ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါ သည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၆၄၀၇၇၇) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၁.၈၇၄) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၇၈၃၇၉) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၈.၇၈၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၉၁၉၁၅၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၇၀.၆၆၃) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၅၃၀၄၉၈.၈၉၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၀.၅၅၆)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၀၅၆၉၃.၄၁၁) တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၁.၃၅၂) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၆၃၆၁၉၂.၃၀၈) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၁၁.၉၀၈)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၈-၈-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၁၉၃.၄၆၉ ၁.၂၁၀ ၁၉၄.၆၇၉
ကီလို ၂၂၇၀၆၇.၂၈၄ ၁၁၆၀.၁၂၅ ၂၂၈၂၂၇.၄၀၉
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၀၈.၆၇၁ ၃၃.၇၃၄ ၁၄၂.၄၀၅
ကီလို ၁၆၂၁၃၀.၄၅၃ ၅၀၀၃၅.၇၁၄ ၂၁၂၁၆၆.၁၆၇
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၇၃.၈၃၉ ၀.၀၀၀ ၇၃.၈၃၉
ကီလို ၈၅၂၅၂.၀၄၂ ၀.၀၀၀ ၈၅၂၅၂.၀၄၂
  ကုလားပဲ US$ ၀.၅၄၁ ၀.၀၀၀ ၀.၅၄၁
ကီလို ၅၈၄.၈၂၅ ၀.၀၀၀ ၅၈၄.၈၂၅
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၁၁.၁၀၈ ၁.၄၉၃ ၁၂.၆၀၁
ကီလို ၁၇၆၁၈.၈၆၇ ၂၄၅၅.၁၁၉ ၂၀၀၇၃.၉၈၆
  မြေထောက်ပဲ US$ ၇.၆၇၁ ၁၃.၄၃၅ ၂၁.၁၀၆
ကီလို ၇၈၃၀.၀၈၀ ၉၃၆၀.၀၀၈ ၁၇၁၉၀.၀၈၈
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၁.၈၀၇ ၅.၈၉၄ ၁၇.၇၀၁
ကီလို ၁၁၉၉၈.၂၅၄ ၅၅၀၂.၂၉၇ ၁၇၅၀၀.၅၅၁
   ပဲယင်း US$ ၈.၉၆၂ ၁၇.၁၅၈ ၂၆.၁၂၀
ကီလို ၁၂၃၈၉.၈၉၄ ၂၀၈၃၉.၁၈၈ ၃၃၂၂၉.၀၈၂
  ပဲကြီး US$ ၁.၉၆၆ ၀.၇၂၂ ၂.၆၈၈
ကီလို ၁၉၁၀.၄၄၂ ၇၂၀.၅၀၀ ၂၆၃၀.၉၄၂
  ၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၈၇၀   ၀.၈၇၀
ကီလို ၁၃၇၃.၀၂၀   ၁၃၇၃.၀၂၀
  ၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၃၈၁ ၀.၀၀၀ ၀.၃၈၁
ကီလို ၅၉၁.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၅၉၁.၀၀၀
  ၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁.၇၈၂ ၁.၇၈၂
ကီလို   ၂၉၇၀.၅၀၀ ၂၉၇၀.၅၀၀
  ၁၃ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၁.၀၃၁ ၀.၀၀၀ ၁.၀၃၁
ကီလို ၁၅၈၇.၇၅၅ ၀.၀၀၀ ၁၅၈၇.၇၅၅
  ၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၄
ကီလို ၄.၇၄၀ ၀.၀၀၀ ၄.၇၄၀
  ၁၆ ပဲနီကြား US$   ၀.၇၅၃ ၀.၇၅၃
ကီလို   ၁၄၈၃.၇၃၀ ၁၄၈၃.၇၃၀
  ၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၉၂၈ ၀.၉၂၈
ကီလို   ၁၃၀၇.၅၀၀ ၁၃၀၇.၅၀၀
  ၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၂၃၀ ၁၃.၆၂၁ ၁၃.၈၅၁
ကီလို ၁၅၅.၀၀၀ ၈၈၁၃.၃၃၀ ၈၉၆၈.၃၃၀
  ၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၀၆ ၀.၆၂၂ ၀.၆၂၈
ကီလို ၅.၂၄၁ ၁၀၄၅.၄၀၀ ၁၀၅၀.၆၄၁
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၄၂၀.၅၅၆ ၉၁.၃၅၂ ၅၁၁.၉၀၈
ကီလို ၅၃၀၄၉၈.၈၉၇ ၁၀၅၆၉၃.၄၁၁ ၆၃၆၁၉၂.၃၀၈
Source: Customs

Pages