ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၅၃.၇၅၁ ၁၆၆၈.၁၄၆ ၄၆၂၁.၈၉၇ ၄၃၅၉.၁၄၇ ၁၅၉၀.၃၅၀ ၅၉၄၉.၄၉၇ -၁၄၀၅.၃၉၆ ၇၇.၇၉၆ -၁၃၂၇.၆၀၀
လွယ်ဂျယ် ၁၂၂.၀၇၉ ၂၀.၂၇၄ ၁၄၂.၃၅၃ ၂၀၇.၇၅၄ ၁၂.၃၄၆ ၂၂၀.၁၀၀ -၈၅.၆၇၅ ၇.၉၂၈ -၇၇.၇၄၇
ချင်းရွှေဟော် ၄၃၅.၈၁၁ ၇၂.၂၃၅ ၅၀၈.၀၄၆ ၃၉၈.၃၃၄ ၃၇.၉၆၉ ၄၃၆.၃၀၃ ၃၇.၄၇၇ ၃၄.၂၆၆ ၇၁.၇၄၃
ကန်ပိုက်တီး ၂၅၉.၅၀၆ ၃၁.၂၁၇ ၂၉၀.၇၂၃ ၁၁၇.၉၆၉ ၂၄.၀၆၃ ၁၄၂.၀၃၂ ၁၄၁.၅၃၇ ၇.၁၅၄ ၁၄၈.၆၉၁
ကျိုင်းတုံ ၆.၉၉၃ ၁.၅၃၀ ၈.၅၂၃ ဝ.၂၇၁ ၁.၉၁၁ ၂.၁၈၂ ၆.၇၂၂ -ဝ.၃၈၁ ၆.၃၄၁
တာချီလိတ် ၁၈.၉၀၂ ၆၅.၉၃၃ ၈၄.၈၃၅ ၁၃.၉၅၁ ၇၁.၇၈၇ ၈၅.၇၃၈ ၄.၉၅၁ -၅.၈၅၄ -ဝ.၉၀၃
မြဝတီ ၂၀၁.၉၈၇ ၇၁၂.၄၅၁ ၉၁၄.၄၃၈ ၈၅.၈၀၈ ၇၇၆.၅၅၇ ၈၆၂.၃၆၅ ၁၁၆.၁၇၉ -၆၄.၁၀၆ ၅၂.၀၇၃
ကော့သောင်း ၁၆၄.၅၀၆ ၄၀.၈၉၆ ၂၀၅.၄၀၂ ၁၃၉.၂၂၁ ၄၂.၇၆၃ ၁၈၁.၉၈၄ ၂၅.၂၈၅ -၁.၈၆၇ ၂၃.၄၁၈
မြိတ် ၁၂၀.၃၇၀ ၁၀၈.၉၃၂ ၂၂၉.၃၀၂ ၁၉၁.၈၄၃ ၆၉.၆၇၃ ၂၆၁.၅၁၆ -၇၁.၄၇၃ ၃၉.၂၅၉ -၃၂.၂၁၄
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂၂၁၇.၄၄၆ ၁၄၃.၄၁၃ ၂၃၆၀.၈၅၉ ၆.၉၂၅ ၂၃၃.၉၆၅ ၂၄၀.၈၉၀ ၂၂၁၀.၅၂၁ -၉၀.၅၅၂ ၂၁၁၉.၉၆၉
၁၁ မောတောင် ၁၁.၃၄၂ ၆.၇၂၇ ၁၈.၀၆၉ ၅.၉၃၈ ၃.၆၂၅ ၉.၅၆၃ ၅.၄၀၄ ၃.၁၀၂ ၈.၅၀၆
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၁၀၉ ဝ.၃၀၂ ၁.၄၁၁ ဝ.၄၂၁ ဝ.၆၅၈ ၁.၀၇၉ ဝ.၆၈၈ -ဝ.၃၅၆ ဝ.၃၃၂
၁၃ စစ်တွေ ၁၂.၀၂၆ ၁.၂၃၆ ၁၃.၂၆၂ ၁၄.၅၁၅ ၅၈.၈၁၅ ၇၃.၃၃၀ -၂.၄၈၉ -၅၇.၅၇၉ -၆၀.၀၆၈
၁၄ မောင်တော ၈.၆၁၃ ဝ.၀၅၈ ၈.၆၇၁ ၁၃.၇၆၈   ၁၃.၇၆၈ -၅.၁၅၅ ဝ.၀၅၈ -၅.၀၉၇
၁၅ တမူး ၉၁.၈၂၁ ဝ.၉၈၂ ၉၂.၈၀၃ ၉၃.၅၀၁ ၂.၀၅၈ ၉၅.၅၅၉ -၁.၆၈၀ -၁.၀၇၆ -၂.၇၅၆
၁၆ ရိဒ် ၇၉.၄၉၁ ၂၂.၃၃၅ ၁၀၁.၈၂၆ ၂၀.၈၁၁ ၂၁.၂၅၇ ၄၂.၀၆၈ ၅၈.၆၈၀ ၁.၀၇၈ ၅၉.၇၅၈
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၆၇၀၅.၇၅၃ ၂၈၉၆.၆၆၇ ၉၆၀၂.၄၂၀ ၅၆၇၀.၁၇၇ ၂၉၄၇.၇၉၉ ၈၆၁၇.၉၇၆ ၁၀၃၅.၅၇၆ -၅၁.၁၃၂ ၉၈၄.၄၄၄

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages