ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(26-1-2024)
2022-2023
(26-1-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(26-1-2024)
2022-2023
(26-1-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(26-1-2024)
2022-2023
(26-1-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7398.323 8813.579 -1415.256 10870.665 12368.952 -1498.287 18268.988 21182.531 -2913.543
2 BORDER 4438.415 4941.680 -503.265 2184.690 1812.672 372.018 6623.105 6754.352 -131.247
  TOTAL 11836.738 13755.259 -1918.521 13055.355 14181.624 -1126.269 24892.093 27936.883 -3044.790

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages