ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၄၅၂.၄၁၄ ၁၅၀၁.၂၈၆ ၃၉၅၃.၇၀၀ ၂၅၆၅.၄၄၆ ၁၄၄၉.၃၀၁ ၄၀၁၄.၇၄၇ -၁၁၃.၀၃၂ ၅၁.၉၈၅ -၆၁.၀၄၇
လွယ်ဂျယ် ၁၀၁.၉၃၇ ၂၂.၁၁၄ ၁၂၄.၀၅၁ ၁၂၀.၁၁၃ ၁၆.၀၀၀ ၁၃၆.၁၁၃ -၁၈.၁၇၆ ၆.၁၁၄ -၁၂.၀၆၂
ချင်းရွှေဟော် ၃၅၀.၇၀၂ ၉၀.၉၈၂ ၄၄၁.၆၈၄ ၄၀၂.၂၈၈ ၆၂.၃၂၇ ၄၆၄.၆၁၅ -၅၁.၅၈၆ ၂၈.၆၅၅ -၂၂.၉၃၁
ကံပိုက်တီ ၂၄၈.၆၅၆ ၁၇.၀၅၅ ၂၆၅.၇၁၁ ၂၅၀.၉၆၂ ၂၆.၃၃၉ ၂၇၇.၃၀၁ -၂.၃၀၆ -၉.၂၈၄ -၁၁.၅၉၀
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၈၉ ၁.၈၅၉ ၄.၅၄၈ ၅.၆၅၉ ၁.၂၇၅ ၆.၉၃၄ -၂.၉၇၀ ၀.၅၈၄ -၂.၃၈၆
တာချီလိတ် ၆၁.၅၇၆ ၆၄.၄၀၇ ၁၂၅.၉၈၃ ၁၅.၉၅၅ ၅၇.၅၃၆ ၇၃.၄၉၁ ၄၅.၆၂၁ ၆.၈၇၁ ၅၂.၄၉၂
မြဝတီ ၃၃၅.၁၁၃ ၆၆၉.၅၅၃ ၁၀၀၄.၆၆၆ ၁၆၃.၉၁၉ ၆၁၆.၁၈၄ ၇၈၀.၁၀၃ ၁၇၁.၁၉၄ ၅၃.၃၆၉ ၂၂၄.၅၆၃
ကော့သောင်း ၂၄၃.၃၄၃ ၉၀.၄၄၄ ၃၃၃.၇၈၇ ၁၅၇.၁၆၀ ၃၂.၀၉၂ ၁၈၉.၂၅၂ ၈၆.၁၈၃ ၅၈.၃၅၂ ၁၄၄.၅၃၅
မြိတ် ၅၉.၄၀၉ ၇၈.၀၄၇ ၁၃၇.၄၅၆ ၁၁၉.၁၃၆ ၉၇.၈၂၃ ၂၁၆.၉၅၉ -၅၉.၇၂၇ -၁၉.၇၇၆ -၇၉.၅၀၃
၁၀ ထီးခီး ၁၆၁၁.၆၄၆ ၃၉.၈၉၀ ၁၆၅၁.၅၃၆ ၂၀၀၂.၉၀၅ ၁၄၂.၅၉၄ ၂၁၄၅.၄၉၉ -၃၉၁.၂၅၉ -၁၀၂.၇၀၄ -၄၉၃.၉၆၃
၁၁ မောတောင် ၉.၉၂၃ ၄.၀၂၈ ၁၃.၉၅၁ ၁၀.၀၉၆ ၆.၄၀၆ ၁၆.၅၀၂ -၀.၁၇၃ -၂.၃၇၈ -၂.၅၅၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၇၄၂ ၁.၀၆၉ ၀.၂၄၇ ၁.၃၁၆ ၁.၃၉၆ ၀.၀၃၀ ၁.၄၂၆
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၀.၅၄၅ ၁.၂၂၈ ၁၁.၇၇၃ ၄၂၂.၀၀၂ ၃၀၃.၀၃၆ ၇၂၅.၀၃၈
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၈ ၁၁.၅၅၂ ၇.၃၆၉ ၀.၀၅၂ ၇.၄၂၁ ၄.၁၂၅ ၀.၀၀၆ ၄.၁၃၁
၁၅ တမူး ၃၈.၀၁၆ ၀.၉၃၀ ၃၈.၉၄၆ ၈၄.၀၀၃ ၀.၉၂၅ ၈၄.၉၂၈ -၄၅.၉၈၇ ၀.၀၀၅ -၄၅.၉၈၂
၁၆ ရိဒ် ၄၃.၆၅၈ ၂.၀၁၃ ၄၅.၆၇၁ ၆၃.၈၈၆ ၁၉.၁၀၉ ၈၂.၉၉၅ -၂၀.၂၂၈ -၁၇.၀၉၆ -၃၇.၃၂၄
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၀၀၅.၉၉၉ ၂၈၈၇.၂၀၇ ၈၈၉၃.၂၀၆ ၅၉၈၀.၅၁၁ ၂၅၂၉.၄၃၈ ၈၅၀၉.၉၄၉ ၂၅.၄၈၈ ၃၅၇.၇၆၉ ၃၈၃.၂၅၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages