ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၉-၆-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၉-၆-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၂၅၀.၉၃၃ ၁၂၆၄.၆၈၃ ၃၅၁၅.၆၁၆ ၂၃၃၇.၆၁၈ ၁၂၈၂.၄၂၆ ၃၆၂၀.၀၄၄ -၈၆.၆၈၅ -၁၇.၇၄၃ -၁၀၄.၄၂၈
လွယ်ဂျယ် ၁၀၀.၅၃၅ ၁၈.၄၁၀ ၁၁၈.၉၄၅ ၁၁၉.၀၅၈ ၁၃.၂၇၀ ၁၃၂.၃၂၈ -၁၈.၅၂၃ ၅.၁၄၀ -၁၃.၃၈၃
ချင်းရွှေဟော် ၂၉၉.၂၃၃ ၇၇.၅၃၀ ၃၇၆.၇၆၃ ၃၆၁.၀၁၀ ၄၈.၁၆၀ ၄၀၉.၁၇၀ -၆၁.၇၇၇ ၂၉.၃၇၀ -၃၂.၄၀၇
ကံပိုက်တီ ၂၃၅.၀၁၉ ၁၃.၅၈၃ ၂၄၈.၆၀၂ ၂၄၉.၀၄၀ ၂၃.၈၉၄ ၂၇၂.၉၃၄ -၁၄.၀၂၁ -၁၀.၃၁၁ -၂၄.၃၃၂
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၅၃၅ ၄.၁၁၂ ၅.၅၉၈ ၁.၁၁၄ ၆.၇၁၂ -၃.၀၂၁ ၀.၄၂၁ -၂.၆၀၀
တာချီလိတ် ၅၅.၂၈၁ ၅၃.၀၉၅ ၁၀၈.၃၇၆ ၁၂.၉၉၅ ၅၁.၅၉၇ ၆၄.၅၉၂ ၄၂.၂၈၆ ၁.၄၉၈ ၄၃.၇၈၄
မြဝတီ ၃၀၅.၅၈၁ ၅၈၄.၅၆၅ ၈၉၀.၁၄၆ ၁၂၂.၇၀၃ ၅၄၃.၅၉၀ ၆၆၆.၂၉၃ ၁၈၂.၈၇၈ ၄၀.၉၇၅ ၂၂၃.၈၅၃
ကော့သောင်း ၂၃၉.၇၁၁ ၈၆.၁၆၇ ၃၂၅.၈၇၈ ၁၅၅.၅၀၃ ၂၈.၂၇၃ ၁၈၃.၇၇၆ ၈၄.၂၀၈ ၅၇.၈၉၄ ၁၄၂.၁၀၂
မြိတ် ၄၇.၂၉၅ ၇၆.၀၉၆ ၁၂၃.၃၉၁ ၁၀၀.၄၁၄ ၉၁.၀၀၄ ၁၉၁.၄၁၈ -၅၃.၁၁၉ -၁၄.၉၀၈ -၆၈.၀၂၇
၁၀ ထီးခီး ၁၄၅၇.၃၅၆ ၁၈.၆၀၂ ၁၄၇၅.၉၅၈ ၁၈၅၆.၉၁၄ ၁၄၂.၁၁၇ ၁၉၉၉.၀၃၁ -၃၉၉.၅၅၈ -၁၂၃.၅၁၅ -၅၂၃.၀၇၃
၁၁ မောတောင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၉.၄၀၇ ၆.၁၃၀ ၁၅.၅၃၇ -၀.၃၆၂ -၂.၄၈၇ -၂.၈၄၉
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၅ ၀.၂၂၈ ၁.၂၉၃ ၁.၃၀၀ ၀.၀၄၉ ၁.၃၄၉
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၄၆၉ ၃၀၄.၁၆၆ ၇၃၆.၆၃၅ ၉.၃၃၄ ၁.၂၁၈ ၁၀.၅၅၂ ၄၂၃.၁၃၅ ၃၀၂.၉၄၈ ၇၂၆.၀၈၃
၁၄ ​မောင်တော ၁၀.၅၂၃ ၀.၀၅၀ ၁၀.၅၇၃ ၆.၀၈၅ ၀.၀၅၀ ၆.၁၃၅ ၄.၄၃၈   ၄.၄၃၈
၁၅ တမူး ၃၆.၇၃၄ ၀.၄၈၇ ၃၇.၂၂၁ ၈၀.၇၄၄ ၀.၈၅၂ ၈၁.၅၉၆ -၄၄.၀၁၀ -၀.၃၆၅ -၄၄.၃၇၅
၁၆ ရိဒ် ၃၉.၉၅၅ ၂.၀၁၃ ၄၁.၉၆၈ ၅၂.၂၄၁ ၁၇.၆၀၆ ၆၉.၈၄၇ -၁၂.၂၈၆ -၁၅.၅၉၃ -၂၇.၈၇၉
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၅၂၅.၀၂၃ ၂၅၀၄.၉၀၂ ၈၀၂၉.၉၂၅ ၅၄၇၉.၇၂၉ ၂၂၅၁.၅၂၉ ၇၇၃၁.၂၅၈ ၄၅.၂၉၄ ၂၅၃.၃၇၃ ၂၉၈.၆၆၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages