ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(31-3-2024)
2022-2023
(31-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(31-3-2024)
2022-2023
(31-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(31-3-2024)
2022-2023
(31-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9305.448 10508.094 -1202.646 13060.904 14868.298 -1807.394 22366.352 25376.392 -3010.040
2 BORDER 5313.011 6112.083 -799.072 2411.860 2484.424 -72.564 7724.871 8596.507 -871.636
  TOTAL 14618.459 16620.177 -2001.718 15472.764 17352.722 -1879.958 30091.223 33972.899 -3881.676

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages