ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၈-၇-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၈-၇-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၅၃၅.၆၀၃ ၉၅.၉၆၁ ၆၃၁.၅၆၄ ၇၁၀.၆၅၃ ၂၈၁.၂၇၆ ၉၉၁.၉၂၉ -၁၇၅.၀၅၀ -၁၈၅.၃၁၅ -၃၆၀.၃၆၅
မူဆယ် ၄၄၇.၆၉၂ ၅၉.၄၈၂ ၅၀၇.၁၇၄ ၅၈၃.၃၃၅ ၂၃၁.၁၄၃ ၈၁၄.၄၇၈ -၁၃၅.၆၄၃ -၁၇၁.၆၆၁ -၃၀၇.၃၀၄
လွယ်ဂျယ် ၃၉.၂၄၂ ၁၇.၉၈၄ ၅၇.၂၂၆ ၄၈.၁၃၆ ၁၄.၆၅၇ ၆၂.၇၉၃ -၈.၈၉၄ ၃.၃၂၇ -၅.၅၆၇
ချင်းရွှေဟော် ၁၁.၅၀၆ ၁၃.၈၈၇ ၂၅.၃၉၃ ၄၅.၅၀၁ ၃၂.၃၃၀ ၇၇.၈၃၁ -၃၃.၉၉၅ -၁၈.၄၄၃ -၅၂.၄၃၈
ကံပိုက်တီ ၃၅.၁၇၈ ၂.၆၉၉ ၃၇.၈၇၇ ၂၉.၄၁၁ ၁.၆၄၇ ၃၁.၀၅၈ ၅.၇၆၇ ၁.၀၅၂ ၆.၈၁၉
ကျိုင်းတုံ ၁.၉၈၅ ၁.၉၀၉ ၃.၈၉၄ ၄.၂၇၀ ၁.၄၉၉ ၅.၇၆၉ -၂.၂၈၅ ၀.၄၁၀ -၁.၈၇၅
  မြန်မာ-ထိုင်း ၉၈၆.၆၁၄ ၄၂၅.၅၃၈ ၁၄၁၂.၁၅၂ ၈၀၉.၀၉၉ ၄၁၅.၆၂၁ ၁၂၂၄.၇၂၀ ၁၇၇.၅၁၅ ၉.၉၁၇ ၁၈၇.၄၃၂
တာချီလိတ် ၂၄.၁၀၇ ၂၅.၄၉၈ ၄၉.၆၀၅ ၁၅.၁၈၀ ၁၈.၄၁၉ ၃၃.၅၉၉ ၈.၉၂၇ ၇.၀၇၉ ၁၆.၀၀၆
မြဝတီ ၂၈၅.၈၅၀ ၃၆၂.၃၉၇ ၆၄၈.၂၄၇ ၃၄၁.၅၈၁ ၃၃၂.၄၂၆ ၆၇၄.၀၀၇ -၅၅.၇၃၁ ၂၉.၉၇၁ -၂၅.၇၆၀
ကော့သောင်း ၃၃.၄၂၈ ၅.၈၈၀ ၃၉.၃၀၈ ၃၀.၇၈၁ ၂၃.၉၂၂ ၅၄.၇၀၃ ၂.၆၄၇ -၁၈.၀၄၂ -၁၅.၃၉၅
မြိတ် ၃.၀၇၇ ၂၆.၀၅၁ ၂၉.၁၂၈ ၁၂.၀၅၁ ၉.၆၅၁ ၂၁.၇၀၂ -၈.၉၇၄ ၁၆.၄၀၀ ၇.၄၂၆
ထီးခီး ၆၃၉.၄၄၅ ၅.၀၈၃ ၆၄၄.၅၂၈ ၄၀၇.၀၈၄ ၂၃.၆၂၂ ၄၃၀.၇၀၆ ၂၃၂.၃၆၁ -၁၈.၅၃၉ ၂၁၃.၈၂၂
မောတောင် ၀.၇၀၇ ၀.၀၇၀ ၀.၇၇၇ ၂.၄၂၂ ၁.၅၆၈ ၃.၉၉၀ -၁.၇၁၅ -၁.၄၉၈ -၃.၂၁၃
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၉.၈၃၂ ၀.၀၂၉ ၉.၈၆၁ ၉.၀၃၇ ၀.၇၇၇ ၉.၈၁၄ ၀.၇၉၅ -၀.၇၄၈ ၀.၀၄၇
စစ်တွေ ၃၉.၉၅၂ ၄၀.၄၈၃ ၈၀.၄၃၅ ၄.၅၅၃ ၂၂၁.၇၂၂ ၂၂၆.၂၇၅ ၃၅.၃၉၉ -၁၈၁.၂၃၉ -၁၄၅.၈၄၀
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၂.၃၈၁ ၀.၀၀၅ ၂.၃၈၆ ၄.၅၅၃ ၀.၇၃၂ ၅.၂၈၅ -၂.၁၇၂ -၀.၇၂၇ -၂.၈၉၉
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၃၇.၅၇၁ ၄၀.၄၇၈ ၇၈.၀၄၉   ၂၂၀.၉၉၀ ၂၂၀.၉၉၀ ၃၇.၅၇၁ -၁၈၀.၅၁၂ -၁၄၂.၉၄၁
​မောင်တော ၇.၄၅၁ ၀.၀၂၄ ၇.၄၇၅ ၄.၄၈၄ ၀.၀၄၅ ၄.၅၂၉ ၂.၉၆၇ -၀.၀၂၁ ၂.၉၄၆
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၄.၄၄၇ ၁.၁၉၃ ၅.၆၄၀ ၃၄.၂၅၁ ၀.၅၆၆ ၃၄.၈၁၇ -၂၉.၈၀၄ ၀.၆၂၇ -၂၉.၁၇၇
တမူး ၄.၄၄၇ ၁.၁၉၃ ၅.၆၄၀ ၀.၉၆၃ ၀.၂၇၀ ၁.၂၃၃ ၃.၄၈၄ ၀.၉၂၃ ၄.၄၀၇
ရိဒ်       ၃၃.၂၈၈ ၀.၂၉၆ ၃၃.၅၈၄ -၃၃.၂၈၈ -၀.၂၉၆ -၃၃.၅၈၄
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၅၇၄.၀၆၇ ၅၆၂.၆၄၀ ၂၁၃၆.၇၀၇ ၁၅၆၃.၀၄၀ ၉၁၃.၂၁၇ ၂၄၇၆.၂၅၇ ၁၁.၀၂၇ -၃၅၀.၅၇၇ -၃၃၉.၅၅၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages