ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အား စိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%) ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်း အဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၀၄၅၃၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၇၃.၀၂၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၅၆၀၉၇၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၂.၇၇၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၀၆၃၆၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၅.၈၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၀၈၈၆၀၅.၀၇၉)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၄၁.၇၈၁)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၂၂၅၀.၈၃၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၀.၄၆၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၈၇၀၈၅၅.၉၁၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၄၂.၂၅၀)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ တွက်
ပုံ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၇-၈-၂၀၂၁) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၄၃၉.၅၅၆ ၈.၇၁၁ ၄၄၈.၂၆၇
ကီလို ၅၇၃၉၂၂.၃၁၆ ၁၀၀၈၉.၈၄၀ ၅၈၄၀၁၂.၁၅၆
  ပဲတီစိမ်း US$ ၂၁၂.၈၃၁ ၂၈၉.၈၇၀ ၅၀၂.၇၀၁
ကီလို ၂၃၁၉၃၅.၂၃၈ ၄၁၃၄၄၁.၅၀၉ ၆၄၅၃၇၆.၇၄၇
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၃.၅၂၇ ၃.၅၂၇
ကီလို   ၂၆၅၀.၅၀၀ ၂၆၅၀.၅၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၂၅.၈၉၂ ၀.၆၅၄ ၁၂၆.၅၄၆
ကီလို ၁၈၈၅၇၇.၃၅၉ ၁၁၁၂.၇၅၀ ၁၈၉၆၉၀.၁၀၉
  ကုလားပဲ US$ ၁၃.၄၅၁ ၁.၉၂၀ ၁၅.၃၇၁
ကီလို ၂၂၈၂၈.၃၈၆ ၃၁၆၉.၅၅၀ ၂၅၉၉၇.၉၃၆
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၉.၃၄၀ ၁၇.၄၅၃ ၂၆.၇၉၃
ကီလို ၁၀၁၈၇.၁၅၇ ၃၈၂၂၄.၇၀၄ ၄၈၄၁၁.၈၆၁
  မြေထောက်ပဲ US$ ၁၁.၈၀၁ ၂၅.၄၇၄ ၃၇.၂၇၅
ကီလို ၁၄၉၂၉.၃၂၃ ၃၇၆၆၁.၁၇၀ ၅၂၅၉၀.၄၉၃
  ထောပတ်ပဲ US$ ၉.၅၆၇ ၁၅.၃၅၄ ၂၄.၉၂၁
ကီလို ၁၇၈၃၉.၂၉၈ ၂၅၉၀၂.၆၇၀ ၄၃၇၄၁.၉၆၈
   ပဲယင်း US$ ၁၀.၁၇၈ ၂၁.၀၂၂ ၃၁.၂၀၀
ကီလို ၁၅၇၆၈.၅၃၂ ၄၂၇၁၆.၈၄၀ ၅၈၄၈၅.၃၇၂
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၂၇၈ ၁၁.၂၇၅ ၁၁.၅၅၃
ကီလို ၄၂၇.၂၉၅ ၁၈၈၅၆.၆၅၀ ၁၉၂၈၃.၉၄၅
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၈၃၅   ၀.၈၃၅
ကီလို ၁၄၁၈.၈၉၃   ၁၄၁၈.၈၉၃
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၆၁၉ ၀.၀၀၀ ၀.၆၁၉
ကီလို ၁၀၆၈.၉၅၂ ၀.၀၀၀ ၁၀၆၈.၉၅၂
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁၀.၁၄၆ ၁၀.၁၄၆
ကီလို   ၁၅၆၀၈.၂၈၅ ၁၅၆၀၈.၂၈၅
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၇ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၇
ကီလို ၄၈.၉၂၅ ၀.၀၀၀ ၄၈.၉၂၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၇၉၄ ၀.၁၇၈ ၃.၉၇၂
ကီလို ၄၅၀၄.၈၄၂ ၂၈၈.၀၅၀ ၄၇၉၂.၈၉၂
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၂.၅၉၅ ၁.၀၅၃ ၃.၆၄၈
ကီလို ၄၀၇၆.၈၃၅ ၂၀၉၉.၃၂၃ ၆၁၇၆.၁၅၈
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၄.၅၂၂ ၄.၅၂၂
ကီလို   ၉၉၆၆.၅၀၀ ၉၉၆၆.၅၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၂.၄၂၂ ၂.၄၂၂
ကီလို   ၃၃၄၅.၈၂၅ ၃၃၄၅.၈၂၅
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၈၂၅ ၁၈၆.၆၆၆ ၁၈၇.၄၉၁
ကီလို ၈၂၉.၁၃၄ ၁၅၆၆၈၁.၉၅၁ ၁၅၇၅၁၁.၀၈၅
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၁၉၂ ၀.၂၂၂ ၀.၄၁၄
ကီလို ၂၄၂.၅၉၄ ၄၃၄.၇၁၆ ၆၇၇.၃၁၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၈၄၁.၇၈၁ ၆၀၀.၄၆၉ ၁၄၄၂.၂၅၀
ကီလို ၁၀၈၈၆၀၅.၀၇၉ ၇၈၂၂၅၀.၈၃၃ ၁၈၇၀၈၅၅.၉၁၂

Sources : Customs

Pages