ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂%) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါ သည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၆၄၀၇၇၇) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၁.၈၇၄) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၇၈၃၇၉) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၈.၇၈၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၉၁၉၁၅၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၇၀.၆၆၃) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၄၅၁၄၃၄.၄၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၂၀.၄၇၃)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၄၉၀၁၈.၄၅၄) တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂.၁၀၁) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၀၀၄၅၂.၈၅၄) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၃၅၂.၈၇၄)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
( ၁၅-၃-၂၀၂၄) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၆၇၃.၁၂၉ ၂.၈၃၈ ၆၇၅.၉၆၇
ကီလို ၇၃၀၅၇၃.၄၇၉ ၂၅၆၀.၈၂၅ ၇၃၃၁၃၄.၃၀၄
  ပဲတီစိမ်း US$ ၂၆၂.၄၁၆ ၃၈.၈၅၂ ၃၀၁.၂၆၈
ကီလို ၃၉၃၀၄၉.၁၆၃ ၅၇၀၉၀.၉၀၆ ၄၅၀၁၄၀.၀၆၉
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၈၀.၁၀၄ ၀.၀၀၀ ၁၈၀.၁၀၄
ကီလို ၁၈၉၆၃၉.၄၀၉ ၀.၀၀၀ ၁၈၉၆၃၉.၄၀၉
  ကုလားပဲ US$ ၃.၇၄၄ ၀.၀၀၀ ၃.၇၄၄
ကီလို ၃၇၅၄.၅၅၅ ၀.၀၀၀ ၃၇၅၄.၅၅၅
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၂၉.၁၄၇ ၃.၂၈၆ ၃၂.၄၃၃
ကီလို ၄၄၉၀၃.၇၂၆ ၅၃၅၉.၄၁၈ ၅၀၂၆၃.၁၄၄
  မြေထောက်ပဲ US$ ၁၈.၈၀၂ ၂၄.၆၁၇ ၄၃.၄၁၉
ကီလို ၁၈၄၈၇.၄၆၇ ၁၇၅၀၁.၄၆၁ ၃၅၉၈၈.၉၂၈
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၃.၉၉၇ ၇.၃၂၆ ၂၁.၃၂၃
ကီလို ၁၃၈၅၀.၆၁၇ ၆၇၀၉.၅၈၁ ၂၀၅၆၀.၁၉၈
   ပဲယင်း US$ ၂၃.၃၉၈ ၂၄.၉၆၇ ၄၈.၃၆၅
ကီလို ၃၅၈၉၈.၆၆၉ ၃၀၈၈၅.၁၁၅ ၆၆၇၈၃.၇၈၄
  ပဲကြီး US$ ၂.၆၆၇ ၁.၂၈၉ ၃.၉၅၆
ကီလို ၂၆၀၅.၂၃၂ ၁၂၈၇.၀၀၀ ၃၈၉၂.၂၃၂
  ၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၃.၂၈၂   ၃.၂၈၂
ကီလို ၅၂၅၇.၅၀၈   ၅၂၅၇.၅၀၈
  ၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၇၇၆ ၀.၀၀၀ ၀.၇၇၆
ကီလို ၁၁၈၉.၆၈၀ ၀.၀၀၀ ၁၁၈၉.၆၈၀
  ၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၃.၁၄၁ ၃.၁၄၁
ကီလို   ၅၂၃၈.၅၃၄ ၅၂၃၈.၅၃၄
  ၁၃ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၇.၄၈၇ ၀.၀၀၀ ၇.၄၈၇
ကီလို ၁၀၉၈၃.၉၁၃ ၀.၀၀၀ ၁၀၉၈၃.၉၁၃
  ၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၂၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၂၀၀
ကီလို ၂၂၈.၇၃၀ ၀.၀၀၀ ၂၂၈.၇၃၀
  ၁၆ ပဲနီကြား US$   ၁.၈၂၅ ၁.၈၂၅
ကီလို   ၃၅၅၇.၀၁၄ ၃၅၅၇.၀၁၄
  ၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၁.၁၁၉ ၁.၁၁၉
ကီလို   ၁၅၉၆.၅၀၀ ၁၅၉၆.၅၀၀
  ၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၁.၂၉၀ ၂၁.၇၂၀ ၂၃.၀၁၀
ကီလို ၉၈၀.၈၂၅ ၁၅၃၇၈.၀၀၀ ၁၆၃၅၈.၈၂၅
  ၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၃၄ ၁.၁၂၁ ၁.၁၅၅
ကီလို ၃၁.၄၂၇ ၁၈၅၄.၁၀၀ ၁၈၈၅.၅၂၇
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၁၂၂၀.၄၇၃ ၁၃၂.၁၀၁ ၁၃၅၂.၅၇၄
ကီလို ၁၄၅၁၄၃၄.၄၀၀ ၁၄၉၀၁၈.၄၅၄ ၁၆၀၀၄၅၂.၈၅၄

Pages