ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၇-၉-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၇-၉-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၂၆.၁၀၂ ၁၃၁၀.၈၉၁ ၄၅၃၆.၉၉၃ ၃၇၈၁.၄၂၁ ၁၉၅၈.၁၆၃ ၅၇၃၉.၅၈၄ -၅၅၅.၃၁၉ -၆၄၇.၂၇၂ -၁၂၀၂.၅၉၁
မူဆယ် ၂၄၂၅.၁၄၆ ၁၁၆၀.၄၃၅ ၃၅၈၅.၅၈၁ ၂၉၉၁.၆၀၃ ၁၇၉၀.၀၄၅ ၄၇၈၁.၆၄၈ -၅၆၆.၄၅၇ -၆၂၉.၆၁၀ -၁၁၉၆.၀၆၇
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၁၉၄ ၂၀၈.၂၉၀ ၁၁၀.၇၉၈ ၂၆.၈၈၁ ၁၃၇.၆၇၉ ၆၂.၂၉၈ ၈.၃၁၃ ၇၀.၆၁၁
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၉.၀၉၉ ၁၀၈.၂၃၄ ၄၅၇.၃၃၃ ၄၁၃.၇၉၇ ၁၁၄.၄၅၄ ၅၂၈.၂၅၁ -၆၄.၆၉၈ -၆.၂၂၀ -၇၀.၉၁၈
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၄.၀၃၃ ၂၇၀.၄၈၄ ၂၆၂.၃၃၈ ၁၈.၅၃၁ ၂၈၀.၈၆၉ ၄.၁၁၃ -၁၄.၄၉၈ -၁၀.၃၈၅
ကျိုင်းတုံ ၁၂.၃၁၀ ၂.၉၉၅ ၁၅.၃၀၅ ၂.၈၈၅ ၂.၁၄၂ ၅.၀၂၇ ၉.၄၂၅ ၀.၈၅၃ ၁၀.၂၇၈
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၅၃၅.၉၈၂ ၁၃၂၇.၀၇၂ ၃၈၆၃.၀၅၄ ၂၇၆၅.၃၇၁ ၁၀၉၇.၁၆၅ ၃၈၆၂.၅၃၆ -၂၂၉.၃၈၉ ၂၂၉.၉၀၇ ၀.၅၁၈
တာချီလိတ် ၁၅၆.၈၅၈ ၆၀.၁၄၈ ၂၁၇.၀၀၆ ၆၈.၀၆၇ ၇၃.၅၇၀ ၁၄၁.၆၃၇ ၈၈.၇၉၁ -၁၃.၄၂၂ ၇၅.၃၆၉
မြဝတီ ၈၄၀.၂၈၀ ၁၀၁၀.၅၆၀ ၁၈၅၀.၈၄၀ ၃၇၆.၉၇၈ ၈၀၁.၇၈၃ ၁၁၇၈.၇၆၁ ၄၆၃.၃၀၂ ၂၀၈.၇၇၇ ၆၇၂.၀၇၉
ကော့သောင်း ၂၂၇.၀၇၆ ၅၆.၅၀၆ ၂၈၃.၅၈၂ ၂၅၆.၇၂၀ ၉၃.၉၈၂ ၃၅၀.၇၀၂ -၂၉.၆၄၄ -၃၇.၄၇၆ -၆၇.၁၂၀
၁၀ မြိတ် ၄၈.၅၂၀ ၇၈.၃၃၂ ၁၂၆.၈၅၂ ၅၄.၅၈၅ ၈၁.၅၆၈ ၁၃၆.၁၅၃ -၆.၀၆၅ -၃.၂၃၆ -၉.၃၀၁
၁၁ ထီးခီး ၁၂၅၁.၆၇၂ ၄၄.၁၅၉ ၁၂၉၅.၈၃၁ ၁၉၉၄.၃၄၆ ၄၀.၀၅၆ ၂၀၃၄.၄၀၂ -၇၄၂.၆၇၄ ၄.၁၀၃ -၇၃၈.၅၇၁
၁၂ မောတောင် ၁၁.၅၇၆ ၂.၆၂၇ ၁၄.၂၀၃ ၁၂.၁၉၇ ၅.၈၃၈ ၁၈.၀၃၅ -၀.၆၂၁ -၃.၂၁၁ -၃.၈၃၂
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၇၈ ၀.၃၀၂ ၂.၇၈၀ -၂.၄၇၈ -၀.၃၀၂ -၂.၇၈၀
၁၄ စစ်တွေ   ၇၄.၇၄၀ ၇၄.၇၄၀   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၄.၆၇၄ ၇၄.၆၇၄
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၇ ၃၅.၄၀၇ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၆ -၁၆.၀၀၇
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၇၉ ၃၀.၅၀၁ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၂ -၉.၃၅၆
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၈ ၄.၉၀၆ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၄ -၆.၆၅၁
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၅.၆၈၅ ၁.၇၇၃ ၁၉၇.၄၅၈ ၈၈.၄၈၂ ၃.၀၆၅ ၉၁.၅၄၇ ၁၀၇.၂၀၃ -၁.၂၉၂ ၁၀၅.၉၁၁
၁၇ တမူး ၃၃.၂၁၂ ၀.၈၉၂ ၃၄.၁၀၄ ၄၀.၀၇၇ ၁.၀၃၉ ၄၁.၁၁၆ -၆.၈၆၅ -၀.၁၄၇ -၇.၀၁၂
၁၈ ရိဒ် ၁၆၂.၄၇၃ ၀.၈၈၁ ၁၆၃.၃၅၄ ၄၈.၄၀၅ ၂.၀၂၆ ၅၀.၄၃၁ ၁၁၄.၀၆၈ -၁.၁၄၅ ၁၁၂.၉၂၃
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၃.၄၀၈ -၂၁၀.၅၄၇
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၇.၃၀၆ -၁၉၀.၂၁၃
  စုစုပေါင်း ၅၉၇၄.၇၄၉ ၃၁၅၈.၇၂၅ ၉၁၃၃.၄၇၄ ၇၀၉၆.၁၆၀ ၃၃၆၀.၄၄၀ ၁၀၄၅၆.၆၀၀ -၁၁၂၁.၄၁၁ -၂၀၁.၇၁၅ -၁၃၂၃.၁၂၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages