ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၃၂၆.၃၁၆ ၁၃၀၉.၄၈၂ ၃၆၃၅.၇၉၈ ၂၃၅၅.၉၅၈ ၁၃၁၀.၈၂၇ ၃၆၆၆.၇၈၅ -၂၉.၆၄၂ -၁.၃၄၅ -၃၀.၉၈၇
လွယ်ဂျယ် ၁၀၁.၁၂၃ ၁၉.၁၀၃ ၁၂၀.၂၂၆ ၁၁၉.၃၉၁ ၁၃.၉၉၇ ၁၃၃.၃၈၈ -၁၈.၂၆၈ ၅.၁၀၆ -၁၃.၁၆၂
ချင်းရွှေဟော် ၃၁၁.၄၂၁ ၇၉.၈၇၂ ၃၉၁.၂၉၃ ၃၆၈.၂၉၀ ၅၁.၅၂၈ ၄၁၉.၈၁၈ -၅၆.၈၆၉ ၂၈.၃၄၄ -၂၈.၅၂၅
ကံပိုက်တီ ၂၃၉.၃၈၈ ၁၄.၆၃၀ ၂၅၄.၀၁၈ ၂၄၉.၈၅၄ ၂၄.၈၆၇ ၂၇၄.၇၂၁ -၁၀.၄၆၆ -၁၀.၂၃၇ -၂၀.၇၀၃
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၃၄ ၁.၆၈၀ ၄.၃၁၄ ၅.၅၉၈ ၁.၁၁၄ ၆.၇၁၂ -၂.၉၆၄ ၀.၅၆၆ -၂.၃၉၈
တာချီလိတ် ၅၅.၆၉၃ ၆၀.၂၇၆ ၁၁၅.၉၆၉ ၁၃.၄၂၈ ၅၂.၉၃၄ ၆၆.၃၆၂ ၄၂.၂၆၅ ၇.၃၄၂ ၄၉.၆၀၇
မြဝတီ ၃၀၉.၇၃၂ ၆၀၀.၈၇၅ ၉၁၀.၆၀၇ ၁၃၀.၁၄၉ ၅၆၀.၅၁၈ ၆၉၀.၆၆၇ ၁၇၉.၅၈၃ ၄၀.၃၅၇ ၂၁၉.၉၄၀
ကော့သောင်း ၂၄၀.၃၇၉ ၈၆.၆၂၉ ၃၂၇.၀၀၈ ၁၅၅.၆၈၁ ၂၉.၁၇၆ ၁၈၄.၈၅၇ ၈၄.၆၉၈ ၅၇.၄၅၃ ၁၄၂.၁၅၁
မြိတ် ၄၇.၆၆၉ ၇၆.၁၁၄ ၁၂၃.၇၈၃ ၁၀၁.၄၄၉ ၉၁.၇၀၂ ၁၉၃.၁၅၁ -၅၃.၇၈၀ -၁၅.၅၈၈ -၆၉.၃၆၈
၁၀ ထီးခီး ၁၄၈၆.၁၂၄ ၃၉.၅၁၀ ၁၅၂၅.၆၃၄ ၁၈၅၆.၉၇၇ ၁၄၂.၁၄၀ ၁၉၉၉.၁၁၇ -၃၇၀.၈၅၃ -၁၀၂.၆၃၀ -၄၇၃.၄၈၃
၁၁ မောတောင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၉.၅၁၇ ၆.၁၇၂ ၁၅.၆၈၉ -၀.၄၇၂ -၂.၅၂၉ -၃.၀၀၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၅ ၀.၂၃၉ ၁.၃၀၄ ၁.၃၀၀ ၀.၀၃၈ ၁.၃၃၈
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၁၇၇ ၇၃၆.၇၂၄ ၉.၆၉၁ ၁.၂၂၁ ၁၀.၉၁၂ ၄၂၂.၈၅၆ ၃၀၂.၉၅၆ ၇၂၅.၈၁၂
၁၄ ​မောင်တော ၁၀.၈၅၄ ၀.၀၅၃ ၁၀.၉၀၇ ၆.၂၉၂ ၀.၀၅၁ ၆.၃၄၃ ၄.၅၆၂ ၀.၀၀၂ ၄.၅၆၄
၁၅ တမူး ၃၇.၃၂၅ ၀.၇၆၀ ၃၈.၀၈၅ ၈၁.၅၄၂ ၀.၈၈၀ ၈၂.၄၂၂ -၄၄.၂၁၇ -၀.၁၂၀ -၄၄.၃၃၇
၁၆ ရိဒ် ၄၀.၅၃၈ ၂.၀၁၃ ၄၂.၅၅၁ ၅၄.၈၆၇ ၁၈.၂၆၉ ၇၃.၁၃၆ -၁၄.၃၂၉ -၁၆.၂၅၆ -၃၀.၅၈၅
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၆၅၃.၅၆၄ ၂၅၉၉.၀၉၄ ၈၂၅၂.၆၅၈ ၅၅၁၉.၇၄၉ ၂၃၀၅.၆၃၅ ၇၈၂၅.၃၈၄ ၁၃၃.၈၁၅ ၂၉၃.၄၅၉ ၄၂၇.၂၇၄

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages