ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁-၇-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၁-၇-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၄၉၈.၈၀၆ ၈၈.၂၄၆ ၅၈၇.၀၅၂ ၆၉၄.၇၂၄ ၂၇၁.၆၂၉ ၉၆၆.၃၅၃ -၁၉၅.၉၁၈ -၁၈၃.၃၈၃ -၃၇၉.၃၀၁
မူဆယ် ၄၁၄.၁၆၀ ၅၄.၀၁၅ ၄၆၈.၁၇၅ ၅၇၁.၅၇၂ ၂၂၂.၉၀၄ ၇၉၄.၄၇၆ -၁၅၇.၄၁၂ -၁၆၈.၈၈၉ -၃၂၆.၃၀၁
လွယ်ဂျယ် ၃၇.၇၃၀ ၁၇.၂၈၀ ၅၅.၀၁၀ ၄၇.၀၈၈ ၁၃.၈၂၂ ၆၀.၉၁၀ -၉.၃၅၈ ၃.၄၅၈ -၅.၉၀၀
ချင်းရွှေဟော် ၁၁.၁၉၂ ၁၂.၅၅၇ ၂၃.၇၄၉ ၄၅.၃၆၆ ၃၂.၂၄၅ ၇၇.၆၁၁ -၃၄.၁၇၄ -၁၉.၆၈၈ -၅၃.၈၆၂
ကံပိုက်တီ ၃၃.၈၄၄ ၂.၅၀၇ ၃၆.၃၅၁ ၂၆.၉၉၄ ၁.၆၄၇ ၂၈.၆၄၁ ၆.၈၅၀ ၀.၈၆၀ ၇.၇၁၀
ကျိုင်းတုံ ၁.၈၈၀ ၁.၈၈၇ ၃.၇၆၇ ၃.၇၀၄ ၁.၀၁၁ ၄.၇၁၅ -၁.၈၂၄ ၀.၈၇၆ -၀.၉၄၈
  မြန်မာ-ထိုင်း ၉၁၆.၃၀၅ ၃၉၈.၉၄၃ ၁၃၁၅.၂၄၈ ၇၈၉.၅၅၇ ၃၇၉.၇၅၁ ၁၁၆၉.၃၀၈ ၁၂၆.၇၄၈ ၁၉.၁၉၂ ၁၄၅.၉၄၀
တာချီလိတ် ၂၃.၅၄၆ ၂၄.၅၀၂ ၄၈.၀၄၈ ၁၅.၁၀၈ ၁၆.၅၈၁ ၃၁.၆၈၉ ၈.၄၃၈ ၇.၉၂၁ ၁၆.၃၅၉
မြဝတီ ၂၆၅.၅၆၆ ၃၃၇.၉၂၁ ၆၀၃.၄၈၇ ၃၂၂.၇၉၁ ၃၀၁.၂၉၈ ၆၂၄.၀၈၉ -၅၇.၂၂၅ ၃၆.၆၂၃ -၂၀.၆၀၂
ကော့သောင်း ၃၀.၄၂၄ ၅.၇၈၉ ၃၆.၂၁၃ ၃၀.၃၁၈ ၂၂.၈၂၃ ၅၃.၁၄၁ ၀.၁၀၆ -၁၇.၀၃၄ -၁၆.၉၂၈
မြိတ် ၃.၀၇၇ ၂၅.၀၁၉ ၂၈.၀၉၆ ၁၂.၀၃၇ ၉.၂၆၃ ၂၁.၃၀၀ -၈.၉၆၀ ၁၅.၇၅၆ ၆.၇၉၆
ထီးခီး ၅၉၂.၉၈၅ ၅.၀၈၃ ၅၉၈.၀၆၈ ၄၀၆.၉၈၃ ၂၂.၂၂၈ ၄၂၉.၂၁၁ ၁၈၆.၀၀၂ -၁၇.၁၄၅ ၁၆၈.၈၅၇
မောတောင် ၀.၇၀၇ ၀.၀၇၀ ၀.၇၇၇ ၂.၃၂၀ ၁.၅၄၅ ၃.၈၆၅ -၁.၆၁၃ -၁.၄၇၅ -၃.၀၈၈
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၉.၃၃၃ ၀.၀၂၅ ၉.၃၅၈ ၈.၀၀၇ ၀.၇၆၅ ၈.၇၇၂ ၁.၃၂၆ -၀.၇၄၀ ၀.၅၈၆
စစ်တွေ ၂၃.၆၄၉ ၄၀.၄၈၂ ၆၄.၁၃၁ ၃.၉၇၉ ၂၂၁.၇၁၀ ၂၂၅.၆၈၉ ၁၉.၆၇၀ -၁၈၁.၂၂၈ -၁၆၁.၅၅၈
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၂.၃၂၉ ၀.၀၀၄ ၂.၃၃၃ ၃.၉၇၉ ၀.၇၂၀ ၄.၆၉၉ -၁.၆၅၀ -၀.၇၁၆ -၂.၃၆၆
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၂၁.၃၂၀ ၄၀.၄၇၈ ၆၁.၇၉၈   ၂၂၀.၉၉၀ ၂၂၀.၉၉၀ ၂၁.၃၂၀ -၁၈၀.၅၁၂ -၁၅၉.၁၉၂
​မောင်တော ၇.၀၀၄ ၀.၀၂၁ ၇.၀၂၅ ၄.၀၂၈ ၀.၀၄၅ ၄.၀၇၃ ၂.၉၇၆ -၀.၀၂၄ ၂.၉၅၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၄.၄၄၇ ၀.၉၃၀ ၅.၃၇၇ ၃၄.၂၅၁ ၀.၅၆၆ ၃၄.၈၁၇ -၂၉.၈၀၄ ၀.၃၆၄ -၂၉.၄၄၀
တမူး ၄.၄၄၇ ၀.၉၃၀ ၅.၃၇၇ ၀.၉၆၃ ၀.၂၇၀ ၁.၂၃၃ ၃.၄၈၄ ၀.၆၆၀ ၄.၁၄၄
ရိဒ်       ၃၃.၂၈၈ ၀.၂၉၆ ၃၃.၅၈၄ -၃၃.၂၈၈ -၀.၂၉၆ -၃၃.၅၈၄
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၄၅၀.၂၁၁ ၅၂၈.၀၆၃ ၁၉၇၈.၂၇၄ ၁၅၂၆.၅၃၉ ၈၆၇.၆၈၈ ၂၃၉၄.၂၂၇ -၇၆.၃၂၈ -၃၃၉.၆၂၅ -၄၁၅.၉၅၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages