ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါ သည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၆၄၀၇၇၇) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၁.၈၇၄) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၇၈၃၇၉) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၈.၇၈၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၉၁၉၁၅၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၇၀.၆၆၃) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၄၃၇၄၁၁.၄၅၄)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၄၁.၀၈၁)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၉၇၃၂.၂၅၆) တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၉.၆၉၁) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၅၁၇၁၄၃.၇၁၀) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၁၀.၇၇၂)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -    

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ
ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၁-၇-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၁၄၇.၈၆၆ ၁.၀၅၂ ၁၄၈.၉၁၈
ကီလို ၁၇၄၉၃၂.၉၃၂ ၁၀၀၀.၀၀၀ ၁၇၅၉၃၂.၉၃၂
  ပဲတီစိမ်း US$ ၉၇.၅၀၅ ၂၅.၈၇၇ ၁၂၃.၃၈၂
ကီလို ၁၄၆၂၀၅.၈၂၀ ၃၉၂၈၀.၈၂၁ ၁၈၅၄၈၆.၆၄၁
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၅၄.၂၆၇ ၀.၀၀၀ ၅၄.၂၆၇
ကီလို ၆၄၃၄၄.၀၃၀ ၀.၀၀၀ ၆၄၃၄၄.၀၃၀
  ကုလားပဲ US$ ၀.၄၉၄ ၀.၀၀၀ ၀.၄၉၄
ကီလို ၅၄၀.၈၂၅ ၀.၀၀၀ ၅၄၀.၈၂၅
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၉.၃၆၅ ၀.၇၇၁ ၁၀.၁၃၆
ကီလို ၁၄၉၆၈.၇၉၆ ၁၂၅၀.၈၆၉ ၁၆၂၁၉.၆၆၅
  မြေထောက်ပဲ US$ ၇.၃၀၇ ၉.၉၂၅ ၁၇.၂၃၂
ကီလို ၇၅၇၄.၈၇၇ ၆၉၅၆.၀၀၈ ၁၄၅၃၀.၈၈၅
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၁.၄၇၃ ၄.၅၇၇ ၁၆.၀၅၀
ကီလို ၁၁၆၉၀.၁၆၈ ၄၂၉၆.၆၅၆ ၁၅၉၈၆.၈၂၄
   ပဲယင်း US$ ၈.၆၆၄ ၁၀.၈၁၀ ၁၉.၄၇၄
ကီလို ၁၁၉၅၂.၇၈၄ ၁၃၁၂၁.၅၀၀ ၂၅၀၇၄.၂၈၄
  ပဲကြီး US$ ၁.၈၀၈ ၀.၅၁၈ ၂.၃၂၆
ကီလို ၁၇၆၄.၄၆၆ ၅၁၆.၅၀၀ ၂၂၈၀.၉၆၆
  ၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၈၇၀   ၀.၈၇၀
ကီလို ၁၃၇၃.၀၂၀   ၁၃၇၃.၀၂၀
  ၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၃၈၁ ၁.၃၀၇ ၁.၆၈၈
ကီလို ၅၉၁.၀၀၀ ၂၁၇၅.၀၀၀ ၂၇၆၆.၀၀၀
  ၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၁၁၇ ၀.၁၁၇
ကီလို   ၂၀၀.၅၀၀ ၂၀၀.၅၀၀
  ၁၃ ပဲဖြူလေး US$      
ကီလို      
  ၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၀.၈၄၁ ၀.၀၀၀ ၀.၈၄၁
ကီလို ၁၃၀၇.၇၅၅ ၀.၀၀၀ ၁၃၀၇.၇၅၅
  ၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၄
ကီလို ၄.၇၄၀ ၀.၀၀၀ ၄.၇၄၀
  ၁၆ ပဲနီကြား US$   ၀.၅၇၇ ၀.၅၇၇
ကီလို   ၁၁၂၄.၉၈၀ ၁၁၂၄.၉၈၀
  ၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၇၂၃ ၀.၇၂၃
ကီလို   ၁၀၀၁.၅၀၀ ၁၀၀၁.၅၀၀
  ၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၂၃၀ ၁၃.၃၃၅ ၁၃.၅၆၅
ကီလို ၁၅၅.၀၀၀ ၈၆၃၉.၅၂၂ ၈၇၉၄.၅၂၂
  ၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၀၆ ၀.၁၀၂ ၀.၁၀၈
ကီလို ၅.၂၄၁ ၁၆၈.၄၀၀ ၁၇၃.၆၄၁
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၃၄၁.၀၈၁ ၆၉.၆၉၁ ၄၁၀.၇၇၂
ကီလို ၄၃၇၄၁၁.၄၅၄ ၇၉၇၃၂.၂၅၆ ၅၁၇၁၄၃.၇၁၀
Source: Customs

Pages