ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၉-၇-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၉-၇-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၅၅.၀၀၃ ၁၄၂၃.၇၄၃ ၃၉၇၈.၇၄၆ ၃၅၅၂.၃၃၄ ၁၃၃၆.၅၈၁ ၄၈၈၈.၉၁၅ -၉၉၇.၃၃၁ ၈၇.၁၆၂ -၉၁၀.၁၆၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၉.၉၇၀ ၁၅.၈၇၃ ၁၃၅.၈၄၃ ၁၉၈.၄၂၃ ၁၀.၂၃၈ ၂၀၈.၆၆၁ -၇၈.၄၅၃ ၅.၆၃၅ -၇၂.၈၁၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၉၇.၄၅၂ ၅၈.၀၁၂ ၄၅၅.၄၆၄ ၃၆၄.၀၈၄ ၃၁.၄၇၄ ၃၉၅.၅၅၈ ၃၃.၃၆၈ ၂၆.၅၃၈ ၅၉.၉၀၆
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၀.၇၃၉ ၂၅.၆၄၈ ၂၇၆.၃၈၇ ၁၁၅.၁၉၇ ၂၁.၄၂၅ ၁၃၆.၆၂၂ ၁၃၅.၅၄၂ ၄.၂၂၃ ၁၃၉.၇၆၅
က်ိဳင္းတံု ၅.၆၄၅ ၁.၂၄၇ ၆.၈၉၂ ၀.၂၃၈ ၁.၅၅၉ ၁.၇၉၇ ၅.၄၀၇ -၀.၃၁၂ ၅.၀၉၅
တာခ်ီလိတ္ ၁၅.၄၇၈ ၅၆.၉၄၀ ၇၂.၄၁၈ ၁၁.၂၀၅ ၆၃.၆၀၁ ၇၄.၈၀၆ ၄.၂၇၃ -၆.၆၆၁ -၂.၃၈၈
ျမ၀တီ ၁၅၉.၂၂၀ ၆၀၇.၃၈၃ ၇၆၆.၆၀၃ ၇၅.၄၆၁ ၆၇၃.၁၄၅ ၇၄၈.၆၀၆ ၈၃.၇၅၉ -၆၅.၇၆၂ ၁၇.၉၉၇
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၆.၈၃၄ ၃၁.၈၇၅ ၁၈၈.၇၀၉ ၁၂၉.၃၀၄ ၃၉.၂၄၃ ၁၆၈.၅၄၇ ၂၇.၅၃၀ -၇.၃၆၈ ၂၀.၁၆၂
ျမိတ္ ၁၁၈.၁၆၇ ၉၇.၅၃၈ ၂၁၅.၇၀၅ ၁၆၄.၇၄၃ ၅၈.၈၄၅ ၂၂၃.၅၈၈ -၄၆.၅၇၆ ၃၈.၆၉၃ -၇.၈၈၃
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၉၀၇.၂၁၇ ၁၄၂.၅၀၇ ၂၀၄၉.၇၂၄ ၃.၅၃၈ ၁၁၇.၇၃၈ ၁၂၁.၂၇၆ ၁၉၀၃.၆၇၉ ၂၄.၇၆၉ ၁၉၂၈.၄၄၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၀၀၈ ၆.၃၃၁ ၁၆.၃၃၉ ၅.၀၂၀ ၂.၄၄၈ ၇.၄၆၈ ၄.၉၈၈ ၃.၈၈၃ ၈.၈၇၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၄၆ ၁.၃၁၀ ၀.၄၁၄ ၀.၆၂၁ ၁.၀၃၅ ၀.၆၅၀ -၀.၃၇၅ ၀.၂၇၅
၁၃ စစ္ေတြ ၁၀.၂၄၀ ၁.၂၂၆ ၁၁.၄၆၆ ၁၂.၆၃၇ ၄၈.၈၃၀ ၆၁.၄၆၇ -၂.၃၉၇ -၄၇.၆၀၄ -၅၀.၀၀၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၇.၁၈၆ ၀.၀၅၂ ၇.၂၃၈ ၁၂.၁၅၈   ၁၂.၁၅၈ -၄.၉၇၂ ၀.၀၅၂ -၄.၉၂၀
၁၅ တမူး ၈၃.၇၀၀ ၀.၉၂၀ ၈၄.၆၂၀ ၆၇.၀၂၀ ၁.၈၁၉ ၆၈.၈၃၉ ၁၆.၆၈၀ -၀.၈၉၉ ၁၅.၇၈၁
၁၆ ရိဒ္ ၆၁.၇၀၄ ၁၈.၉၁၉ ၈၀.၆၂၃ ၁၉.၀၅၉ ၁၈.၈၄၅ ၃၇.၉၀၄ ၄၂.၆၄၅ ၀.၀၇၄ ၄၂.၇၁၉
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၈၅၉.၆၂၇ ၂၄၈၈.၄၆၀ ၈၃၄၈.၀၈၇ ၄၇၃၀.၈၃၅ ၂၄၂၆.၄၁၄ ၇၁၅၇.၂၄၉ ၁၁၂၈.၇၉၂ ၆၂.၀၄၆ ၁၁၉၀.၈၃၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages