ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၉-၇-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၉-၇-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၁၃.၀၅၂ ၁၂၄၀.၄၂၅ ၄၄၅၃.၄၇၇ ၃၂၀၂.၀၁၅ ၁၅၁၅.၅၀၁ ၄၇၁၇.၅၁၆ ၁၁.၀၃၇ -၂၇၅.၀၇၆ -၂၆၄.၀၃၉
မူဆယ် ၂၄၁၈.၂၁၉ ၁၁၁၈.၀၀၁ ၃၅၃၆.၂၂၀ ၂၅၂၃.၂၁၄ ၁၃၈၄.၆၇၁ ၃၉၀၇.၈၈၅ -၁၀၄.၉၉၅ -၂၆၆.၆၇၀ -၃၇၁.၆၆၅
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၀၅၆ ၂၀၈.၁၅၂ ၁၀၁.၆၄၄ ၂၀.၉၂၄ ၁၂၂.၅၆၈ ၇၁.၄၅၂ ၁၄.၁၃၂ ၈၅.၅၈၄
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၅.၈၁၁ ၈၁.၇၇၃ ၄၂၇.၅၈၄ ၃၃၀.၃၄၇ ၈၆.၁၃၀ ၄၁၆.၄၇၇ ၁၅.၄၆၄ -၄.၃၅၇ ၁၁.၁၀၇
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၃.၆၆၄ ၂၇၀.၁၁၅ ၂၄၄.၁၇၀ ၁၅.၉၆၉ ၂၆၀.၁၃၉ ၂၂.၂၈၁ -၁၂.၃၀၅ ၉.၉၇၆
ကျိုင်းတုံ ၉.၄၇၅ ၁.၉၃၁ ၁၁.၄၀၆ ၂.၆၄၀ ၁.၆၉၇ ၄.၃၃၇ ၆.၈၃၅ ၀.၂၃၄ ၇.၀၆၉
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၂၅၂.၂၁၉ ၁၀၁၀.၇၇၂ ၃၂၆၂.၉၉၁ ၂၃၇၄.၇၁၂ ၈၉၈.၄၈၉ ၃၂၇၃.၂၀၁ -၁၂၂.၄၉၃ ၁၁၂.၂၈၃ -၁၀.၂၁၀
တာချီလိတ် ၁၅၅.၀၇၉ ၅၂.၈၆၈ ၂၀၇.၉၄၇ ၅၉.၉၉၁ ၆၁.၅၁၈ ၁၂၁.၅၀၉ ၉၅.၀၈၈ -၈.၆၅၀ ၈၆.၄၃၈
မြဝတီ ၆၆၇.၃၈၆ ၇၃၁.၁၆၅ ၁၃၉၈.၅၅၁ ၃၂၁.၉၈၇ ၆၃၀.၈၅၃ ၉၅၂.၈၄၀ ၃၄၅.၃၉၉ ၁၀၀.၃၁၂ ၄၄၅.၇၁၁
ကော့သောင်း ၁၉၄.၅၄၃ ၅၂.၄၃၃ ၂၄၆.၉၇၆ ၂၄၁.၆၀၂ ၈၈.၈၆၀ ၃၃၀.၄၆၂ -၄၇.၀၅၉ -၃၆.၄၂၇ -၈၃.၄၈၆
၁၀ မြိတ် ၄၁.၆၇၀ ၅၇.၉၇၁ ၉၉.၆၄၁ ၅၃.၆၄၈ ၇၃.၅၆၁ ၁၂၇.၂၀၉ -၁၁.၉၇၈ -၁၅.၅၉၀ -၂၇.၅၆၈
၁၁ ထီးခီး ၁၁၈၃.၅၈၇ ၄၁.၃၂၅ ၁၂၂၄.၉၁၂ ၁၆၈၅.၇၁၃ ၃၉.၆၈၂ ၁၇၂၅.၃၉၅ -၅၀၂.၁၂၆ ၁.၆၄၃ -၅၀၀.၄၈၃
၁၂ မောတောင် ၉.၉၅၄ ၂.၅၁၄ ၁၂.၄၆၈ ၉.၄၀၅ ၃.၆၇၄ ၁၃.၀၇၉ ၀.၅၄၉ -၁.၁၆၀ -၀.၆၁၁
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၃၆၆ ၀.၂၇၅ ၂.၆၄၁ -၂.၃၆၆ -၀.၂၇၅ -၂.၆၄၁
၁၄ စစ်တွေ   ၇၂.၄၉၆ ၇၂.၄၉၆   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၂.၄၃၀ ၇၂.၄၃၀
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၀၅၆ ၁၈.၄၂၅ ၃၄.၄၈၁ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၀၉ ၅၁.၃၃၀ -၁၀.၄၆၅ -၆.၃၈၄ -၁၆.၈၄၉
၁၅ စစ်တွေ ၁၁.၅၃၈ ၁၈.၃၇၈ ၂၉.၉၁၆ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၇၄၈ ၃၉.၇၇၄ -၃.၄၈၈ -၆.၃၇၀ -၉.၈၅၈
၁၆ ​မောင်တော ၄.၅၁၈ ၀.၀၄၇ ၄.၅၆၅ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၁ ၁၁.၅၅၆ -၆.၉၇၇ -၀.၀၁၄ -၆.၉၉၁
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၁.၈၉၆ ၁.၅၁၇ ၁၉၃.၄၁၃ ၇၉.၅၆၈ ၂.၉၃၈ ၈၂.၅၀၆ ၁၁၂.၃၂၈ -၁.၄၂၁ ၁၁၀.၉၀၇
၁၇ တမူး ၃၁.၇၂၆ ၀.၈၇၉ ၃၂.၆၀၅ ၃၇.၄၀၉ ၀.၉၂၆ ၃၈.၃၃၅ -၅.၆၈၃ -၀.၀၄၇ -၅.၇၃၀
၁၈ ရိဒ် ၁၆၀.၁၇၀ ၀.၆၃၈ ၁၆၀.၈၀၈ ၄၂.၁၅၉ ၂.၀၁၂ ၄၄.၁၇၁ ၁၁၈.၀၁၁ -၁.၃၇၄ ၁၁၆.၆၃၇
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၂.၁၈၂ -၂၁၁.၇၇၃
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၆.၀၈၀ -၁၉၁.၄၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၆၇၃.၂၂၃ ၂၇၇၀.၄၇၅ ၈၄၄၃.၆၉၈ ၆၁၁၇.၁၈၁ ၂၇၁၈.၈၉၁ ၈၈၃၆.၀၇၂ -၄၄၃.၉၅၈ ၅၁.၅၈၄ -၃၉၂.၃၇၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages