ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(27-12-2019)
2018-2019
(27-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(27-12-2019)
2018-2019
(27-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(27-12-2019)
2018-2019
(27-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2611.834 2112.5192 499.3148 3799.383 3692.193 107.19 6411.217 5804.7122 606.5048
2 BORDER 1951.504 1253.719 697.785 773.1842 654.7741 118.4101 2724.6882 1908.4931 816.1951
  TOTAL 4563.338 3366.2382 1197.0998 4572.5672 4346.9671 225.6001 9135.9052 7713.2053 1422.700

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages