ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(13-9-2019)
2017-2018
(13-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(13-9-2019)
2017-2018
(13-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(13-9-2019)
2017-2018
(13-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9270.7374 9710.365 -439.6276 14321.609 15604.941 -1283.332 23592.346 25315.306 -1722.9596
2 BORDER 6705.753 5670.177 1035.576 2896.667 2947.799 -51.132 9602.42 8617.976 984.444
  TOTAL 15976.4904 15380.542 595.9484 17218.276 18552.74 -1334.464 33194.7664 33933.282 -738.516

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages