ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၈၀.၁၄၅ ၄၁.၃၃၇ ၁၂၁.၄၈၂ ၅၉.၄၅၄ ၃၉.၃၅၆ ၉၈.၈၁၀ ၂၀.၆၉၁ ၁.၉၈၁ ၂၂.၆၇၂
လွယ်ဂျယ် ၀.၅၄၀ ၀.၅၃၅ ၁.၀၇၅ ၀.၉၂၃ ၀.၄၅၂ ၁.၃၇၅ -၀.၃၈၃ ၀.၀၈၃ -၀.၃၀၀
ချင်းရွှေဟော် ၁၈.၈၇၈ ၂.၄၄၇ ၂၁.၃၂၅ ၈.၀၃၆ ၂.၀၄၀ ၁၀.၀၇၆ ၁၀.၈၄၂ ၀.၄၀၇ ၁၁.၂၄၉
ကံပိုက်တီ ၄.၅၀၉ ၀.၆၇၀ ၅.၁၇၉ ၀.၈၃၀ ၀.၈၂၀ ၁.၆၅၀ ၃.၆၇၉ -၀.၁၅၀ ၃.၅၂၉
ကျိုင်းတုံ ၀.၄၈၀ ၀.၀၉၉ ၀.၅၇၉ ၀.၀၀၅ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၇ ၀.၄၇၅ ၀.၀၈၇ ၀.၅၆၂
တာချီလိတ် ၀.၃၉၁ ၃.၂၇၈ ၃.၆၆၉ ၀.၅၆၄ ၀.၈၉၄ ၁.၄၅၈ -၀.၁၇၃ ၂.၃၈၄ ၂.၂၁၁
မြဝတီ ၁၀.၂၄၄ ၂၈.၅၈၇ ၃၈.၈၃၁ ၃.၃၀၈ ၂၁.၄၄၄ ၂၄.၇၅၂ ၆.၉၃၆ ၇.၁၄၃ ၁၄.၀၇၉
ကော့သောင်း ၂၂.၀၅၁ ၁.၅၀၅ ၂၃.၅၅၆ ၇.၇၈၄ ၀.၆၀၄ ၈.၃၈၈ ၁၄.၂၆၇ ၀.၉၀၁ ၁၅.၁၆၈
မြိတ် ၁.၇၄၇ ၆.၉၇၂ ၈.၇၁၉ ၄.၁၈၉ ၁.၄၇၄ ၅.၆၆၃ -၂.၄၄၂ ၅.၄၉၈ ၃.၀၅၆
၁၀ ထီးခီး ၁.၂၇၈ ၀.၁၅၅ ၁.၄၃၃ ၀.၁၆၄ ၀.၀၁၃ ၀.၁၇၇ ၁.၁၁၄ ၀.၁၄၂ ၁.၂၅၆
၁၁ မောတောင် ၀.၉၅၁ ၀.၂၉၀ ၁.၂၄၁ ၀.၅၆၃ ၀.၃၆၂ ၀.၉၂၅ ၀.၃၈၈ -၀.၀၇၂ ၀.၃၁၆
၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၀၄၂ ၀.၀၁၂ ၀.၀၅၄ ၀.၀၂၁ ၀.၀၁၀ ၀.၀၃၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၀၂ ၀.၀၂၃
၁၃ စစ်တွေ ၀.၈၁၀   ၀.၈၁၀ ၀.၂၅၈ ၀.၀၁၆ ၀.၂၇၄ ၀.၅၅၂ -၀.၀၁၆ ၀.၅၃၆
၁၄ ​မောင်တော ၀.၄၀၂ ၀.၀၀၁ ၀.၄၀၃ ၀.၃၀၁   ၀.၃၀၁ ၀.၁၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၁၀၂
၁၅ တမူး ၂.၁၈၃ ၀.၀၁၁ ၂.၁၉၄ ၃.၁၇၆ ၀.၀၉၉ ၃.၂၇၅ -၀.၉၉၃ -၀.၀၈၈ -၁.၀၈၁
၁၆ ရိဒ် ၀.၆၀၆ ၀.၁၂၇ ၀.၇၃၃ ၀.၆၆၀ ၀.၈၈၉ ၁.၅၄၉ -၀.၀၅၄ -၀.၇၆၂ -၀.၈၁၆
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၄၅.၂၅၇ ၈၆.၀၂၆ ၂၃၁.၂၈၃ ၉၀.၂၃၆ ၆၈.၄၈၅ ၁၅၈.၇၂၁ ၅၅.၀၂၁ ၁၇.၅၄၁ ၇၂.၅၆၂

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages