ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(30-8-2019)
2017-2018
(30-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(30-8-2019)
2017-2018
(30-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(30-8-2019)
2017-2018
(30-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8866.2092 9106.8901 -240.6809 13776.331 14926.677 -1150.346 22642.540 24033.5671 -1391.0269
2 BORDER 6591.031 5433.416 1157.615 2788.369 2715.375 72.994 9379.4 8148.791 1230.609
  TOTAL 15457.2402 14540.3061 916.9341 16564.7 17642.052 -1077.352 32021.9402 32182.3581 -160.418

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages