ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၃၁၃၇.၆၀၀ ၁၇၆၂.၀၅၈ ၄၈၉၉.၆၅၈ ၄၅၆၃.၈၃၉ ၁၆၇၄.၂၁၃ ၆၂၃၈.၀၅၂ -၁၄၂၆.၂၃၉ ၈၇.၈၄၅ -၁၃၃၈.၃၉၄
လွယ်ဂျယ် ၁၂၂.၈၃၇ ၂၂.၀၃၇ ၁၄၄.၈၇၄ ၂၁၃.၃၁၈ ၁၂.၇၄၇ ၂၂၆.၀၆၅ -၉၀.၄၈၁ ၉.၂၉၀ -၈၁.၁၉၁
ချင်းရွှေဟော် ၄၆၀.၃၆၄ ၈၀.၃၉၉ ၅၄၀.၇၆၃ ၄၀၈.၇၉၅ ၄၀.၂၃၅ ၄၄၉.၀၃၀ ၅၁.၅၆၉ ၄၀.၁၆၄ ၉၁.၇၃၃
ကံပိုက်တီ ၂၆၄.၁၀၉ ၃၂.၃၄၀ ၂၉၆.၄၄၉ ၁၁၈.၆၉၆ ၂၄.၉၅၂ ၁၄၃.၆၄၈ ၁၄၅.၄၁၃ ၇.၃၈၈ ၁၅၂.၈၀၁
ကျိုင်းတုံ ၆.၉၉၄ ၁.၅၂၉ ၈.၅၂၃ ၀.၂၇၆ ၁.၉၁၂ ၂.၁၈၈ ၆.၇၁၈ -၀.၃၈၃ ၆.၃၃၅
တာချီလိတ် ၂၀.၁၁၁ ၆၉.၂၉၄ ၈၉.၄၀၅ ၁၄.၃၂၄ ၇၉.၅၂၈ ၉၃.၈၅၂ ၅.၇၈၇ -၁၀.၂၃၄ -၄.၄၄၇
မြဝတီ ၂၁၁.၆၅၂ ၇၅၅.၅၄၈ ၉၆၇.၂၀၀ ၉၁.၉၄၆ ၈၁၇.၃၄၆ ၉၀၉.၂၉၂ ၁၁၉.၇၀၆ -၆၁.၇၉၈ ၅၇.၉၀၈
ကော့သောင်း ၁၇၅.၂၂၄ ၄၂.၀၄၀ ၂၁၇.၂၆၄ ၁၄၃.၄၅၀ ၄၄.၆၇၃ ၁၈၈.၁၂၃ ၃၁.၇၇၄ -၂.၆၃၃ ၂၉.၁၄၁
မြိတ် ၁၂၁.၄၈၂ ၁၁၈.၀၃၃ ၂၃၉.၅၁၅ ၁၉၆.၈၅၀ ၇၃.၁၅၀ ၂၇၀.၀၀၀ -၇၅.၃၆၈ ၄၄.၈၈၃ -၃၀.၄၈၅
၁၀ ထီးခီး ၂၄၂၄.၁၇၃ ၁၄၃.၄၉၆ ၂၅၆၇.၆၆၉ ၆.၉၉၆ ၂၃၇.၁၀၇ ၂၄၄.၁၀၃ ၂၄၁၇.၁၇၇ -၉၃.၆၁၁ ၂၃၂၃.၅၆၆
၁၁ မောတောင် ၁၂.၀၇၈ ၇.၀၁၁ ၁၉.၀၈၉ ၆.၅၉၈ ၄.၀၁၅ ၁၀.၆၁၃ ၅.၄၈၀ ၂.၉၉၆ ၈.၄၇၆
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၁၃၂ ၀.၃၁၄ ၁.၄၄၆ ၀.၄၂၄ ၀.၆၇၇ ၁.၁၀၁ ၀.၇၀၈ -၀.၃၆၃ ၀.၃၄၅
၁၃ စစ်တွေ ၁၂.၉၇၆ ၁.၂၄၇ ၁၄.၂၂၃ ၂၀၉.၈၉၇ ၅၈.၈၂၆ ၂၆၈.၇၂၃ -၁၉၆.၉၂၁ -၅၇.၅၇၉ -၂၅၄.၅၀၀
၁၄ ​မောင်တော ၈.၉၀၄ ၀.၀၆၀ ၈.၉၆၄ ၁၄.၀၇၁   ၁၄.၀၇၁ -၅.၁၆၇ ၀.၀၆၀ -၅.၁၀၇
၁၅ တမူး ၉၅.၃၈၇ ၀.၉၈၉ ၉၆.၃၇၆ ၁၀၄.၆၄၇ ၂.၂၃၁ ၁၀၆.၈၇၈ -၉.၂၆၀ -၁.၂၄၂ -၁၀.၅၀၂
၁၆ ရိဒ် ၈၂.၁၁၄ ၂၂.၄၆၆ ၁၀၄.၅၈၀ ၂၁.၅၃၈ ၂၁.၇၁၈ ၄၃.၂၅၆ ၆၀.၅၇၆ ၀.၇၄၈ ၆၁.၃၂၄
၁၇ ထန်တလန်         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၀၁၈   ၀.၀၁၈       ၀.၀၁၈   ၀.၀၁၈
  စုစုပေါင်း ၇၁၅၇.၁၅၅ ၃၀၅၈.၈၆၁ ၁၀၂၁၆.၀၁၆ ၆၁၁၅.၆၆၅ ၃၀၉၃.၃၃၂ ၉၂၀၈.၉၉၇ ၁၀၄၁.၄၉၀ -၃၄.၄၇၁ ၁၀၀၇.၀၁၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages