ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၀-၁၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၀-၁၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၅၁၉.၄၈၇ ၅၁၉.၄၈၇   ၄၅၀.၉၅၅ ၄၅၀.၉၅၅   ၆၈.၅၃၂ ၆၈.၅၃၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၁.၉၅၂ ၁၁.၉၅၂   ၃၄.၆၀၉ ၃၄.၆၀၉   -၂၂.၆၅၇ -၂၂.၆၅၇
‌ရေထွက်   ၁၂၆.၂၄၅ ၁၂၆.၂၄၅   ၁၄၄.၆၁၈ ၁၄၄.၆၁၈   -၁၈.၃၇၃ -၁၈.၃၇၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၃၆၁ ၁၉၇.၅၀၉ ၁၉၈.၈၇၀ ၃၆၁.၆၀၅ ၂၂၅.၅၁၉ ၅၈၇.၁၂၄ -၃၆၀.၂၄၄ -၂၈.၀၁၀ -၃၈၈.၂၅၄
သစ်တောထွက် ၀.၈၃၉ ၁၄.၃၈၉ ၁၅.၂၂၈ ၀.၅၅၁ ၂၁.၂၂၉ ၂၁.၇၈၀ ၀.၂၈၈ -၆.၈၄၀ -၆.၅၅၂
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၁.၉၂၅ ၅၅၄.၆၀၆ ၇၀၆.၅၃၁ ၅၄၆.၇၀၇ ၈၅၉.၂၉၉ ၁၄၀၆.၀၀၆ -၃၉၄.၇၈၂ -၃၀၄.၆၉၃ -၆၉၉.၄၇၅
အခြား ၁.၁၀၃ ၅၉.၇၅၀ ၆၀.၈၅၃ ၇.၂၈၈ ၃၈.၇၆၁ ၄၆.၀၄၉ -၆.၁၈၅ ၂၀.၉၈၉ ၁၄.၈၀၄
  စုစုပေါင်း ၁၅၅.၂၂၈ ၁၄၈၃.၉၃၈ ၁၆၃၉.၁၆၆ ၉၁၆.၁၅၁ ၁၇၇၄.၉၉၀ ၂၆၉၁.၁၄၁ -၇၆၀.၉၂၃ -၂၉၁.၀၅၂ -၁၀၅၁.၉၇၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages