ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၇-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၂၁.၀၅၆ ၁၂၅၄.၄၉၂ ၄၄၇၅.၅၄၈ ၃၂၈၈.၁၅၄ ၁၆၆၈.၀၅၀ ၄၉၅၆.၂၀၄ -၆၇.၀၉၈ -၄၁၃.၅၅၈ -၄၈၀.၆၅၆
မူဆယ် ၂၄၂၃.၆၁၂ ၁၁၂၈.၃၂၂ ၃၅၅၁.၉၃၄ ၂၅၇၂.၆၆၅ ၁၅၂၇.၁၆၇ ၄၀၉၉.၈၃၂ -၁၄၉.၀၅၃ -၃၉၈.၈၄၅ -၅၄၇.၈၉၈
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၁၃၃ ၂၀၈.၂၂၉ ၁၀၂.၀၅၁ ၂၂.၄၉၃ ၁၂၄.၅၄၄ ၇၁.၀၄၅ ၁၂.၆၄၀ ၈၃.၆၈၅
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၅.၉၆၄ ၈၄.၅၇၉ ၄၃၀.၅၄၃ ၃၅၈.၆၉၄ ၉၃.၀၆၁ ၄၅၁.၇၅၅ -၁၂.၇၃၀ -၈.၄၈၂ -၂၁.၂၁၂
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၃.၆၆၄ ၂၇၀.၁၁၅ ၂၅၂.၀၅၄ ၁၇.၃၆၂ ၂၆၉.၄၁၆ ၁၄.၃၉၇ -၁၃.၆၉၈ ၀.၆၉၉
ကျိုင်းတုံ ၁၁.၉၃၃ ၂.၇၉၄ ၁၄.၇၂၇ ၂.၆၉၀ ၁.၈၅၇ ၄.၅၄၇ ၉.၂၄၃ ၀.၉၃၇ ၁၀.၁၈၀
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၃၁၀.၀၁၃ ၁၀၉၄.၀၄၄ ၃၄၀၄.၀၅၇ ၂၃၉၉.၅၄၀ ၉၅၈.၁၄၅ ၃၃၅၇.၆၈၅ -၈၉.၅၂၇ ၁၃၅.၈၉၉ ၄၆.၃၇၂
တာချီလိတ် ၁၅၅.၆၀၈ ၅၅.၀၇၃ ၂၁၀.၆၈၁ ၆၂.၆၉၈ ၆၄.၇၀၂ ၁၂၇.၄၀၀ ၉၂.၉၁၀ -၉.၆၂၉ ၈၃.၂၈၁
မြဝတီ ၇၁၉.၈၃၄ ၈၀၃.၂၃၄ ၁၅၂၃.၀၆၈ ၃၄၀.၁၄၇ ၆၈၃.၄၂၅ ၁၀၂၃.၅၇၂ ၃၇၉.၆၈၇ ၁၁၉.၈၀၉ ၄၉၉.၄၉၆
ကော့သောင်း ၁၉၈.၇၆၇ ၅၃.၇၇၃ ၂၅၂.၅၄၀ ၂၄၃.၈၈၆ ၉၀.၈၃၁ ၃၃၄.၇၁၇ -၄၅.၁၁၉ -၃၇.၀၅၈ -၈၂.၁၇၇
၁၀ မြိတ် ၄၁.၇၅၃ ၆၅.၅၂၆ ၁၀၇.၂၇၉ ၅၄.၂၄၆ ၇၄.၇၅၂ ၁၂၈.၉၉၈ -၁၂.၄၉၃ -၉.၂၂၆ -၂၁.၇၁၉
၁၁ ထီးခီး ၁၁၈၃.၈၁၂ ၄၁.၃၃၁ ၁၂၂၅.၁၄၃ ၁၆၈၅.၉၄၁ ၃၉.၈၈၈ ၁၇၂၅.၈၂၉ -၅၀၂.၁၂၉ ၁.၄၄၃ -၅၀၀.၆၈၆
၁၂ မောတောင် ၁၀.၂၃၉ ၂.၆၁၁ ၁၂.၈၅၀ ၁၀.၁၅၆ ၄.၂၀၆ ၁၄.၃၆၂ ၀.၀၈၃ -၁.၅၉၅ -၁.၅၁၂
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၆၆ ၀.၂၇၅ ၂.၇၄၁ -၂.၄၆၆ -၀.၂၇၅ -၂.၇၄၁
၁၄ စစ်တွေ   ၇၂.၄၉၆ ၇၂.၄၉၆   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၂.၄၃၀ ၇၂.၄၃၀
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၅ ၃၅.၄၀၅ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၈ -၁၆.၀၀၉
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၇၈ ၃၀.၅၀၀ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၃ -၉.၃၅၇
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၇ ၄.၉၀၅ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၅ -၆.၆၅၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၂.၂၁၃ ၁.၅၅၀ ၁၉၃.၇၆၃ ၈၂.၆၉၉ ၂.၉၄၄ ၈၅.၆၄၃ ၁၀၉.၅၁၄ -၁.၃၉၄ ၁၀၈.၁၂၀
၁၇ တမူး ၃၁.၇၆၈ ၀.၈၈၂ ၃၂.၆၅၀ ၃၈.၀၁၄ ၀.၉၃၂ ၃၈.၉၄၆ -၆.၂၄၆ -၀.၀၅၀ -၆.၂၉၆
၁၈ ရိဒ် ၁၆၀.၄၄၅ ၀.၆၆၈ ၁၆၁.၁၁၃ ၄၄.၆၈၅ ၂.၀၁၂ ၄၆.၆၉၇ ၁၁၅.၇၆၀ -၁.၃၄၄ ၁၁၄.၄၁၆
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၂.၁၈၂ -၂၁၁.၇၇၃
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၆.၀၈၀ -၁၉၁.၄၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၇၄၀.၂၆၂ ၂၈၆၇.၈၄၇ ၈၆၀၈.၁၀၉ ၆၂၃၁.၂၇၉ ၂၉၃၁.၁၈၆ ၉၁၆၂.၄၆၅ -၄၉၁.၀၁၇ -၆၃.၃၃၉ -၅၅၄.၃၅၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages