ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၈-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၂၁.၆၁၉ ၁၂၇၀.၈၆၃ ၄၄၉၂.၄၈၂ ၃၄၆၁.၇၃၆ ၁၇၄၅.၆၉၆ ၅၂၀၇.၄၃၂ -၂၄၀.၁၁၇ -၄၇၄.၈၃၃ -၇၁၄.၉၅၀
မူဆယ် ၂၄၂၃.၃၉၇ ၁၁၃၇.၆၈၃ ၃၅၆၁.၀၈၀ ၂၇၂၄.၄၁၉ ၁၅၉၇.၀၀၂ ၄၃၂၁.၄၂၁ -၃၀၁.၀၂၂ -၄၅၉.၃၁၉ -၇၆၀.၃၄၁
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၁၆၉ ၂၀၈.၂၆၅ ၁၀၂.၅၄၃ ၂၃.၅၆၄ ၁၂၆.၁၀၇ ၇၀.၅၅၃ ၁၁.၆၀၅ ၈၂.၁၅၈
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၆.၇၄၂ ၉၁.၂၂၄ ၄၃၇.၉၆၆ ၃၇၁.၈၇၂ ၉၈.၈၁၀ ၄၇၀.၆၈၂ -၂၅.၁၃၀ -၇.၅၈၆ -၃၂.၇၁၆
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၃.၇၉၃ ၂၇၀.၂၄၄ ၂၆၀.၁၀၀ ၁၈.၂၃၇ ၂၇၈.၃၃၇ ၆.၃၅၁ -၁၄.၄၄၄ -၈.၀၉၃
ကျိုင်းတုံ ၁၁.၉၃၃ ၂.၉၉၄ ၁၄.၉၂၇ ၂.၈၀၂ ၁.၉၇၃ ၄.၇၇၅ ၉.၁၃၁ ၁.၀၂၁ ၁၀.၁၅၂
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၃၅၀.၅၅၅ ၁၁၅၆.၆၂၄ ၃၅၀၇.၁၇၉ ၂၅၆၄.၉၄၀ ၉၉၃.၉၄၅ ၃၅၅၈.၈၈၅ -၂၁၄.၃၈၅ ၁၆၂.၆၇၉ -၅၁.၇၀၆
တာချီလိတ် ၁၅၅.၈၆၀ ၅၆.၀၅၄ ၂၁၁.၉၁၄ ၆၃.၀၇၀ ၆၅.၇၀၉ ၁၂၈.၇၇၉ ၉၂.၇၉၀ -၉.၆၅၅ ၈၃.၁၃၅
မြဝတီ ၇၄၉.၄၀၈ ၈၅၈.၃၂၂ ၁၆၀၇.၇၃၀ ၃၄၈.၅၇၁ ၇၁၅.၈၃၀ ၁၀၆၄.၄၀၁ ၄၀၀.၈၃၇ ၁၄၂.၄၉၂ ၅၄၃.၃၂၉
ကော့သောင်း ၂၀၅.၉၂၆ ၅၅.၀၅၉ ၂၆၀.၉၈၅ ၂၄၄.၇၃၇ ၉၁.၆၇၁ ၃၃၆.၄၀၈ -၃၈.၈၁၁ -၃၆.၆၁၂ -၇၅.၄၂၃
၁၀ မြိတ် ၄၄.၉၉၄ ၇၀.၇၄၁ ၁၁၅.၇၃၅ ၅၄.၂၄၆ ၇၅.၃၇၉ ၁၂၉.၆၂၅ -၉.၂၅၂ -၄.၆၃၈ -၁၃.၈၉၀
၁၁ ထီးခီး ၁၁၈၃.၈၆၆ ၄၁.၃၃၉ ၁၂၂၅.၂၀၅ ၁၈၄၁.၂၄၅ ၃၉.၉၂၈ ၁၈၈၁.၁၇၃ -၆၅၇.၃၇၉ ၁.၄၁၁ -၆၅၅.၉၆၈
၁၂ မောတောင် ၁၀.၅၀၁ ၂.၆၁၃ ၁၃.၁၁၄ ၁၀.၅၉၃ ၅.၀၈၇ ၁၅.၆၈၀ -၀.၀၉၂ -၂.၄၇၄ -၂.၅၆၆
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၇၈ ၀.၂၇၅ ၂.၇၅၃ -၂.၄၇၈ -၀.၂၇၅ -၂.၇၅၃
၁၄ စစ်တွေ   ၇၂.၄၉၆ ၇၂.၄၉၆   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၂.၄၃၀ ၇၂.၄၃၀
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၆ ၃၅.၄၀၆ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၇ -၁၆.၀၀၈
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၇၈ ၃၀.၅၀၀ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၃ -၉.၃၅၇
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၈ ၄.၉၀၆ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၄ -၆.၆၅၁
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၂.၄၉၀ ၁.၅၆၄ ၁၉၄.၀၅၄ ၈၄.၁၄၈ ၂.၉၄၆ ၈၇.၀၉၄ ၁၀၈.၃၄၂ -၁.၃၈၂ ၁၀၆.၉၆၀
၁၇ တမူး ၃၁.၈၃၀ ၀.၈၈၆ ၃၂.၇၁၆ ၃၈.၃၉၀ ၀.၉၃၄ ၃၉.၃၂၄ -၆.၅၆၀ -၀.၀၄၈ -၆.၆၀၈
၁၈ ရိဒ် ၁၆၀.၆၆၀ ၀.၆၇၈ ၁၆၁.၃၃၈ ၄၅.၇၅၈ ၂.၀၁၂ ၄၇.၇၇၀ ၁၁၄.၉၀၂ -၁.၃၃၄ ၁၁၃.၅၆၈
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၂.၁၈၂ -၂၁၁.၇၇၃
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၆.၀၈၀ -၁၉၁.၄၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၇၈၁.၆၄၄ ၂၉၄၆.၈၁၃ ၈၇၂၈.၄၅၇ ၆၅၇၁.၇၁၀ ၃၀၄၄.၆၃၄ ၉၆၁၆.၃၄၄ -၇၉၀.၀၆၆ -၉၇.၈၂၁ -၈၈၇.၈၈၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages