ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(1-5-2020)
2018-2019
(1-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(1-5-2020)
2018-2019
(1-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(1-5-2020)
2018-2019
(1-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6028.1901 5305.5567 722.6334 9827.867657 8633.907 1193.960657 15856.058 13939.4637 1916.594057
2 BORDER 4682.513 4713.406 -30.893 2081.815 1699.886 381.929 6764.328 6413.292 351.036
  TOTAL 10710.7031 10018.9627 691.7404 11909.6827 10333.793 1575.88966 22620.3858 20352.7557 2267.630

 Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages