ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(3-3-2023)
2021-2022
(3-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(3-3-2023)
2021-2022
(3-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(3-3-2023)
2021-2022
(3-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9797.456 9060.441 737.015 13794.583 11211.257 2583.326 23592.039 20271.698 3320.341
2 BORDER 5580.526 4937.010 643.516 2277.368 2214.252 63.116 7857.894 7151.262 706.632
  TOTAL 15377.982 13997.451 1380.531 16071.951 13425.509 2646.442 31449.933 27422.960 4026.973

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages