.၂၄၈ ၀.၂၃၈ ၂၉၇.၂၆၆ ၂၉၇.၅၀၄ -၀.၂၃၈ -၂၃၆.၀၁၈ -၂၃၆.၂၅၆
‌ရေထွက်   ၆၅၅.၂၉၆ ၆၅၅.၂၉၆   ၅၅၈.၅၁၀ ၅၅၈.၅၁၀   ၉၆.၇၈၆ ၉၆.၇၈၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၈၄.၁၉၂ ၇၆၂.၄၂၂ ၁၂၄၆.၆၁၄ ၃၇၆.၇၄၂ ၆၇၀.၈၈၉ ၁၀၄၇.၆၃၁ ၁၀၇.၄၅၀ ၉၁.၅၃၃ ၁၉၈.၉၈၃
သစ်တောထွက် ၃.၅၃၂ ၁၀၀.၃၂၃ ၁၀၃.၈၅၅ ၆.၆၈၂ ၁၁၀.၄၈၈ ၁၁၇.၁၇၀ -၃.၁၅၀ -၁၀.၁၆၅ -၁၃.၃၁၅
စက်မှုကုန်ချော ၂၃၅၀.၁၈၇ ၃၈၀၄.၀၇၃ ၆၁၅၄.၂၆၀ ၂၄၅၃.၉၄၃ ၃၆၁၁.၄၃၁ ၆၀၆၅.၃၇၄ -၁၀၃.၇၅၆ ၁၉၂.၆၄၂ ၈၈.၈၈၆
အခြား ၅၇၈.၁၂၁ ၂၂၄.၅၃၉ ၈၀၂.၆၆၀ ၂၉၃.၆၂၅ ၃၂၂.၁၆၁ ၆၁၅.၇၈၆ ၂၈၄.၄၉၆ -၉၇.၆၂၂ ၁၈၆.၈၇၄
  စုစုပေါင်း ၃၄၁၆.၀၃၂ ၈၃၈၇.၉၄၇ ၁၁၈၀၃.၉၇၉ ၃၁၃၁.၂၃၀ ၇၈၉၂.၀၃၀ ၁၁၀၂၃.၂၆၀ ၂၈၄.၈၀၂ ၄၉၅.၉၁၇ ၇၈၀.၇၁၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages