ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2020  TO 11-12-2020 ) ( 1-10-2019  TO 11-12-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 374.108 353.410 727.518 814.586 375.250 1189.836 -440.478 -21.840 -462.318
2 LWEJEL 36.077 8.090 44.167 15.290 3.845 19.135 20.787 4.245 25.032
3 CHIN SHWEHAW 91.585 16.957 108.542 113.335 17.949 131.284 -21.750 -0.992 -22.742
4 KANPITETEE 93.433 1.856 95.289 83.439 3.736 87.175 9.994 -1.880 8.114
5 KYAING TONG 4.225 0.103 4.328 1.382 0.524 1.906 2.843 -0.421 2.422
6 TARCHILEIK 7.796 11.068 18.864 7.703 15.832 23.535 0.093 -4.764 -4.671
7 MYAWADDY 43.784 134.748 178.532 47.235 168.302 215.537 -3.451 -33.554 -37.005
8 KAWTHAUNG 64.658 6.887 71.545 60.621 12.507 73.128 4.037 -5.620 -1.583
9 MYEIK 8.681 11.803 20.484 8.922 24.092 33.014 -0.241 -12.289 -12.530
10 NABULAE
/HTEE KHEE
278.359 3.027 281.386 529.329 0.895 530.224 -250.970 2.132 -248.838
11 MAWTAUNG 4.439 0.649 5.088 4.012 1.520 5.532 0.427 -0.871 -0.444
12 MESE       0.817 0.104 0.921 -0.817 -0.104 -0.921
13 SITTWE   5.837 5.837 6.218 0.195 6.413 -6.218 5.642 -0.576
14 MAUNG DAW       3.456 0.017 3.473 -3.456 -0.017 -3.473
15 TAMU 6.932 0.014 6.946 14.025 0.024 14.049 -7.093 -0.010 -7.103
16 RHI 38.064 0.090 38.154 6.734 1.161 7.895 31.330 -1.071 30.259
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP       0.140   0.140 -0.140   -0.140
  TOTAL 1052.141 554.539 1606.680 1717.244 625.953 2343.197 -665.103 -71.414 -736.517

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages