ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂%) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၁၅၅၂၂.၆၇၆)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၆.၇၀၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၆၁၂၉.၆၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄.၇၅၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၃၁၆၅၂.၃၇၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၁.၄၅၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၄၀၂၂၁၅.၉၃၆)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၄၅.၁၂၁)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၃၆၀၃.၉၄၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁.၈၉၃)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၄၁၅၈၁၉.၈၇၉) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၅၇.၀၁၄)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

တန်ဖိုး- အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၄-၅-၂၀၂၄) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
မတ်ပဲ US$ ၁၅၅.၈၈၉ ၀.၀၆၂ ၁၅၅.၉၅၁
မတန် ၁၆၁၀၅၀.၀၈၈ ၆၆.၀၀၀ ၁၆၁၁၁၆.၀၈၈
ပဲတီစိမ်း US$ ၇၈.၅၇၀ ၀.၂၀၃ ၇၈.၇၇၃
မတန် ၁၂၀၂၄၉.၃၆၀ ၃၀၀.၂၇၃ ၁၂၀၅၄၉.၆၃၃
ပဲစဉ်းငုံ US$ ၆၄.၄၃၁   ၆၄.၄၃၁
မတန် ၅၇၂၇၃.၀၀၀   ၅၇၂၇၃.၀၀၀
ကုလားပဲ US$ ၁.၀၀၃   ၁.၀၀၃
မတန် ၁၁၃၁.၅၆၁   ၁၁၃၁.၅၆၁
ပဲလွန်းဖြူ US$ ၈.၆၂၈   ၈.၆၂၈
မတန် ၁၃၂၃၁.၅၄၃   ၁၃၂၃၁.၅၄၃
မြေထောက်ပဲ US$ ၅.၆၅၁ ၁.၅၃၁ ၇.၁၈၂
မတန် ၅၄၂၇.၈၉၉ ၁၃၃၀.၀၀၀ ၆၇၅၇.၈၉၉
ထောပတ်ပဲ US$ ၉.၄၉၅ ၅.၂၁၉ ၁၄.၇၁၄
မတန် ၈၅၅၈.၈၄၀ ၄၈၄၆.၅၀၀ ၁၃၄၀၅.၃၄၀
 ပဲယင်း US$ ၁၃.၆၁၇ ၁.၅၆၁ ၁၅.၁၇၈
မတန် ၂၄၆၁၈.၅၅၁ ၂၈၃၃.၉၉၀ ၂၇၄၅၂.၅၄၁
ပဲကြီး US$ ၂.၄၅၃ ၁.၃၆၅ ၃.၈၁၈
မတန် ၂၆၆၇.၂၃၂ ၁၅၁၉.၀၀၀ ၄၁၈၆.၂၃၂
၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၉၀၃   ၀.၉၀၃
မတန် ၁၅၁၉.၁၂၃   ၁၅၁၉.၁၂၃
၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၉၃   ၀.၁၉၃
မတန် ၃၀၉.၀၀၀   ၃၀၉.၀၀၀
၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၃၉ ၀.၀၃၉
မတန်   ၆၄.၀၀၀ ၆၄.၀၀၀
၁၃ ပဲဖြူလေး US$      
မတန်      
၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၈၄၆   ၃.၈၄၆
မတန် ၅၆၉၉.၀၀၀   ၅၆၉၉.၀၀၀
၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$      
မတန်      
၁၆ ပဲနီကြား US$   ၀.၈၇၅ ၀.၈၇၅
မတန်   ၁၄၅၈.၀၀၀ ၁၄၅၈.၀၀၀
၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$ ၀.၁၆၁ ၀.၄၂၈ ၀.၅၈၉
မတန် ၂၅၀.၀၀၀ ၆၅၇.၀၀၀ ၉၀၇.၀၀၀
၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၂၄၀ ၀.၅၁၉ ၀.၇၅၉
မတန် ၁၈၀.၉၅၀ ၃၉၁.၁၈၀ ၅၇၂.၁၃၀
၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၄၁ ၀.၀၉၁ ၀.၁၃၂
မတန် ၄၉.၇၈၉ ၁၃၈.၀၀၀ ၁၈၇.၇၈၉
  ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၃၄၅.၁၂၁ ၁၁.၈၉၃ ၃၅၇.၀၁၄
မတန် ၄၀၂၂၁၅.၉၃၆ ၁၃၆၀၃.၉၄၃ ၄၁၅၈၁၉.၈၇၉

Pages