ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၉-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၉-၈-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၇၅၁.၈၉၆ ၁၅၃၅.၃၃၄ ၄၂၈၇.၂၃၀ ၃၉၄၉.၃၀၀ ၁၄၃၈.၇၉၅ ၅၃၈၈.၀၉၅ -၁၁၉၇.၄၀၄ ၉၆.၅၃၉ -၁၁၀၀.၈၆၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၃၇၃ ၁၆.၅၂၅ ၁၃၆.၈၉၈ ၂၀၂.၁၁၆ ၁၁.၀၈၇ ၂၁၃.၂၀၃ -၈၁.၇၄၃ ၅.၄၃၈ -၇၆.၃၀၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၁၅.၆၄၂ ၆၆.၆၇၁ ၄၈၂.၃၁၃ ၃၇၈.၉၂၁ ၃၃.၉၁၁ ၄၁၂.၈၃၂ ၃၆.၇၂၁ ၃၂.၇၆၀ ၆၉.၄၈၁
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၃.၃၂၈ ၂၇.၄၄၉ ၂၈၀.၇၇၇ ၁၁၅.၉၅၄ ၂၂.၃၈၂ ၁၃၈.၃၃၆ ၁၃၇.၃၇၄ ၅.၀၆၇ ၁၄၂.၄၄၁
က်ိဳင္းတံု ၆.၀၀၉ ၁.၃၅၆ ၇.၃၆၅ ၀.၂၆၁ ၁.၆၁၈ ၁.၈၇၉ ၅.၇၄၈ -၀.၂၆၂ ၅.၄၈၆
တာခ်ီလိတ္ ၁၆.၉၀၇ ၆၀.၁၃၂ ၇၇.၀၃၉ ၁၂.၆၉၈ ၆၆.၈၀၉ ၇၉.၅၀၇ ၄.၂၀၉ -၆.၆၇၇ -၂.၄၆၈
ျမ၀တီ ၁၇၉.၈၁၆ ၆၄၄.၂၆၆ ၈၂၄.၀၈၂ ၇၇.၅၄၂ ၆၉၄.၄၉၂ ၇၇၂.၀၃၄ ၁၀၂.၂၇၄ -၅၀.၂၂၆ ၅၂.၀၄၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၈.၀၇၅ ၃၃.၂၄၃ ၁၉၁.၃၁၈ ၁၃၀.၉၂၇ ၄၀.၄၆၀ ၁၇၁.၃၈၇ ၂၇.၁၄၈ -၇.၂၁၇ ၁၉.၉၃၁
ျမိတ္ ၁၁၉.၁၃၈ ၉၈.၈၉၃ ၂၁၈.၀၃၁ ၁၆၈.၅၇၁ ၆၁.၃၈၀ ၂၂၉.၉၅၁ -၄၉.၄၃၃ ၃၇.၅၁၃ -၁၁.၉၂၀
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂၀၀၃.၀၂၅ ၁၄၂.၈၃၈ ၂၁၄၅.၈၆၃ ၃.၅၇၈ ၁၁၈.၉၇၅ ၁၂၂.၅၅၃ ၁၉၉၉.၄၄၇ ၂၃.၈၆၃ ၂၀၂၃.၃၁၀
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၄၂၁ ၆.၅၀၉ ၁၆.၉၃၀ ၅.၂၆၈ ၂.၈၂၂ ၈.၀၉၀ ၅.၁၅၃ ၃.၆၈၇ ၈.၈၄၀
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၆၁ ၁.၃၂၅ ၀.၄၁၉ ၀.၆၃၃ ၁.၀၅၂ ၀.၆၄၅ -၀.၃၇၂ ၀.၂၇၃
၁၃ စစ္ေတြ ၁၁.၂၇၉ ၁.၂၃၀ ၁၂.၅၀၉ ၁၃.၃၇၇ ၄၉.၉၂၀ ၆၃.၂၉၇ -၂.၀၉၈ -၄၈.၆၉၀ -၅၀.၇၈၈
၁၄ ေမာင္ေတာ ၇.၉၂၅ ၀.၀၅၅ ၇.၉၈၀ ၁၂.၈၇၆   ၁၂.၈၇၆ -၄.၉၅၁ ၀.၀၅၅ -၄.၈၉၆
၁၅ တမူး ၈၆.၁၅၉ ၀.၉၅၄ ၈၇.၁၁၃ ၇၄.၁၆၆ ၁.၉၀၄ ၇၆.၀၇၀ ၁၁.၉၉၃ -၀.၉၅၀ ၁၁.၀၄၃
၁၆ ရိဒ္ ၆၉.၁၁၁ ၁၉.၈၈၄ ၈၈.၉၉၅ ၁၉.၅၁၀ ၁၉.၇၉၀ ၃၉.၃၀၀ ၄၉.၆၀၁ ၀.၀၉၄ ၄၉.၆၉၅
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၂၁၀.၁၆၈ ၂၆၅၅.၆၀၀ ၈၈၆၅.၇၆၈ ၅၁၆၅.၄၈၄ ၂၅၆၄.၉၈၀ ၇၇၃၀.၄၆၄ ၁၀၄၄.၆၈၄ ၉၀.၆၂၀ ၁၁၃၅.၃၀၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages