ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၇-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၁၉.၈၁၉ ၁၂၄၉.၇၃၅ ၄၄၆၉.၅၅၄ ၃၂၅၅.၄၄၇ ၁၆၁၉.၁၈၁ ၄၈၇၄.၆၂၈ -၃၅.၆၂၈ -၃၆၉.၄၄၆ -၄၀၅.၀၇၄
မူဆယ် ၂၄၂၂.၆၉၇ ၁၁၂၅.၁၉၉ ၃၅၄၇.၈၉၆ ၂၅၅၂.၁၁၇ ၁၄၈၁.၂၄၁ ၄၀၃၃.၃၅၈ -၁၂၉.၄၂၀ -၃၅၆.၀၄၂ -၄၈၅.၄၆၂
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၁၂၁ ၂၀၈.၂၁၇ ၁၀၁.၉၃၃ ၂၂.၀၆၈ ၁၂၄.၀၀၁ ၇၁.၁၆၃ ၁၃.၀၅၃ ၈၄.၂၁၆
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၅.၈၉၄ ၈၂.၉၈၅ ၄၂၈.၈၇၉ ၃၅၀.၀၉၉ ၉၀.၉၂၀ ၄၄၁.၀၁၉ -၄.၂၀၅ -၇.၉၃၅ -၁၂.၁၄၀
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၃.၆၆၄ ၂၇၀.၁၁၅ ၂၄၈.၆၅၅ ၁၇.၀၀၇ ၂၆၅.၆၆၂ ၁၇.၇၉၆ -၁၃.၃၄၃ ၄.၄၅၃
ကျိုင်းတုံ ၁၁.၆၈၁ ၂.၇၆၆ ၁၄.၄၄၇ ၂.၆၄၃ ၁.၈၃၅ ၄.၄၇၈ ၉.၀၃၈ ၀.၉၃၁ ၉.၉၆၉
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၂၉၇.၁၁၇ ၁၀၆၇.၁၇၅ ၃၃၆၄.၂၉၂ ၂၃၉၁.၁၇၉ ၉၃၉.၈၃၈ ၃၃၃၁.၀၁၇ -၉၄.၀၆၂ ၁၂၇.၃၃၇ ၃၃.၂၇၅
တာချီလိတ် ၁၅၅.၄၅၃ ၅၄.၆၅၉ ၂၁၀.၁၁၂ ၆၁.၅၇၅ ၆၄.၁၄၇ ၁၂၅.၇၂၂ ၉၃.၈၇၈ -၉.၄၈၈ ၈၄.၃၉၀
မြဝတီ ၇၀၉.၈၇၂ ၇၇၈.၈၃၃ ၁၄၈၈.၇၀၅ ၃၃၄.၃၁၅ ၆၆၆.၈၂၁ ၁၀၀၁.၁၃၆ ၃၇၅.၅၅၇ ၁၁၂.၀၁၂ ၄၈၇.၅၆၉
ကော့သောင်း ၁၉၆.၁၃၅ ၅၃.၀၈၀ ၂၄၉.၂၁၅ ၂၄၃.၁၈၇ ၉၀.၄၀၅ ၃၃၃.၅၉၂ -၄၇.၀၅၂ -၃၇.၃၂၅ -၈၄.၃၇၇
၁၀ မြိတ် ၄၁.၆၈၂ ၆၄.၁၉၅ ၁၀၅.၈၇၇ ၅၃.၈၇၂ ၇၄.၂၁၃ ၁၂၈.၀၈၅ -၁၂.၁၉၀ -၁၀.၀၁၈ -၂၂.၂၀၈
၁၁ ထီးခီး ၁၁၈၃.၇၈၆ ၄၁.၃၃၁ ၁၂၂၅.၁၁၇ ၁၆၈၅.၉၀၀ ၃၉.၈၈၄ ၁၇၂၅.၇၈၄ -၅၀၂.၁၁၄ ၁.၄၄၇ -၅၀၀.၆၆၇
၁၂ မောတောင် ၁၀.၁၈၉ ၂.၅၈၁ ၁၂.၇၇၀ ၉.၈၈၅ ၄.၀၂၇ ၁၃.၉၁၂ ၀.၃၀၄ -၁.၄၄၆ -၁.၁၄၂
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၄၅ ၀.၂၇၅ ၂.၇၂၀ -၂.၄၄၅ -၀.၂၇၅ -၂.၇၂၀
၁၄ စစ်တွေ   ၇၂.၄၉၆ ၇၂.၄၉၆   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၂.၄၃၀ ၇၂.၄၃၀
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၅ ၃၅.၄၀၅ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၈ -၁၆.၀၀၉
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၇၈ ၃၀.၅၀၀ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၃ -၉.၃၅၇
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၇ ၄.၉၀၅ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၅ -၆.၆၅၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၂.၁၄၃ ၁.၅၅၀ ၁၉၃.၆၉၃ ၈၁.၄၅၆ ၂.၉၃၈ ၈၄.၃၉၄ ၁၁၀.၆၈၇ -၁.၃၈၈ ၁၀၉.၂၉၉
၁၇ တမူး ၃၁.၇၆၈ ၀.၈၈၂ ၃၂.၆၅၀ ၃၇.၈၀၅ ၀.၉၂၆ ၃၈.၇၃၁ -၆.၀၃၇ -၀.၀၄၄ -၆.၀၈၁
၁၈ ရိဒ် ၁၆၀.၃၇၅ ၀.၆၆၈ ၁၆၁.၀၄၃ ၄၃.၆၅၁ ၂.၀၁၂ ၄၅.၆၆၃ ၁၁၆.၇၂၄ -၁.၃၄၄ ၁၁၅.၃၈၀
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၂.၁၈၂ -၂၁၁.၇၇၃
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၆.၀၈၀ -၁၉၁.၄၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၇၂၆.၀၅၉ ၂၈၃၆.၂၂၁ ၈၅၆၂.၂၈၀ ၆၁၈၈.၉၆၈ ၂၈၆၄.၀၀၄ ၉၀၅၂.၉၇၂ -၄၆၂.၉၀၉ -၂၇.၇၈၃ -၄၉၀.၆၉၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages