ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%)စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့်ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၃၇၂၂၃.၄၈၉)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁.၅၀၉)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၂၀၃.၁၂၂)တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၉၈၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၃၉၄၂၆.၆၁၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၃.၄၈၉)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ တွက်
ပုံ
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၈-၁၀-၂၀၂၁) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၁၆.၆၁၇ ၀.၉၀၈ ၁၇.၅၂၅
ကီလို ၁၈၇၅၇.၅၆၀ ၇၉၅.၇၉၀ ၁၉၅၅၃.၃၅၀
  ပဲတီစိမ်း US$ ၆.၀၂၀ ၀.၄၀၁ ၆.၄၂၁
ကီလို ၆၆၂၃.၃၆၁ ၅၈၉.၃၁၈ ၇၂၁၂.၆၇၉
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၆.၀၈၇ ၀.၀၀၀ ၆.၀၈၇
ကီလို ၈၄၂၅.၀၇၅ ၀.၀၀၀ ၈၄၂၅.၀၇၅
  ကုလားပဲ US$ ၀.၁၄၃ ၀.၀၀၀ ၀.၁၄၃
ကီလို ၁၅၃.၁၃၄ ၀.၀၀၀ ၁၅၃.၁၃၄
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၀.၃၃၄ ၀.၀၀၀ ၀.၃၃၄
ကီလို ၃၇၈.၅၂၅ ၀.၀၀၀ ၃၇၈.၅၂၅
  မြေထောက်ပဲ US$ ၀.၇၀၇ ၀.၀၂၁ ၀.၇၂၈
ကီလို ၁၀၁၆.၈၂၄ ၃၃.၀၀၀ ၁၀၄၉.၈၂၄
  ထောပတ်ပဲ US$ ၀.၀၃၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၃၄
ကီလို ၄၈.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၄၈.၀၀၀
   ပဲယင်း US$ ၀.၃၂၇ ၀.၀၀၀ ၀.၃၂၇
ကီလို ၅၆၉.၉၇၄ ၀.၀၀၀ ၅၆၉.၉၇၄
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၁
ကီလို ၁.၆၁၃ ၀.၀၀၀ ၁.၆၁၃
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၀
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၀.၀၁၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၁၀
ကီလို ၁၆.၄၇၅ ၀.၀၀၀ ၁၆.၄၇၅
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၀.၀၃၈ ၀.၀၃၈
ကီလို   ၉၅.၀၀၀ ၉၅.၀၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၀.၀၂၈ ၀.၀၂၈
ကီလို   ၄၂.၆၁၄ ၄၂.၆၁၄
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၁.၂၂၇ ၀.၅၉၃ ၁.၈၂၀
ကီလို ၁၂၃၀.၄၃၈ ၆၄၇.၄၀၀ ၁၈၇၇.၈၃၈
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၂
ကီလို ၂.၅၁၀ ၀.၀၀၀ ၂.၅၁၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၃၁.၅၀၉ ၁.၉၈၉ ၃၃.၄၉၈
ကီလို ၃၇၂၂၃.၄၈၉ ၂၂၀၃.၁၂၂ ၃၉၄၂၆.၆၁၁

Sources : Customs

Pages