ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၀-၉-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၀-၉-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၇၂.၂၁၀ ၁၆၉၅.၉၃၆ ၄၆၆၈.၁၄၆ ၄၄၃၅.၄၂၆ ၁၆၂၂.၃၆၀ ၆၀၅၇.၇၈၆ -၁၄၆၃.၂၁၆ ၇၃.၅၇၆ -၁၃၈၉.၆၄၀
လွယ်ဂျယ် ၁၂၂.၃၇၁ ၂၁.၂၁၁ ၁၄၃.၅၈၂ ၂၁၂.၂၁၄ ၁၂.၄၇၈ ၂၂၄.၆၉၂ -၈၉.၈၄၃ ၈.၇၃၃ -၈၁.၁၁၀
ချင်းရွှေဟော် ၄၄၃.၃၅၈ ၇၅.၀၂၅ ၅၁၈.၃၈၃ ၄၀၁.၉၆၉ ၃၉.၁၆၂ ၄၄၁.၁၃၁ ၄၁.၃၈၉ ၃၅.၈၆၃ ၇၇.၂၅၂
ကန်ပိုက်တီး ၂၆၁.၀၂၉ ၃၁.၇၀၆ ၂၉၂.၇၃၅ ၁၁၈.၄၈၆ ၂၄.၄၅၇ ၁၄၂.၉၄၃ ၁၄၂.၅၄၃ ၇.၂၄၉ ၁၄၉.၇၉၂
ကျိုင်းတုံ ၆.၉၉၄ ၁.၅၂၉ ၈.၅၂၃ ဝ.၂၇၆ ၁.၉၁၂ ၂.၁၈၈ ၆.၇၁၈ -ဝ.၃၈၃ ၆.၃၃၅
တာချီလိတ် ၁၉.၇၃၉ ၆၇.၃၄၁ ၈၇.၀၈၀ ၁၄.၀၄၂ ၇၂.၁၁၃ ၈၆.၁၅၅ ၅.၆၉၇ -၄.၇၇၂ ဝ.၉၂၅
မြဝတီ ၂၀၆.၆၃၀ ၇၃၀.၂၃၅ ၉၃၆.၈၆၅ ၈၈.၃၅၁ ၇၉၄.၄၉၈ ၈၈၂.၈၄၉ ၁၁၈.၂၇၉ -၆၄.၂၆၃ ၅၄.၀၁၆
ကော့သောင်း ၁၆၉.၇၅၅ ၄၁.၃၄၉ ၂၁၁.၁၀၄ ၁၄၁.၆၀၈ ၄၃.၆၆၀ ၁၈၅.၂၆၈ ၂၈.၁၄၇ -၂.၃၁၁ ၂၅.၈၃၆
မြိတ် ၁၂၀.၆၄၁ ၁၁၁.၇၄၈ ၂၃၂.၃၈၉ ၁၉၃.၈၄၁ ၆၉.၇၆၇ ၂၆၃.၆၀၈ -၇၃.၂၀၀ ၄၁.၉၈၁ -၃၁.၂၁၉
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂၄၂၄.၁၇၃ ၁၄၃.၄၇၉ ၂၅၆၇.၆၅၂ ၆.၉၆၂ ၂၃၄.၁၀၇ ၂၄၁.၀၆၉ ၂၄၁၇.၂၁၁ -၉၀.၆၂၈ ၂၃၂၆.၅၈၃
၁၁ မောတောင် ၁၁.၇၄၀ ၆.၈၂၃ ၁၈.၅၆၃ ၆.၃၁၄ ၃.၇၈၇ ၁၀.၁၀၁ ၅.၄၂၆ ၃.၀၃၆ ၈.၄၆၂
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၁၃၂ ဝ.၃၀၈ ၁.၄၄၀ ဝ.၄၂၃ ဝ.၆၆၅ ၁.၀၈၈ ဝ.၇၀၉ -ဝ.၃၅၇ ဝ.၃၅၂
၁၃ စစ်တွေ ၁၂.၃၄၉ ၁.၂၄၇ ၁၃.၅၉၆ ၁၄.၈၅၂ ၅၈.၈၂၄ ၇၃.၆၇၆ -၂.၅၀၃ -၅၇.၅၇၇ -၆၀.၀၈၀
၁၄ မောင်တော ၈.၇၃၅ ဝ.၀၅၉ ၈.၇၉၄ ၁၃.၉၃၀   ၁၃.၉၃၀ -၅.၁၉၅ ဝ.၀၅၉ -၅.၁၃၆
၁၅ တမူး ၉၃.၂၀၀ ဝ.၉၈၉ ၉၄.၁၈၉ ၉၈.၂၁၁ ၂.၁၃၆ ၁၀၀.၃၄၇ -၅.၀၁၁ -၁.၁၄၇ -၆.၁၅၈
၁၆ ရိဒ် ၈၀.၂၆၂ ၂၂.၄၁၄ ၁၀၂.၆၇၆ ၂၀.၉၈၄ ၂၁.၅၆၀ ၄၂.၅၄၄ ၅၉.၂၇၈ ဝ.၈၅၄ ၆၀.၁၃၂
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၆၉၅၄.၃၁၈ ၂၉၅၁.၃၉၉ ၉၉၀၅.၇၁၇ ၅၇၆၇.၈၈၉ ၃၀၀၁.၄၈၈ ၈၇၆၉.၃၇၇ ၁၁၈၆.၄၂၉ -၅၀.၀၈၉ ၁၁၃၆.၃၄၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages