ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(17-5-2024)
2023-2024
(17-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(17-5-2024)
2023-2024
(17-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(17-5-2024)
2023-2024
(17-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1206.137 892.518 313.619 1648.867 1893.616 -244.749 2855.004 2786.134 68.870
2 BORDER 556.638 611.426 -54.788 127.924 402.225 -274.301 684.562 1013.651 -329.089
  TOTAL 1762.775 1503.944 258.831 1776.791 2295.841 -519.050 3539.566 3799.785 -260.219

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages