ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၂-၁၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၂-၁၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၇၃.၈၉၂ ၄၇၃.၈၉၂   ၃၅၉.၆၅၁ ၃၅၉.၆၅၁   ၁၁၄.၂၄၁ ၁၁၄.၂၄၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃၆.၈၈၆ ၃၆.၈၈၆   ၈၁.၄၇၄ ၈၁.၄၇၄   -၄၄.၅၈၈ -၄၄.၅၈၈
‌ရေထွက်   ၁၅၀.၆၅၂ ၁၅၀.၆၅၂   ၁၃၃.၅၁၀ ၁၃၃.၅၁၀   ၁၇.၁၄၂ ၁၇.၁၄၂
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၆၁.၆၀၄ ၂၁၂.၆၃၉ ၅၇၄.၂၄၃ ၀.၀၄၉ ၁၇၆.၆၁၁ ၁၇၆.၆၆၀ ၃၆၁.၅၅၅ ၃၆.၀၂၈ ၃၉၇.၅၈၃
သစ်တောထွက် ၀.၅၅၁ ၂၁.၇၆၂ ၂၂.၃၁၃ ၀.၈၆၆ ၂၄.၇၈၅ ၂၅.၆၅၁ -၀.၃၁၅ -၃.၀၂၃ -၃.၃၃၈
စက်မှုကုန်ချော ၃၆၅.၅၅၁ ၈၈၈.၆၈၂ ၁၂၅၄.၂၃၃ ၃၃၂.၄၅၇ ၇၅၄.၈၇၃ ၁၀၈၇.၃၃၀ ၃၃.၀၉၄ ၁၃၃.၈၀၉ ၁၆၆.၉၀၃
အခြား ၇.၃၃၆ ၆၀.၂၈၃ ၆၇.၆၁၉ ၃၅.၈၃၄ ၉၈.၃၇၈ ၁၃၄.၂၁၂ -၂၈.၄၉၈ -၃၈.၀၉၅ -၆၆.၅၉၃
  စုစုပေါင်း ၇၃၅.၀၄၂ ၁၈၄၄.၇၉၆ ၂၅၇၉.၈၃၈ ၃၆၉.၂၀၆ ၁၆၂၉.၂၈၂ ၁၉၉၈.၄၈၈ ၃၆၅.၈၃၆ ၂၁၅.၅၁၄ ၅၈၁.၃၅၀

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages