ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၆-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၇၆၂.၁၆၉ ၁၅၇၉.၈၅၈ ၄၃၄၂.၀၂၇ ၄၀၁၁.၅၄၃ ၁၄၆၇.၃၅၅ ၅၄၇၈.၈၉၈ -၁၂၄၉.၃၇၄ ၁၁၂.၅၀၃ -၁၁၃၆.၈၇၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၄၈၉ ၁၆.၆၉၈ ၁၃၇.၁၈၇ ၂၀၅.၁၅၁ ၁၁.၅၁၈ ၂၁၆.၆၆၉ -၈၄.၆၆၂ ၅.၁၈၀ -၇၉.၄၈၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၂၁.၃၆၆ ၆၈.၅၄၆ ၄၈၉.၉၁၂ ၃၈၂.၇၆၂ ၃၄.၆၁၂ ၄၁၇.၃၇၄ ၃၈.၆၀၄ ၃၃.၉၃၄ ၇၂.၅၃၈
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၃.၅၃၂ ၂၇.၉၃၈ ၂၈၁.၄၇၀ ၁၁၆.၀၉၁ ၂၂.၆၁၈ ၁၃၈.၇၀၉ ၁၃၇.၄၄၁ ၅.၃၂၀ ၁၄၂.၇၆၁
က်ိဳင္းတံု ၆.၁၀၈ ၁.၃၆၁ ၇.၄၆၉ ၀.၂၆၁ ၁.၇၄၃ ၂.၀၀၄ ၅.၈၄၇ -၀.၃၈၂ ၅.၄၆၅
တာခ်ီလိတ္ ၁၇.၂၂၀ ၆၀.၈၂၁ ၇၈.၀၄၁ ၁၃.၀၀၄ ၆၇.၀၃၂ ၈၀.၀၃၆ ၄.၂၁၆ -၆.၂၁၁ -၁.၉၉၅
ျမ၀တီ ၁၈၁.၁၉၄ ၆၄၈.၄၈၈ ၈၂၉.၆၈၂ ၇၈.၉၇၆ ၇၁၁.၆၆၀ ၇၉၀.၆၃၆ ၁၀၂.၂၁၈ -၆၃.၁၇၂ ၃၉.၀၄၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၈.၃၉၄ ၃၃.၆၄၉ ၁၉၂.၀၄၃ ၁၃၁.၄၂၆ ၄၀.၈၁၀ ၁၇၂.၂၃၆ ၂၆.၉၆၈ -၇.၁၆၁ ၁၉.၈၀၇
ျမိတ္ ၁၁၉.၁၃၈ ၁၀၂.၇၁၇ ၂၂၁.၈၅၅ ၁၆၉.၄၈၃ ၆၃.၅၆၃ ၂၃၃.၀၄၆ -၅၀.၃၄၅ ၃၉.၁၅၄ -၁၁.၁၉၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂၀၅၁.၄၇၄ ၁၄၂.၈၄၄ ၂၁၉၄.၃၁၈ ၆.၈၈၀ ၁၁၈.၉၉၀ ၁၂၅.၈၇၀ ၂၀၄၄.၅၉၄ ၂၃.၈၅၄ ၂၀၆၈.၄၄၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၄၅၁ ၆.၅၅၄ ၁၇.၀၀၅ ၅.၃၄၈ ၃.၁၀၂ ၈.၄၅၀ ၅.၁၀၃ ၃.၄၅၂ ၈.၅၅၅
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၆၄ ၁.၃၂၈ ၀.၄၁၉ ၀.၆၃၇ ၁.၀၅၆ ၀.၆၄၅ -၀.၃၇၃ ၀.၂၇၂
၁၃ စစ္ေတြ ၁၁.၃၃၁ ၁.၂၃၀ ၁၂.၅၆၁ ၁၃.၆၄၆ ၅၀.၂၅၄ ၆၃.၉၀၀ -၂.၃၁၅ -၄၉.၀၂၄ -၅၁.၃၃၉
၁၄ ေမာင္ေတာ ၈.၀၄၅ ၀.၀၅၅ ၈.၁၀၀ ၁၃.၁၀၃   ၁၃.၁၀၃ -၅.၀၅၈ ၀.၀၅၅ -၅.၀၀၃
၁၅ တမူး ၈၇.၁၃၅ ၀.၉၅၅ ၈၈.၀၉၀ ၇၅.၉၁၁ ၁.၉၂၅ ၇၇.၈၃၆ ၁၁.၂၂၄ -၀.၉၇၀ ၁၀.၂၅၄
၁၆ ရိဒ္ ၇၁.၀၂၀ ၂၀.၁၅၀ ၉၁.၁၇၀ ၁၉.၈၄၅ ၂၀.၀၆၂ ၃၉.၉၀၇ ၅၁.၁၇၅ ၀.၀၈၈ ၅၁.၂၆၃
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၂၈၀.၁၃၀ ၂၇၁၂.၁၂၈ ၈၉၉၂.၂၅၈ ၅၂၄၃.၈၄၉ ၂၆၁၅.၈၈၃ ၇၈၅၉.၇၃၂ ၁၀၃၆.၂၈၁ ၉၆.၂၄၅ ၁၁၃၂.၅၂၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages