ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၇-၇-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၄၃၄.၅၉၈ ၁၄၅၆.၀၆၆ ၃၈၉၀.၆၆၄ ၂၅၅၂.၀၉၀ ၁၄၀၉.၀၂၅ ၃၉၆၁.၁၁၅ -၁၁၇.၄၉၂ ၄၇.၀၄၁ -၇၀.၄၅၁
လွယ်ဂျယ် ၁၀၁.၈၀၅ ၂၁.၅၅၁ ၁၂၃.၃၅၆ ၁၁၉.၉၄၇ ၁၅.၆၇၅ ၁၃၅.၆၂၂ -၁၈.၁၄၂ ၅.၈၇၆ -၁၂.၂၆၆
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၁.၉၁၆ ၈၈.၈၄၂ ၄၃၀.၇၅၈ ၃၉၆.၀၉၈ ၆၀.၃၃၄ ၄၅၆.၄၃၂ -၅၄.၁၈၂ ၂၈.၅၀၈ -၂၅.၆၇၄
ကံပိုက်တီ ၂၄၆.၄၅၅ ၁၆.၆၇၁ ၂၆၃.၁၂၆ ၂၅၀.၇၀၉ ၂၅.၀၉၅ ၂၇၅.၈၀၄ -၄.၂၅၄ -၈.၄၂၄ -၁၂.၆၇၈
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၄၃ ၁.၈၀၇ ၄.၄၅၀ ၅.၆၄၄ ၁.၂၄၆ ၆.၈၉၀ -၃.၀၀၁ ၀.၅၆၁ -၂.၄၄၀
တာချီလိတ် ၆၁.၂၇၆ ၆၃.၀၃၅ ၁၂၄.၃၁၁ ၁၅.၂၉၃ ၅၆.၄၇၂ ၇၁.၇၆၅ ၄၅.၉၈၃ ၆.၅၆၃ ၅၂.၅၄၆
မြဝတီ ၃၂၈.၇၉၁ ၆၅၂.၁၉၅ ၉၈၀.၉၈၆ ၁၅၇.၂၄၂ ၆၀၃.၅၃၇ ၇၆၀.၇၇၉ ၁၇၁.၅၄၉ ၄၈.၆၅၈ ၂၂၀.၂၀၇
ကော့သောင်း ၂၄၂.၅၆၁ ၉၀.၀၈၇ ၃၃၂.၆၄၈ ၁၅၆.၇၉၀ ၃၁.၆၈၃ ၁၈၈.၄၇၃ ၈၅.၇၇၁ ၅၈.၄၀၄ ၁၄၄.၁၇၅
မြိတ် ၅၉.၄၀၉ ၇၇.၃၉၁ ၁၃၆.၈၀၀ ၁၁၈.၁၆၆ ၉၃.၈၂၃ ၂၁၁.၉၈၉ -၅၈.၇၅၇ -၁၆.၄၃၂ -၇၅.၁၈၉
၁၀ ထီးခီး ၁၆၁၁.၅၄၁ ၃၉.၈၆၀ ၁၆၅၁.၄၀၁ ၂၀၀၂.၈၄၀ ၁၄၂.၄၉၀ ၂၁၄၅.၃၃၀ -၃၉၁.၂၉၉ -၁၀၂.၆၃၀ -၄၉၃.၉၂၉
၁၁ မောတောင် ၉.၇၄၆ ၃.၈၆၈ ၁၃.၆၁၄ ၉.၈၉၅ ၆.၃၂၄ ၁၆.၂၁၉ -၀.၁၄၉ -၂.၄၅၆ -၂.၆၀၅
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၃၁ ၀.၂၇၇ ၂.၇၀၈ ၁.၀၆၉ ၀.၂၄၇ ၁.၃၁၆ ၁.၃၆၂ ၀.၀၃၀ ၁.၃၉၂
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၀.၂၂၉ ၁.၂၂၈ ၁၁.၄၅၇ ၄၂၂.၃၁၈ ၃၀၃.၀၃၆ ၇၂၅.၃၅၄
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၈ ၁၁.၅၅၂ ၇.၀၆၄ ၀.၀၅၂ ၇.၁၁၆ ၄.၄၃၀ ၀.၀၀၆ ၄.၄၃၆
၁၅ တမူး ၃၇.၈၅၉ ၀.၉၂၄ ၃၈.၇၈၃ ၈၃.၃၃၈ ၀.၉၁၀ ၈၄.၂၄၈ -၄၅.၄၇၉ ၀.၀၁၄ -၄၅.၄၆၅
၁၆ ရိဒ် ၄၂.၈၀၂ ၂.၀၁၃ ၄၄.၈၁၅ ၆၁.၀၇၄ ၁၈.၇၈၅ ၇၉.၈၅၉ -၁၈.၂၇၂ -၁၆.၇၇၂ -၃၅.၀၄၄
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၉၆၈.၂၈၅ ၂၈၁၈.၉၀၉ ၈၇၈၇.၁၉၄ ၅၉၄၇.၄၈၈ ၂၄၆၆.၉၂၆ ၈၄၁၄.၄၁၄ ၂၀.၇၉၇ ၃၅၁.၉၈၃ ၃၇၂.၇၈၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages