ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂-၈-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၇၃၈.၄၅၃ ၁၄၉၉.၀၉၄ ၄၂၃၇.၅၄၇ ၃၈၆၂.၈၅၃ ၁၄၀၂.၈၉၉ ၅၂၆၅.၇၅၂ -၁၁၂၄.၄၀၀ ၉၆.၁၉၅ -၁၀၂၈.၂၀၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၂၉၀ ၁၆.၂၉၅ ၁၃၆.၅၈၅ ၂၀၁.၇၇၈ ၁၀.၆၁၆ ၂၁၂.၃၉၄ -၈၁.၄၈၈ ၅.၆၇၉ -၇၅.၈၀၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၀၉.၄၉၃ ၆၄.၇၃၁ ၄၇၄.၂၂၄ ၃၇၄.၉၇၀ ၃၃.၃၄၆ ၄၀၈.၃၁၆ ၃၄.၅၂၃ ၃၁.၃၈၅ ၆၅.၉၀၈
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၃.၂၇၀ ၂၇.၀၉၁ ၂၈၀.၃၆၁ ၁၁၅.၆၈၆ ၂၂.၁၃၂ ၁၃၇.၈၁၈ ၁၃၇.၅၈၄ ၄.၉၅၉ ၁၄၂.၅၄၃
က်ိဳင္းတံု ၅.၈၁၄ ၁.၃၂၀ ၇.၁၃၄ ၀.၂၃၈ ၁.၆၀၅ ၁.၈၄၃ ၅.၅၇၆ -၀.၂၈၅ ၅.၂၉၁
တာခ်ီလိတ္ ၁၆.၆၉၃ ၅၉.၆၃၀ ၇၆.၃၂၃ ၁၂.၄၇၂ ၆၄.၈၁၁ ၇၇.၂၈၃ ၄.၂၂၁ -၅.၁၈၁ -၀.၉၆၀
ျမ၀တီ ၁၇၄.၄၉၃ ၆၃၄.၅၅၅ ၈၀၉.၀၄၈ ၇၆.၂၃၂ ၆၈၄.၉၈၆ ၇၆၁.၂၁၈ ၉၈.၂၆၁ -၅၀.၄၃၁ ၄၇.၈၃၀
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၇.၇၀၉ ၃၂.၇၅၁ ၁၉၀.၄၆၀ ၁၃၀.၃၃၄ ၄၀.၂၅၇ ၁၇၀.၅၉၁ ၂၇.၃၇၅ -၇.၅၀၆ ၁၉.၈၆၉
ျမိတ္ ၁၁၉.၁၃၈ ၉၈.၅၈၃ ၂၁၇.၇၂၁ ၁၆၆.၈၄၈ ၆၁.၁၅၁ ၂၂၇.၉၉၉ -၄၇.၇၁၀ ၃၇.၄၃၂ -၁၀.၂၇၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂၀၀၂.၉၅၃ ၁၄၂.၈၀၉ ၂၁၄၅.၇၆၂ ၃.၅၅၁ ၁၁၇.၇၆၃ ၁၂၁.၃၁၄ ၁၉၉၉.၄၀၂ ၂၅.၀၄၆ ၂၀၂၄.၄၄၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၂၈၃ ၆.၄၉၇ ၁၆.၇၈၀ ၅.၁၈၁ ၂.၇၀၈ ၇.၈၈၉ ၅.၁၀၂ ၃.၇၈၉ ၈.၈၉၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၅၁ ၁.၃၁၅ ၀.၄၁၈ ၀.၆၂၈ ၁.၀၄၆ ၀.၆၄၆ -၀.၃၇၇ ၀.၂၆၉
၁၃ စစ္ေတြ ၁၀.၈၇၂ ၁.၂၃၀ ၁၂.၁၀၂ ၁၃.၁၂၅ ၄၉.၉၁၈ ၆၃.၀၄၃ -၂.၂၅၃ -၄၈.၆၈၈ -၅၀.၉၄၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၇.၆၅၇ ၀.၀၅၄ ၇.၇၁၁ ၁၂.၆၀၄   ၁၂.၆၀၄ -၄.၉၄၇ ၀.၀၅၄ -၄.၈၉၃
၁၅ တမူး ၈၅.၃၁၄ ၀.၉၃၀ ၈၆.၂၄၄ ၇၁.၃၆၀ ၁.၈၅၇ ၇၃.၂၁၇ ၁၃.၉၅၄ -၀.၉၂၇ ၁၃.၀၂၇
၁၆ ရိဒ္ ၆၇.၁၁၄ ၁၉.၆၆၀ ၈၆.၇၇၄ ၁၉.၃၄၇ ၁၉.၄၉၉ ၃၈.၈၄၆ ၄၇.၇၆၇ ၀.၁၆၁ ၄၇.၉၂၈
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၁၈၀.၆၁၀ ၂၆၀၅.၄၈၁ ၈၇၈၆.၀၉၁ ၅၀၆၆.၉၉၇ ၂၅၁၄.၁၇၈ ၇၅၈၁.၁၇၅ ၁၁၁၃.၆၁၃ ၉၁.၃၀၃ ၁၂၀၄.၉၁၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages