ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် စားအုန်းဆီအရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့်အမိန့်

Fri, 09/09/2022 - 08:06 -- comsumer

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်  စားအုန်းဆီအရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)ကို အောက်ပါ PDF ဖိုင်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။