ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂%) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၁၅၅၂၂.၆၇၆)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၆.၇၀၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၆၁၂၉.၆၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄.၇၅၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၃၁၆၅၂.၃၇၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၁.၄၅၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၂၄၇၇၀၆.၇၀၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၁၁.၇၅၂)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၆၃၄၁.၁၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅.၇၇၄)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၅၄၀၄၇.၈၇၅) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၁၇.၅၂၆)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -     

 အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၃-၅-၂၀၂၄) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
မတ်ပဲ US$ ၁၀၀.၅၄၀ ၀.၀၆၂ ၁၀၀.၆၀၂
ကီလို ၁၀၄၂၈၃.၇၉၇ ၆၆.၀၀၀ ၁၀၄၃၄၉.၇၉၇
ပဲတီစိမ်း US$ ၄၈.၅၆၅ ၀.၀၃၄ ၄၈.၅၉၉
ကီလို ၇၃၉၁၃.၇၄၁ ၃၄.၀၀၀ ၇၃၉၄၇.၇၄၁
ပဲစဉ်းငုံ US$ ၃၅.၅၇၂   ၃၅.၅၇၂
ကီလို ၃၂၄၉၄.၀၀၀   ၃၂၄၉၄.၀၀၀
ကုလားပဲ US$ ၀.၄၀၄   ၀.၄၀၄
ကီလို ၄၅၁.၅၆၁   ၄၅၁.၅၆၁
ပဲလွန်းဖြူ US$ ၅.၀၇၃   ၅.၀၇၃
ကီလို ၇၈၀၁.၃၉၃   ၇၈၀၁.၃၉၃
မြေထောက်ပဲ US$ ၄.၀၄၆ ၀.၉၃၁ ၄.၉၇၇
ကီလို ၃၉၅၆.၆၄၉ ၈၀၆.၀၀၀ ၄၇၆၂.၆၄၉
ထောပတ်ပဲ US$ ၄.၉၀၄ ၂.၂၃၂ ၇.၁၃၆
ကီလို ၄၃၅၃.၂၄၀ ၂၀၇၀.၀၀၀ ၆၄၂၃.၂၄၀
 ပဲယင်း US$ ၇.၂၄၅ ၀.၄၂၁ ၇.၆၆၆
ကီလို ၁၃၂၆၃.၇၃၇ ၇၅၅.၉၉၀ ၁၄၀၁၉.၇၂၇
ပဲကြီး US$ ၁.၆၆၆ ၀.၈၅၄ ၂.၅၂၀
ကီလို ၁၈၁၄.၈၆၀ ၉၄၁.၀၀၀ ၂၇၅၅.၈၆၀
၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၄၂၀   ၀.၄၂၀
ကီလို ၆၇၇.၇၂၃   ၆၇၇.၇၂၃
၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၈၀   ၀.၁၈၀
ကီလို ၂၈၈.၀၀၀   ၂၈၈.၀၀၀
၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀
ကီလို   ၃၃.၀၀၀ ၃၃.၀၀၀
၁၃ ပဲဖြူလေး US$      
ကီလို      
၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၂.၉၃၇   ၂.၉၃၇
ကီလို ၄၂၄၉.၅၀၀   ၄၂၄၉.၅၀၀
၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$      
ကီလို      
၁၆ ပဲနီကြား US$   ၀.၅၁၀ ၀.၅၁၀
ကီလို   ၈၄၉.၀၀၀ ၈၄၉.၀၀၀
၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၂၆၁ ၀.၂၆၁
ကီလို   ၃၉၉.၀၀၀ ၃၉၉.၀၀၀
၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၁၈၂ ၀.၃၈၀ ၀.၅၆၂
ကီလို ၁၃၉.၇၀၀ ၂၈၁.၁၈၀ ၄၂၀.၈၈၀
၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၁၈ ၀.၀၆၉ ၀.၀၈၇
ကီလို ၁၈.၈၀၄ ၁၀၆.၀၀၀ ၁၂၄.၈၀၄
  ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၂၁၁.၇၅၂ ၅.၇၇၄ ၂၁၇.၅၂၆
ကီလို ၂၄၇၇၀၆.၇၀၅ ၆၃၄၁.၁၇၀ ၂၅၄၀၄၇.၈၇၅

Pages