ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂%) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၆၀၂၃၈၈)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၄၂.၆၂၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၅၇၄၁၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၁.၃၈၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၇၅၉၇၉၈) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၈၄.၀၀၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၅၆၃၇၅၆.၅၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၈၄.၁၇၃)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၃၆၂၇.၃၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၉၁၄)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၅၈၇၃၈၃.၈၂၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀၄.၀၈၇)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

တန်ဖိုး- အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၄-၆-၂၀၂၄) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
မတ်ပဲ US$ ၂၁၃.၂၅၆ ၀.၀၆၂ ၂၁၃.၃၁၈
မတန် ၂၁၈၈၃၃.၈၃၂ ၆၆.၀၀၀ ၂၁၈၈၉၉.၈၃၂
ပဲတီစိမ်း US$ ၁၁၇.၃၂၄ ၁.၅၃၉ ၁၁၈.၈၆၃
မတန် ၁၇၉၅၅၄.၃၃၀ ၂၄၄၂.၅၁၆ ၁၈၁၉၉၆.၈၄၆
ပဲစဉ်းငုံ US$ ၉၂.၀၉၉   ၉၂.၀၉၉
မတန် ၈၀၆၁၇.၀၀၀   ၈၀၆၁၇.၀၀၀
ကုလားပဲ US$ ၁.၅၉၃   ၁.၅၉၃
မတန် ၁၈၁၁.၅၆၁   ၁၈၁၁.၅၆၁
ပဲလွန်းဖြူ US$ ၁၂.၃၉၆   ၁၂.၃၉၆
မတန် ၁၈၆၆၅.၆၀၈   ၁၈၆၆၅.၆၀၈
မြေထောက်ပဲ US$ ၇.၈၃၇ ၁.၆၆၉ ၉.၅၀၆
မတန် ၇၅၉၇.၄၃၅ ၁၄၆၁.၀၀၀ ၉၀၅၈.၄၃၅
ထောပတ်ပဲ US$ ၁၂.၃၂၆ ၈.၁၇၉ ၂၀.၅၀၅
မတန် ၁၁၁၃၄.၂၇၀ ၇၄၄၁.၅၀၀ ၁၈၅၇၅.၇၇၀
 ပဲယင်း US$ ၁၇.၇၆၆ ၃.၃၁၁ ၂၁.၀၇၇
မတန် ၃၂၂၆၉.၄၅၁ ၅၇၇၇.၉၉၀ ၃၈၀၄၇.၄၄၁
ပဲကြီး US$ ၂.၈၀၆ ၂.၂၄၄ ၅.၀၅၀
မတန် ၃၀၅၉.၁၂၁ ၂၄၉၅.၀၀၀ ၅၅၅၄.၁၂၁
၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၁.၃၆၇   ၁.၃၆၇
မတန် ၂၃၄၄.၁၂၃   ၂၃၄၄.၁၂၃
၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၉၃   ၀.၁၉၃
မတန် ၃၀၉.၃၀၀   ၃၀၉.၃၀၀
၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၅၉ ၀.၀၅၉
မတန်   ၉၉.၀၀၀ ၉၉.၀၀၀
၁၃ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၈   ၀.၀၂၈
မတန် ၂၄.၀၀၀   ၂၄.၀၀၀
၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၄.၆၅၂   ၄.၆၅၂
မတန် ၆၉၆၄.၄၉၅   ၆၉၆၄.၄၉၅
၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$      
မတန်      
၁၆ ပဲနီကြား US$   ၁.၂၁၉ ၁.၂၁၉
မတန်   ၂၀၂၉.၀၀၀ ၂၀၂၉.၀၀၀
၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$ ၀.၁၉၃ ၀.၅၅၇ ၀.၇၅၀
မတန် ၂၉၉.၉၉၃ ၈၅၆.၀၀၀ ၁၁၅၅.၉၉၃
၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၂၉၈ ၀.၈၉၃ ၁.၁၉၁
မတန် ၂၂၂.၂၀၀ ၆၉၀.၃၀၇ ၉၁၂.၅၀၇
၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၃၉ ၀.၁၈၂ ၀.၂၂၁
မတန် ၄၉.၇၈၉ ၂၆၉.၀၀၀ ၃၁၈.၇၈၉
  ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၄၈၄.၁၇၃ ၁၉.၉၁၄ ၅၀၄.၀၈၇
မတန် ၅၆၃၇၅၆.၅၀၈ ၂၃၆၂၇.၃၁၃ ၅၈၇၃၈၃.၈၂၁

Pages