ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၈-၁၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၈-၁၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၃၉.၂၂၈ ၃၃၉.၂၂၈   ၂၄၄.၅၉၅ ၂၄၄.၅၉၅   ၉၄.၆၃၃ ၉၄.၆၃၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂၅.၄၆၆ ၂၅.၄၆၆   ၅၃.၃၁၉ ၅၃.၃၁၉   -၂၇.၈၅၃ -၂၇.၈၅၃
‌ရေထွက်   ၁၁၄.၅၂၈ ၁၁၄.၅၂၈   ၉၅.၉၄၉ ၉၅.၉၄၉   ၁၈.၅၇၉ ၁၈.၅၇၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၃၆.၁၉၃ ၁၃၀.၇၀၆ ၄၆၆.၈၉၉ ၀.၀၄၉ ၁၂၀.၄၅၀ ၁၂၀.၄၉၉ ၃၃၆.၁၄၄ ၁၀.၂၅၆ ၃၄၆.၄၀၀
သစ်တောထွက် ၀.၅၀၉ ၁၇.၁၅၄ ၁၇.၆၆၃ ၀.၇၃၁ ၁၉.၃၄၀ ၂၀.၀၇၁ -၀.၂၂၂ -၂.၁၈၆ -၂.၄၀၈
စက်မှုကုန်ချော ၃၄၆.၄၈၁ ၆၇၃.၀၆၆ ၁၀၁၉.၅၄၇ ၂၅၂.၉၇၇ ၅၂၆.၉၄၀ ၇၇၉.၉၁၇ ၉၃.၅၀၄ ၁၄၆.၁၂၆ ၂၃၉.၆၃၀
အခြား ၇.၃၃၃ ၅၁.၄၇၇ ၅၈.၈၁၀ ၃၅.၁၁၄ ၇၇.၂၅၈ ၁၁၂.၃၇၂ -၂၇.၇၈၁ -၂၅.၇၈၁ -၅၃.၅၆၂
  စုစုပေါင်း ၆၉၀.၅၁၆ ၁၃၅၁.၆၂၅ ၂၀၄၂.၁၄၁ ၂၈၈.၈၇၁ ၁၁၃၇.၈၅၁ ၁၄၂၆.၇၂၂ ၄၀၁.၆၄၅ ၂၁၃.၇၇၄ ၆၁၅.၄၁၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages