ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၇-၁၂-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၇-၁၂-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၇-၁၂-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၇-၁၂-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၇-၁၂-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၇-၁၂-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၁၅၈၉.၁၂၅ ၁၃၇၇.၄၀၈ ၂၁၁.၇၁၇ ၂၉၃၁.၆၁၃ ၂၉၁၁.၂၅၀ ၂၀.၃၆၃ ၄၅၂၀.၇၃၈ ၄၂၈၈.၆၅၈ ၂၃၂.၀၈၀
နယ္စပ္ ၁၀၈၈.၆၁၄ ၁၀၃၈.၇၇၀ ၄၉.၈၄၄ ၅၀၁.၉၃၂ ၄၄၁.၁၁၉ ၆၀.၈၁၃ ၁၅၉၀.၅၄၆ ၁၄၇၉.၈၈၉ ၁၁၀.၆၅၇
  ေပါင္း ၂၆၇၇.၇၃၉ ၂၄၁၆.၁၇၈ ၂၆၁.၅၆၁ ၃၄၃၃.၅၄၅ ၃၃၅၂.၃၆၉ ၈၁.၁၇၆ ၆၁၁၁.၂၈၄ ၅၇၆၈.၅၄၇ ၃၄၂.၇၃၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages