ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃-၇-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃-၇-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၃၄၃.၉၀၆ ၁၃၆၀.၈၇၉ ၃၇၀၄.၇၈၅ ၂၅၂၆.၅၇၉ ၁၃၄၈.၇၁၉ ၃၈၇၅.၂၉၈ -၁၈၂.၆၇၃ ၁၂.၁၆၀ -၁၇၀.၅၁၃
လွယ်ဂျယ် ၁၀၁.၃၄၇ ၂၀.၂၂၃ ၁၂၁.၅၇၀ ၁၁၉.၆၉၀ ၁၄.၄၄၇ ၁၃၄.၁၃၇ -၁၈.၃၄၃ ၅.၇၇၆ -၁၂.၅၆၇
ချင်းရွှေဟော် ၃၂၂.၁၆၈ ၈၃.၆၁၅ ၄၀၅.၇၈၃ ၃၇၈.၀၂၁ ၅၆.၃၈၉ ၄၃၄.၄၁၀ -၅၅.၈၅၃ ၂၇.၂၂၆ -၂၈.၆၂၇
ကံပိုက်တီ ၂၄၄.၀၀၆ ၁၅.၃၃၄ ၂၅၉.၃၄၀ ၂၄၉.၈၆၆ ၂၄.၉၀၀ ၂၇၄.၇၆၆ -၅.၈၆၀ -၉.၅၆၆ -၁၅.၄၂၆
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၃၇ ၁.၆၉၉ ၄.၃၃၆ ၅.၆၁၉ ၁.၁၃၁ ၆.၇၅၀ -၂.၉၈၂ ၀.၅၆၈ -၂.၄၁၄
တာချီလိတ် ၅၈.၀၉၁ ၆၀.၉၆၈ ၁၁၉.၀၅၉ ၁၄.၈၁၅ ၅၄.၈၃၇ ၆၉.၆၅၂ ၄၃.၂၇၆ ၆.၁၃၁ ၄၉.၄၀၇
မြဝတီ ၃၁၇.၄၆၅ ၆၁၆.၉၅၉ ၉၃၄.၄၂၄ ၁၃၈.၉၄၈ ၅၇၄.၈၉၀ ၇၁၃.၈၃၈ ၁၇၈.၅၁၇ ၄၂.၀၆၉ ၂၂၀.၅၈၆
ကော့သောင်း ၂၄၁.၁၃၅ ၈၇.၈၈၂ ၃၂၉.၀၁၇ ၁၅၆.၀၇၂ ၂၉.၄၉၉ ၁၈၅.၅၇၁ ၈၅.၀၆၃ ၅၈.၃၈၃ ၁၄၃.၄၄၆
မြိတ် ၄၈.၀၉၇ ၇၇.၀၁၇ ၁၂၅.၁၁၄ ၁၁၆.၇၇၄ ၉၂.၀၈၆ ၂၀၈.၈၆၀ -၆၈.၆၇၇ -၁၅.၀၆၉ -၈၃.၇၄၆
၁၀ ထီးခီး ၁၄၈၆.၂၂၇ ၃၉.၅၂၉ ၁၅၂၅.၇၅၆ ၂၀၀၂.၇၆၉ ၁၄၂.၄၂၃ ၂၁၄၅.၁၉၂ -၅၁၆.၅၄၂ -၁၀၂.၈၉၄ -၆၁၉.၄၃၆
၁၁ မောတောင် ၉.၀၅၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၉၈ ၉.၆၉၇ ၆.၁၇၄ ၁၅.၈၇၁ -၀.၆၄၂ -၂.၅၃၁ -၃.၁၇၃
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၅ ၀.၂၃၉ ၁.၃၀၄ ၁.၃၀၀ ၀.၀၃၈ ၁.၃၃၈
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၁၈၁ ၇၃၆.၇၂၈ ၉.၉၅၀ ၁.၂၂၁ ၁၁.၁၇၁ ၄၂၂.၅၉၇ ၃၀၂.၉၆၀ ၇၂၅.၅၅၇
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၇ ၁၁.၅၅၁ ၆.၅၁၃ ၀.၀၅၁ ၆.၅၆၄ ၄.၉၈၁ ၀.၀၀၆ ၄.၉၈၇
၁၅ တမူး ၃၇.၄၆၀ ၀.၉၂၄ ၃၈.၃၈၄ ၈၂.၂၅၉ ၀.၈၈၆ ၈၃.၁၄၅ -၄၄.၇၉၉ ၀.၀၃၈ -၄၄.၇၆၁
၁၆ ရိဒ် ၄၁.၁၀၈ ၂.၀၁၃ ၄၃.၁၂၁ ၅၇.၀၃၄ ၁၈.၄၃၇ ၇၅.၄၇၁ -၁၅.၉၂၆ -၁၆.၄၂၄ -၃၂.၃၅၀
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၆၉၉.၅၁၉ ၂၆၇၅.၂၀၀ ၈၃၇၄.၇၁၉ ၅၈၇၅.၆၇၁ ၂၃၆၆.၃၂၉ ၈၂၄၂.၀၀၀ -၁၇၆.၁၅၂ ၃၀၈.၈၇၁ ၁၃၂.၇၁၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages