ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၉-၇-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၉-၇-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၇၂၀.၆၃၆ ၂၇၂၀.၆၃၆   ၂၄၃၅.၀၁၇ ၂၄၃၅.၀၁၇   ၂၈၅.၆၁၉ ၂၈၅.၆၁၉
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၂၀.၁၀၀ ၃၂၀.၃၃၈   ၁၄၅.၄၀၄ ၁၄၅.၄၀၄ ၀.၂၃၈ ၁၇၄.၆၉၆ ၁၇၄.၉၃၄
ေရထြက္   ၆၂၇.၂၁၆ ၆၂၇.၂၁၆   ၅၈၇.၉၉၇ ၅၈၇.၉၉၇   ၃၉.၂၁၉ ၃၉.၂၁၉
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၇ ၈၇၀.၆၄၀ ၁၂၆၀.၂၆၇ ၆၉၇.၆၄၉ ၈၇၄.၈၄၅ ၁၅၇၂.၄၉၄ -၃၀၈.၀၂၂ -၄.၂၀၅ -၃၁၂.၂၂၇
သစ္ေတာထြက္ ၇.၇၉၆ ၁၃၀.၃၄၃ ၁၃၈.၁၃၉ ၁၄.၇၈၀ ၁၄၁.၉၉၂ ၁၅၆.၇၇၂ -၆.၉၈၄ -၁၁.၆၄၉ -၁၈.၆၃၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၀၁၉.၅၈၅ ၄၆၁၀.၀၂၁ ၇၆၂၉.၆၀၆ ၂၈၈၉.၈၁၃ ၃၃၆၁.၅၉၃ ၆၂၅၁.၄၀၆ ၁၂၉.၇၇၂ ၁၂၄၈.၄၂၈ ၁၃၇၈.၂၀၀
အျခား ၃၁၃.၄၇၅ ၃၆၀.၅၀၇ ၆၇၃.၉၈၂ ၄၉.၅၆၈ ၁၁၇၉.၃၉၅ ၁၂၂၈.၉၆၃ ၂၆၃.၉၀၇ -၈၁၈.၈၈၈ -၅၅၄.၉၈၁
  စုစုေပါင္း ၃၇၃၀.၇၂၁ ၉၆၃၉.၄၆၃ ၁၃၃၇၀.၁၈၄ ၃၆၅၁.၈၁၀ ၈၇၂၆.၂၄၃ ၁၂၃၇၈.၀၅၃ ၇၈.၉၁၁ ၉၁၃.၂၂၀ ၉၉၂.၁၃၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages