ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၆-၄-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၆-၄-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၄၉.၆၆၃ ၃၄၉.၆၆၃   ၂၁၂.၇၆၉ ၂၁၂.၇၆၉   ၁၃၆.၈၉၄ ၁၃၆.၈၉၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၃၃၂ ၀.၃၃၂   ၀.၂၉၂ ၀.၂၉၂   ၀.၀၄၀ ၀.၀၄၀
‌ရေထွက်   ၄၄.၄၇၅ ၄၄.၄၇၅   ၂၂.၆၄၁ ၂၂.၆၄၁   ၂၁.၈၃၄ ၂၁.၈၃၄
သတ္တုတွင်းထွက်   ၉.၃၂၂ ၉.၃၂၂   ၉.၄၀၅ ၉.၄၀၅   -၀.၀၈၃ -၀.၀၈၃
သစ်တောထွက် ၀.၁၉၃ ၃.၈၂၆ ၄.၀၁၉ ၀.၀၄၁ ၄.၀၄၇ ၄.၀၈၈ ၀.၁၅၂ -၀.၂၂၁ -၀.၀၆၉
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁.၇၇၆ ၂၃၅.၃၄၂ ၄၅၇.၁၁၈ ၂၁၃.၉၄၆ ၂၃၈.၈၀၁ ၄၅၂.၇၄၇ ၇.၈၃၀ -၃.၄၅၉ ၄.၃၇၁
အခြား ၈.၆၄၆ ၁၃.၉၄၇ ၂၂.၅၉၃ ၃၅.၀၃၃ ၇.၆၇၉ ၄၂.၇၁၂ -၂၆.၃၈၇ ၆.၂၆၈ -၂၀.၁၁၉
  စုစုပေါင်း ၂၃၀.၆၁၅ ၆၅၆.၉၀၇ ၈၈၇.၅၂၂ ၂၄၉.၀၂၀ ၄၉၅.၆၃၄ ၇၄၄.၆၅၄ -၁၈.၄၀၅ ၁၆၁.၂၇၃ ၁၄၂.၈၆၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages