ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၁-၁၀-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၁-၁၀-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၉၂.၁၁၈ ၉၂.၁၁၈   ၇၁.၂၁၃ ၇၁.၂၁၃   ၂၀.၉၀၅ ၂၀.၉၀၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆.၀၄၉ ၆.၀၄၉   ၁၆.၇၉၄ ၁၆.၇၉၄   -၁၀.၇၄၅ -၁၀.၇၄၅
‌ရေထွက်   ၃၄.၂၀၄ ၃၄.၂၀၄   ၂၇.၃၈၆ ၂၇.၃၈၆   ၆.၈၁၈ ၆.၈၁၈
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၁၂.၀၄၅ ၂၀.၉၂၅ ၁၃၂.၉၇၀   ၃၉.၇၇၉ ၃၉.၇၇၉ ၁၁၂.၀၄၅ -၁၈.၈၅၄ ၉၃.၁၉၁
သစ်တောထွက်   ၇.၁၁၀ ၇.၁၁၀ ၀.၂၅၉ ၆.၆၃၆ ၆.၈၉၅ -၀.၂၅၉ ၀.၄၇၄ ၀.၂၁၅
စက်မှုကုန်ချော ၁၁.၂၄၇ ၂၃၂.၆၁၆ ၂၄၃.၈၆၃   ၁၆၄.၃၂၈ ၁၆၄.၃၂၈ ၁၁.၂၄၇ ၆၈.၂၈၈ ၇၉.၅၃၅
အခြား ၁.၁၂၃ ၂၈.၂၃၇ ၂၉.၃၆၀ ၃၅.၀၁၀ ၂၃.၃၆၃ ၅၈.၃၇၃ -၃၃.၈၈၇ ၄.၈၇၄ -၂၉.၀၁၃
  စုစုပေါင်း ၁၂၄.၄၁၅ ၄၂၁.၂၅၉ ၅၄၅.၆၇၄ ၃၅.၂၆၉ ၃၄၉.၄၉၉ ၃၈၄.၇၆၈ ၈၉.၁၄၆ ၇၁.၇၆၀ ၁၆၀.၉၀၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages