ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၄-၆-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၂၄-၆-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၃၉.၃၂၉ ၁၀၃၉.၃၂၉   ၁၀၂၄.၉၄၅ ၁၀၂၄.၉၄၅   ၁၄.၃၈၄ ၁၄.၃၈၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၉.၆၄၄ ၉.၆၄၄   ၁.၃၉၈ ၁.၃၉၈   ၈.၂၄၆ ၈.၂၄၆
‌ရေထွက်   ၁၂၄.၆၆၂ ၁၂၄.၆၆၂   ၁၃၃.၆၆၂ ၁၃၃.၆၆၂   -၉.၀၀၀ -၉.၀၀၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၄၃၄ ၉၅.၄၀၅ ၉၆.၈၃၉ ၃၆.၇၆၀ ၁၇၄.၄၉၀ ၂၁၁.၂၅၀ -၃၅.၃၂၆ -၇၉.၀၈၅ -၁၁၄.၄၁၁
သစ်တောထွက် ၀.၂၆၆ ၃၄.၅၀၆ ၃၄.၇၇၂   ၂၇.၅၂၆ ၂၇.၅၂၆ ၀.၂၆၆ ၆.၉၈၀ ၇.၂၄၆
စက်မှုကုန်ချော ၇၇၆.၄၇၂ ၁၆၀၈.၃၅၆ ၂၃၈၄.၈၂၈ ၄၈၅.၇၇၉ ၁၀၉၉.၈၃၅ ၁၅၈၅.၆၁၄ ၂၉၀.၆၉၃ ၅၀၈.၅၂၁ ၇၉၉.၂၁၄
အခြား ၉.၄၃၀ ၇၁.၃၀၀ ၈၀.၇၃၀ ၁၁၈.၈၆၈ ၈၂.၉၄၆ ၂၀၁.၈၁၄ -၁၀၉.၄၃၈ -၁၁.၆၄၆ -၁၂၁.၀၈၄
  စုစုပေါင်း ၇၈၇.၆၀၂ ၂၉၈၃.၂၀၂ ၃၇၇၀.၈၀၄ ၆၄၁.၄၀၇ ၂၅၄၄.၈၀၂ ၃၁၈၆.၂၀၉ ၁၄၆.၁၉၅ ၄၃၈.၄၀၀ ၅၈၄.၅၉၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages