ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃-၄-၂၀၂၀)  ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃-၄-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၁၆၀.၆၆၇ ၂၁၆၀.၆၆၇   ၁၇၅၄.၆၃၆ ၁၇၅၄.၆၃၆   ၄၀၆.၀၃၁ ၄၀၆.၀၃၁
တိရစ္ဆာန်ထွက်   ၅၅.၃၈၈ ၅၅.၃၈၈ ၀.၂၃၈ ၂၇၆.၆၆၈ ၂၇၆.၉၀၆ -၀.၂၃၈ -၂၂၁.၂၈၀ -၂၂၁.၅၁၈
‌ရေထွက်   ၅၁၀.၃၉၆ ၅၁၀.၃၉၆   ၄၄၃.၉၉၅ ၄၄၃.၉၉၅   ၆၆.၄၀၁ ၆၆.၄၀၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၆၇၉.၂၄၂ ၁၁၃၄.၁၁၄ ၁၂၄.၆၉၃ ၄၇၁.၅၇၇ ၅၉၆.၂၇၀ ၃၃၀.၁၇၉ ၂၀၇.၆၆၅ ၅၃၇.၈၄၄
သစ်တောထွက် ၃.၂၆၆ ၈၉.၉၅၇ ၉၃.၂၂၃ ၄.၉၃၆ ၈၈.၈၁၀ ၉၃.၇၄၆ -၁.၆၇၀ ၁.၁၄၇ -၀.၅၂၃
စက်မှုကုန်ချော ၁၈၇၈.၉၅၅ ၃၃၇၀.၁၀၇ ၅၂၄၉.၀၆၂ ၂၀၂၈.၀၄၅ ၂၉၃၇.၃၀၄ ၄၉၆၅.၃၄၉ -၁၄၉.၀၉၀ ၄၃၂.၈၀၃ ၂၈၃.၇၁၃
အခြား ၃၅.၀၅၈ ၁၉၀.၈၄၅ ၂၂၅.၉၀၃ ၂၃၀.၀၅၇ ၂၈၃.၇၂၅ ၅၁၃.၇၈၂ -၁၉၄.၉၉၉ -၉၂.၈၈၀ -၂၈၇.၈၇၉
  စုစုပေါင်း ၂၃၇၂.၁၅၁ ၇၀၅၆.၆၀၂ ၉၄၂၈.၇၅၃ ၂၃၈၇.၉၆၉ ၆၂၅၆.၇၁၅ ၈၆၄၄.၆၈၄ -၁၅.၈၁၈ ၇၉၉.၈၈၇ ၇၈၄.၀၆၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages