ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၃-၇-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၁၉၀.၀၇၂ ၄၁၉၀.၀၇၂   ၃၂၄၉.၀၆၂ ၃၂၄၉.၀၆၂   ၉၄၁.၀၁၀ ၉၄၁.၀၁၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၇.၇၉၂ ၁၇.၇၉၂   ၆၅.၅၉၁ ၆၅.၅၉၁   -၄၇.၇၉၉ -၄၇.၇၉၉
‌ရေထွက်   ၆၂၉.၅၉၀ ၆၂၉.၅၉၀   ၇၃၉.၉၇၁ ၇၃၉.၉၇၁   -၁၁၀.၃၈၁ -၁၁၀.၃၈၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၆၈၉.၅၇၁ ၇၅၃.၁၅၃ ၄၈၄.၁၉၁ ၉၉၆.၁၀၀ ၁၄၈၀.၂၉၁ -၄၂၀.၆၀၉ -၃၀၆.၅၂၉ -၇၂၇.၁၃၈
သစ်တောထွက် ၁.၁၉၀ ၁၀၄.၉၀၈ ၁၀၆.၀၉၈ ၃.၈၇၀ ၁၁၇.၉၈၁ ၁၂၁.၈၅၁ -၂.၆၈၀ -၁၃.၀၇၃ -၁၅.၇၅၃
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၀၇.၉၄၄ ၃၉၅၆.၆၁၉ ၆၁၆၄.၅၆၃ ၃၀၁၀.၈၂၁ ၄၉၁၀.၃၀၈ ၇၉၂၁.၁၂၉ -၈၀၂.၈၇၇ -၉၅၃.၆၈၉ -၁၇၅၆.၅၆၆
အခြား ၁၄၁.၇၀၆ ၃၀၆.၁၉၁ ၄၄၇.၈၉၇ ၅၈၈.၀၉၂ ၂၆၇.၅၃၆ ၈၅၅.၆၂၈ -၄၄၆.၃၈၆ ၃၈.၆၅၅ -၄၀၇.၇၃၁
  စုစုပေါင်း ၂၄၁၄.၄၂၂ ၉၈၉၄.၇၄၃ ၁၂၃၀၉.၁၆၅ ၄၀၈၆.၉၇၄ ၁၀၃၄၆.၅၄၉ ၁၄၄၃၃.၅၂၃ -၁၆၇၂.၅၅၂ -၄၅၁.၈၀၆ -၂၁၂၄.၃၅၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages