ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်း

Wed, 07/31/2019 - 07:16 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ(၃၈)ခုတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို
သတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။
ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏
ဘဏ်ငွေစာရင်းအသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်ပမာဏအများဆုံးကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်မှ
အကြောင်းကြားလာရာပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန်၂၀၁၉ခုနစ်ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှစ၍ဝန်ကြီးဌာန
websiteမှတဆင့်အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ(၃၀.၇.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့်ကုမ္ပဏီ(၆)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြား
လာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၁၃)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်းအားသိရှိနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
2 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551  
3 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
4 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343  
5 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014  
6 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348  
7 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်း

Fri, 07/12/2019 - 09:19 -- dotadmin
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ (၃၈) ခုတွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ (၆) လအတွင် းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနက် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှ အကြောင်းကြားလာရာ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့မှစ၍ ဝန်ကြီးဌာန website မှတဆင့် အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၁.၇.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၆)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၁၉)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ်
1 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674
2 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417
3 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835
4 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865
5 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551
6 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250
7 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343
8 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187
9 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014
10 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154
11 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348
12 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108
13 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုစာရင်း

Fri, 07/12/2019 - 04:01 -- dotadmin
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ (၃၈) ခုတွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ (၆) လအတွင် းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနက် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှ အကြောင်းကြားလာရာ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့မှစ၍ ဝန်ကြီးဌာန website မှတဆင့် အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၈.၇.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၂)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၂၁)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ်
1 Arkar Oo Co., Ltd.  U Myo Lwin  11518
2 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674
3 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417
4 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835
5 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865
6 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551
7 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250
8 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182
9 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343
10 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187
11 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414
12 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014
13 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154
14 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348
15 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108
16 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124
17 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090
18 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966
19 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုစာရင်း

Mon, 07/01/2019 - 09:54 -- dotadmin
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ (၃၈) ခုတွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ (၆) လအတွင် းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနက် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှ အကြောင်းကြားလာရာ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့မှစ၍ ဝန်ကြီးဌာန website မှတဆင့် အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၇.၆.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၉)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား
လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၂၉)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/

ဒါရိုက်တာအမည်

ပသကအမှတ်
1 Arkar Oo Co., Ltd.  U Myo Lwin  11518
2 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674
3 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417
4 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835
5 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865
6 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551
7 Green Hardwood Enterprise Ltd.  U Khin Maung Lay  0140
8 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250
9 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182
10 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343
11 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187
12 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414
13 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014
14 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd.  Mr.Zhang Dongsong  24906
15 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154
16 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348
17 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108
18 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124
19 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090
20 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966
21 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၉)ခုစာရင်း

Wed, 06/19/2019 - 06:32 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ(၃၈)ခုတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို
သတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။
ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏
ဘဏ်ငွေစာရင်းအသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်ပမာဏအများဆုံးကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်မှ
အကြောင်းကြားလာရာပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန်၂၀၁၉ခုနစ်ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှစ၍ဝန်ကြီးဌာန
websiteမှတဆင့်အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ(၁၄.၆.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့်ကုမ္ပဏီ(၆)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြား
လာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၃၅)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၂၉)ခုစာရင်းအားသိရှိနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာ

 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 A S O Co., Ltd. Daw Phyo Wai Wai Ei  34903  
2 Arkar Oo Co., Ltd. 

U Myo Lwin 

11518  
3 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674  
4 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417  
5 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
6 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865  
7 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551  
8 Green Hardwood Enterprise Ltd.  U Khin Maung Lay  0140  
9 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
10 Green Signal Co.,Ltd.  U Myint Thein @ Guru Sami  32949  
11 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182  
12 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo  22992  
13 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343  
14 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187  
15 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414  
16 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014  
17 Myanmar Tasaki Co., Ltd.   Mr.Miyoshi Ueda  14768  
18 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd.  Mr.Zhang Dongsong  24906  
19 Myanmar Yang Tse Copper Limited.  Mr.Geng Yi  26884  
20 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154  
21 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348  
22 Super Soe Co., Ltd.  U Soe Lwin @ U Karamu  0521  
23 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino  34986  
24 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108  
25 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124  
26 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090  
27 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966  
28 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394  
29 Yong Xin Industries Co., Ltd.  U Han Yone Mo  24436  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း

Thu, 06/13/2019 - 03:38 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ၃၈-ခတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုသတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်
ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။
ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်း
နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်ပမာဏအများဆုံး
ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်မှအကြောင်းကြားလာရာပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိ
သည့်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုအားမြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်၂၀၁၉ခုနစ်ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှစ၍ဝန်ကြီးဌာနwebsiteမှတဆင့်အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ(၁၁-၆-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့်ကုမ္ပဏီ(၅)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု
အစားကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်းအားသိရှိနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည်
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/
ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 A S O Co., Ltd. Daw Phyo Wai Wai Ei  34903  
2 All States International Co., Ltd. U Maung Maung Tin 1031  
3 Arkar Oo Co., Ltd.  U Myo Lwin  11518  
4 Asia Myint Group Co., Ltd. U Aung Aung Myint  23203  
5 Aung Kyun Thar Co., Ltd. U Soe Kyin  2604  
6 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674  
7 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417  
8 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
9 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865  
10 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551  
11 Green Hardwood Enterprise Ltd.  U Khin Maung Lay  0140  
12 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
13 Green Signal Co.,Ltd.  U Myint Thein @ Guru Sami  32949  
14 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182  
15 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo  22992  
16 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343  
17 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187  
18 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414  
19 Myanmar Green Ocean Trading Co., Ltd. U Ye Myint  21056  
20 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014  
21 Myanmar Tasaki Co., Ltd.   Mr.Miyoshi Ueda  14768  
22 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd.  Mr.Zhang Dongsong  24906  
23 Myanmar Yang Tse Copper Limited.  Mr.Geng Yi  26884  
24 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154  
25 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348  
26 Super Soe Co., Ltd.  U Soe Lwin @ U Karamu  0521  
27 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino  34986  
28 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108  
29 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124  
30 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090  
31 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966  
32 Tun Myat Thu International Co.,Ltd.  U Kyi Lwin  21685  
33 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394  
34 Yong Xin Industries Co., Ltd.  U Han Yone Mo  24436  
35 Yu Wai Yan Trading Co., Ltd. U Sai Aung Min Latt  23759  

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် (၆)လကျော်ကြာသည့်တိုင် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း

Thu, 06/06/2019 - 06:29 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီးပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၉၃)ခုကိုWebsiteတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါ
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ၄.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့နှင့်၅.၆.၂၀၁၉ရက်စွဲပါစာဖြင့်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်
လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၇၅)ခုအစားကုမ္ပဏီ(၃၅ခုစာရင်းအားသိရှိနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ/
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein 37653  
2 Ba Oh Family Manufacturing Co., Ltd. U Si Thu Win 26678  
3 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo 40344  
4 Fudak Enterprises Co., Ltd. U Kyin Khin 4303  
5 Golden Battery Recycling Co., Ltd. U Zaw Lin Tun 38374  
6 Green Mast Trading Co., Ltd. U Soe Aung 14150  
7 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221  
8 Honda (Myanmar) Int'l Co., Ltd. U Naing Naing Win  3315  
9 Kaung Ko Group Co., Ltd. Daw Moe Moe Myat Ko 23209  
10 Kaung Paing Chu Co., Ltd. U Htay Win 17636  
11 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066  
12 Main Stream Trading Co., Ltd. U Htin Kyaw  22987  
13 Mann Chaung Co., Ltd. U Myint Kyaw 30555  
14 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye 39279  
15 Mya Thiri Trading Co., Ltd. U Maung Maung 2934  
16 Myanmar Beans & Timber Trading
Co., Ltd.
U Naing Min Soe 27007  
17 Myanmar Brewery Ltd. U Soe Thein 41960  
18 Myanmar Golden Bridge Gems Co., Ltd. Daw Myo Aye Aye Tint  25883  
19 Myanmar Ocean Star Co., Ltd. U Kyaw Htwe 27129  
20 Myanmar Yang Tse Copper Ltd. Mr.Geng Yi 26884  
21 Na Rain Dara Co., Ltd. Daw Hla Hla Win 32452  
22 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi 39150  
23 Northern Tiger Trading Co., Ltd. Daw Moe Moe Than  21067  
24 Northwood Industry Ltd. U Han Zaw Lin 38179  
25 Nova Lifestyle Holdings Co., Ltd. U Pye Phyo Tay Za  34916  
26 Nyi Paung Export & Import Co., Ltd. Daw Sanda Aye  18029  
27 Polysack Myanmar Co., Ltd. Natthi Cholasipant  32740  
28 Ruby Tiger Timber Ltd. U Tun Maung   37179  
29 Saung Hnin Cherry Co., Ltd. U Aung Naing Oo  35802  
30 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928  
31 Shwe Yati San Co., Ltd. U Thet Min Htut  40811  
32 Super Golden Crab Co., Ltd. Daw Set Yin  38211  
33 Thein Than Htun Manufacturing Co., Ltd. U Thaung Myint  26705  
34 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983  
35 U Kaung Trading Co., Ltd. U Thar Oo  25901  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ အသားတင်ပို့ရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်အလက်များ

Tue, 06/26/2018 - 11:00 -- dotadmin
Undefined

                            ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (SFDA) မှ ၎င်းနိုင်ငံသို့ အသားထွက်ကုန် ပစ္စည်းများတင်ပို့ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံခြားမှကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များကို အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ထားမှု တစ်ရပ်အား ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသံရုံးမှ အကြောင်းကြား လာခဲ့ပါသည်။

                            ၎င်းအကြောင်းကြားစာတွင် အောက်ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်ပါသည် -

                             (က)    ရည်ရွယ်ချက် -

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းသို့ အသား၊ ကြက်သား၊ ဘဲသားနှင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော နိုင်ငံများ၌ အစားအသောက်စိတ်ချလုံခြုံရေးအတွက် ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာရှိ သော တာဝန်ဝတ္တရားများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို သရုပ်ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့်သည် ဆော်ဒီဈေးကွက်သို့ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့ရန် စိတ်ဝင်စားသော သားသတ်ရုံများ၊ အသားနှင့် ကြက်သား၊ ဘဲသားပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများအား အတည်ပြုရေး တာဝန်ဝတ္တရားအခွင့်အာဏာအပ်နှင်းရေး အတွက် လမ်းခင်း ပေးခြင်း ဖြစ် ပါသည်။

                              (ခ)     ပထမ - နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင် အတည်ပြုရေးအတွက် လိုအပ်ချက်

(၁)     အတည်ပြုချက်ရယူလိုသည့် ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်သည် ယာယီတားမြစ်ထား ခြင်း မခံရသော အသား၊  ကြက်သား၊ ဘဲသားနှင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံတွင် ရှိရမည်။

(၂)     ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ အသား၊ ကြက်သား၊ ဘဲသားနှင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကို တင်ပို့ရန် ဆန္ဒရှိသည့် နိုင်ငံ၌ ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တစ်ဦးအတွက် ဖြေဆိုရမည့် SFDA အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာတွင် ဖော်ပြထားသော လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို ပြီးမြောက်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ဦးအတွက် အတည်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်

(၁)     လျှောက်လွှာလျှောက်ထားခြင်း - ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာ ပိုင်အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ် ( ၁ ) ဦး သို့မဟုတ် ( ၁ ) ဦးနှင့် အထက်အပါအဝင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများ (တယ်လီဖုန်း၊ ကြေးနန်း၊ ဖက်စ်၊ e-mail) တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြလျက်  SFDA ၏ အတည်ပြုချက်အတွက် တောင်းဆိုလွှာတစ်စောင်ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် ပေးပို့လျှောက်ထားရပါမည်။

(၂)     မေးခွန်းလွှာပေးပို့ခြင်း - လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်ပါက အထက် တွင်ဖော်ပြခဲ့သော အကဲဖြတ်သည့် မေးခွန်းများကို အပြီးသတ်ဖြည့်စွက်ရေး အတွက် SFDA မှ e-mail (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်ထံသို့ ပေးပို့သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။

(၃)     မေးခွန်းလွှာဖြည့်စွက်ခြင်း - ပေးပို့ထားသောအကဲဖြတ်မေးခွန်းများ ကို ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင် (များ) (သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာလွှဲအပ်ထားသော မည်သူမဆိုမှ တရားဝင်လက်ခံရရှိပြီးချိန်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း ဖြည့်စွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုပြီးစီးပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် SFDA သို့ ပေးပို့ရပါမည်။ (SFDA သို့  e-mail မိတ္တူဖြင့် ပေးပို့ခြင်း)

(၄)     မေးခွန်းလွှာအကဲဖြတ်ခြင်း - ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်မှ အကဲဖြတ်မေးခွန်းများ အပြီးသတ်ဖြေဆို ပေးပို့ပြီးနောက် SFDA မှ အကဲဖြတ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာရွက် စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အားလုံးအား ဖြည့်စွက်ပြီးစီးမှုအပေါ် SFDA နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့တစ်ရပ် စေလွှတ်ရေး ပူးပေါင်းရန် တင်ပို့မည့်နိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်နှင့် SFDA က ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၅)     နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့ လာရောက်ခြင်း - ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် အတည်ပြုထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များအတိုင်း ပို့ကုန် တင်ပို့သောနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်က အမှန်တကယ် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်နေခြင်းရှိကြောင်း သေချာစေရန်အလို့ငှာ အသားနှင့် ကြက်သား/ဘဲသား လုပ်ငန်းများနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသို့ လာရောက်စစ်ဆေးရန် ပညာရှင် နည်းပညာ ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကို SFDA မှ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းခရီးစဉ်အတွင်းဗဟိုမှီငြမ်း ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနေရာများ၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများနှင့် အခြား ထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ကဲ့သို့သော ဆက်စပ်နေသည့် အသုံးအဆောင်များ၊ နေရာ များကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါမည်။ ခရီးစဉ်ကြာမြင့်ချိန်နှင့် အချိန်ဇယားတို့ကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ် ထားရပါမည်။

(၆)     နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ - နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ လေ့လာမှုအတွင်း တွေ့ရှိချက်များကို ပြည့်စုံစွာ အစီရင်ခံတင်ပြသွားမည်ဖြစ် သည်။

အကယ်၍ အစီရင်ခံစာတွင် မကိုက်ညီသည့် အချက်အလက်အချို့အား ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားပါက မပြည့်စုံမှုများ အတွက် လိုအပ်ချက်များကို အများဆုံးရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း မှန်ကန်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ် ရေး အာဏာပိုင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍  တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၇)     လာရောက်ပြီးနောက် ထိန်းချုပ်အာဏာပိုင်အားအတည်ပြုချက် - အကဲဖြတ် မေးခွန်းလွှာအပြီးသတ်ပြီး၊ အလည်အပတ်လာရောက်ပြီး တွေ့ရှိချက်များအား ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်အခါ (အကယ်၍ရှိခဲ့ပါက) SFDA မှ ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်အား အတည်ပြုရေးအတွက် စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။

(ဂ)     ဒုတိယ - စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းများအတည်ပြုခြင်း

ပို့ကုန်တင်ပို့သောနိုင်ငံတွင် ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင် အား SFDA မှ အတည်ပြုပြီးပါက ၎င်းသည် အသား၊ ကြက်သား/ဘဲသားနှင့် ၎င်းတို့၏ ထွက်ကုန်များကို ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရေးအတည်ပြုရန် အခွင့် အာဏာရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အတည်ပြုရာတွင် ၎င်း လုပ်ငန်းများသည် ပြည်ပပို့ကုန်လိုအပ်ချက်များ၊ SFDA မှ အတည်ပြုထားသော နည်းပညာ ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိန်းချုပ် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ SFDA မှ ပို့ကုန် လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် အလားအလာကို ကြိုတင် စဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ ၎င်းတို့၏ ကုန်စည်များကိုတင်ပို့လိုသည့် ယုံကြည်လောက်သော လုပ်ငန်းများစာရင်းအား ကျွမ်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်က ကြိုတင် ပေးပို့ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ SFDA သည် ၎င်းလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော်မှုရှိ၊ မရှိ လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးမှုများကို ကျပန်းရွေးချယ်ဆောင်ရွက် သွားခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ပို့ကုန်တင်ပို့သောနိုင်ငံ၏ ကျွမ်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်နှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ