ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၆-၇-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၇၂၃.၁၃၁ ၁၄၅၈.၈၂၉ ၄၁၈၁.၉၆၀ ၃၆၅၅.၄၁၃ ၁၃၆၅.၄၂၈ ၅၀၂၀.၈၄၁ -၉၃၂.၂၈၂ ၉၃.၄၀၁ -၈၃၈.၈၈၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၁၆၈ ၁၆.၀၈၅ ၁၃၆.၂၅၃ ၂၀၀.၇၀၄ ၁၀.၄၁၀ ၂၁၁.၁၁၄ -၈၀.၅၃၆ ၅.၆၇၅ -၇၄.၈၆၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၀၃.၈၀၃ ၆၂.၇၂၃ ၄၆၆.၅၂၆ ၃၆၉.၀၄၄ ၃၂.၅၀၄ ၄၀၁.၅၄၈ ၃၄.၇၅၉ ၃၀.၂၁၉ ၆၄.၉၇၈
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၀.၉၆၃ ၂၆.၆၁၆ ၂၇၇.၅၇၉ ၁၁၅.၅၁၆ ၂၁.၆၅၃ ၁၃၇.၁၆၉ ၁၃၅.၄၄၇ ၄.၉၆၃ ၁၄၀.၄၁၀
က်ိဳင္းတံု ၅.၇၂၆ ၁.၂၈၃ ၇.၀၀၉ ၀.၂၃၈ ၁.၆၀၅ ၁.၈၄၃ ၅.၄၈၈ -၀.၃၂၂ ၅.၁၆၆
တာခ်ီလိတ္ ၁၆.၄၄၆ ၅၈.၇၀၇ ၇၅.၁၅၃ ၁၂.၀၉၇ ၆၄.၄၇၆ ၇၆.၅၇၃ ၄.၃၄၉ -၅.၇၆၉ -၁.၄၂၀
ျမ၀တီ ၁၆၆.၀၂၁ ၆၂၁.၁၁၅ ၇၈၇.၁၃၆ ၇၆.၀၅၅ ၆၈၂.၈၉၈ ၇၅၈.၉၅၃ ၈၉.၉၆၆ -၆၁.၇၈၃ ၂၈.၁၈၃
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၇.၂၅၆ ၃၂.၂၈၇ ၁၈၉.၅၄၃ ၁၂၉.၇၅၈ ၃၉.၉၅၀ ၁၆၉.၇၀၈ ၂၇.၄၉၈ -၇.၆၆၃ ၁၉.၈၃၅
ျမိတ္ ၁၁၉.၁၃၈ ၉၇.၈၈၄ ၂၁၇.၀၂၂ ၁၆၅.၉၇၄ ၆၁.၀၈၂ ၂၂၇.၀၅၆ -၄၆.၈၃၆ ၃၆.၈၀၂ -၁၀.၀၃၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၉၀၆.၀၄၈ ၁၄၂.၅၉၃ ၂၀၄၈.၆၄၁ ၃.၅၅၁ ၁၁၇.၇၅၇ ၁၂၁.၃၀၈ ၁၉၀၂.၄၉၇ ၂၄.၈၃၆ ၁၉၂၇.၃၃၃
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၁၁၉ ၆.၄၂၂ ၁၆.၅၄၁ ၅.၀၆၂ ၂.၅၉၂ ၇.၆၅၄ ၅.၀၅၇ ၃.၈၃၀ ၈.၈၈၇
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၄၉ ၁.၃၁၃ ၀.၄၁၈ ၀.၆၂၆ ၁.၀၄၄ ၀.၆၄၆ -၀.၃၇၇ ၀.၂၆၉
၁၃ စစ္ေတြ ၁၀.၅၅၄ ၁.၂၂၉ ၁၁.၇၈၃ ၁၂.၈၄၈ ၄၉.၉၁၈ ၆၂.၇၆၆ -၂.၂၉၄ -၄၈.၆၈၉ -၅၀.၉၈၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၇.၄၃၃ ၀.၀၅၄ ၇.၄၈၇ ၁၂.၃၆၉   ၁၂.၃၆၉ -၄.၉၃၆ ၀.၀၅၄ -၄.၈၈၂
၁၅ တမူး ၈၄.၂၈၆ ၀.၉၃၀ ၈၅.၂၁၆ ၆၉.၄၄၄ ၁.၈၅၄ ၇၁.၂၉၈ ၁၄.၈၄၂ -၀.၉၂၄ ၁၃.၉၁၈
၁၆ ရိဒ္ ၆၄.၄၈၅ ၁၉.၂၆၉ ၈၃.၇၅၄ ၁၉.၁၆၈ ၁၉.၂၄၈ ၃၈.၄၁၆ ၄၅.၃၁၇ ၀.၀၂၁ ၄၅.၃၃၈
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၀၄၆.၆၄၁ ၂၅၄၆.၂၇၅ ၈၅၉၂.၉၁၆ ၄၈၄၇.၆၅၉ ၂၄၇၂.၀၀၃ ၇၃၁၉.၆၆၂ ၁၁၉၈.၉၈၂ ၇၄.၂၇၂ ၁၂၇၃.၂၅၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages