ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆-၉-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၆-၉-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၃၆.၁၉၃ ၁၆၄၂.၄၆၀ ၄၅၇၈.၆၅၃ ၄၂၅၈.၉၇၃ ၁၅၆၁.၅၀၉ ၅၈၂၀.၄၈၂ -၁၃၂၂.၇၈၀ ၈၀.၉၅၁ -၁၂၄၁.၈၂၉
လွယ်ဂျယ် ၁၂၁.၄၈၈ ၁၉.၂၂၃ ၁၄၀.၇၁၁ ၂၀၇.၃၅၂ ၁၂.၁၇၄ ၂၁၉.၅၂၆ -၈၅.၈၆၄ ၇.၀၄၉ -၇၈.၈၁၅
ချင်းရွှေဟော် ၄၂၆.၃၂၃ ၇၀.၃၄၆ ၄၉၆.၆၆၉ ၃၉၄.၇၉၀ ၃၇.၁၂၈ ၄၃၁.၉၁၈ ၃၁.၅၃၃ ၃၃.၂၁၈ ၆၄.၇၅၁
ကန်ပိုက်တီး ၂၅၆.၄၈၂ ၂၉.၈၀၇ ၂၈၆.၂၈၉ ၁၁၇.၉၄၄ ၂၃.၆၀၅ ၁၄၁.၅၄၉ ၁၃၈.၅၃၈ ၆.၂၀၂ ၁၄၄.၇၄၀
ကျိုင်းတုံ ၆.၆၃၂ ၁.၅၀၈ ၈.၁၄၀ ဝ.၂၆၆ ၁.၈၆၃ ၂.၁၂၉ ၆.၃၆၆ -ဝ.၃၅၅ ၆.၀၁၁
တာချီလိတ် ၁၈.၅၀၀ ၆၄.၂၄၉ ၈၂.၇၄၉ ၁၃.၆၁၃ ၇၁.၁၁၁ ၈၄.၇၂၄ ၄.၈၈၇ -၆.၈၆၂ -၁.၉၇၅
မြဝတီ ၁၉၈.၅၆၇ ၆၉၈.၀၃၁ ၈၉၆.၅၉၈ ၈၃.၂၉၅ ၇၅၅.၈၈၆ ၈၃၉.၁၈၁ ၁၁၅.၂၇၂ -၅၇.၈၅၅ ၅၇.၄၁၇
ကော့သောင်း ၁၅၉.၉၆၄ ၃၉.၂၅၉ ၁၉၉.၂၂၃ ၁၃၆.၇၁၉ ၄၂.၄၅၉ ၁၇၉.၁၇၈ ၂၃.၂၄၅ -၃.၂၀၀ ၂၀.၀၄၅
မြိတ် ၁၁၉.၅၀၃ ၁၀၈.၆၄၁ ၂၂၈.၁၄၄ ၁၉၀.၀၀၉ ၆၇.၂၃၉ ၂၅၇.၂၄၈ -၇၀.၅၀၆ ၄၁.၄၀၂ -၂၉.၁၀၄
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂၁၇၅.၅၈၃ ၁၄၃.၂၇၉ ၂၃၁၈.၈၆၂ ၆.၉၂၁ ၂၃၁.၀၈၂ ၂၃၈.၀၀၃ ၂၁၆၈.၆၆၂ -၈၇.၈၀၃ ၂၀၈၀.၈၅၉
၁၁ မောတောင် ၁၁.၁၂၃ ၆.၆၈၆ ၁၇.၈၀၉ ၅.၇၆၁ ၃.၅၀၆ ၉.၂၆၇ ၅.၃၆၂ ၃.၁၈၀ ၈.၅၄၂
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၇၂ ဝ.၃၀၂ ၁.၃၇၄ ဝ.၄၂၁ ဝ.၆၅၆ ၁.၀၇၇ ဝ.၆၅၁ -ဝ.၃၅၄ ဝ.၂၉၇
၁၃ စစ်တွေ ၁၁.၇၃၃ ၁.၂၃၆ ၁၂.၉၆၉ ၁၄.၁၄၈ ၅၀.၂၅၉ ၆၄.၄၀၇ -၂.၄၁၅ -၄၉.၀၂၃ -၅၁.၄၃၈
၁၄ မောင်တော ၈.၅၀၄ ဝ.၀၅၇ ၈.၅၆၁ ၁၃.၅၉၀   ၁၃.၅၉၀ -၅.၀၈၆ ဝ.၀၅၇ -၅.၀၂၉
၁၅ တမူး ၉၀.၁၄၆ ဝ.၉၈၀ ၉၁.၁၂၆ ၈၈.၆၂၀ ၂.၀၁၀ ၉၀.၆၃၀ ၁.၅၂၆ -၁.၀၃၀ ဝ.၄၉၆
၁၆ ရိဒ် ၇၇.၉၆၉ ၂၂.၀၆၇ ၁၀၀.၀၃၆ ၂၀.၅၉၁ ၂၁.၁၄၉ ၄၁.၇၄၀ ၅၇.၃၇၈ ဝ.၉၁၈ ၅၈.၂၉၆
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၆၆၁၉.၇၈၂ ၂၈၄၈.၁၃၁ ၉၄၆၇.၉၁၃ ၅၅၅၃.၀၁၃ ၂၈၈၁.၆၃၈ ၈၄၃၄.၆၅၁ ၁၀၆၆.၇၆၉ -၃၃.၅၀၇ ၁၀၃၃.၂၆၂

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages