ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 12-7-2019 ) ( 1-10-2017  TO 12-7-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2543.149 1395.200 3938.349 3496.185 1320.294 4816.479 -953.036 74.906 -878.130
2 LWEJEL 119.879 15.594 135.473 197.774 9.984 207.758 -77.895 5.610 -72.285
3 CHIN SHWEHAW 391.249 55.871 447.120 359.114 30.614 389.728 32.135 25.257 57.392
4 KANPITETEE 250.685 24.930 275.615 113.601 20.818 134.419 137.084 4.112 141.196
5 KYAING TONG 5.645 1.247 6.892 0.233 1.449 1.682 5.412 -0.202 5.210
6 TARCHILEIK 15.171 56.131 71.302 11.010 62.901 73.911 4.161 -6.770 -2.609
7 MYAWADDY 148.960 594.415 743.375 72.751 660.858 733.609 76.209 -66.443 9.766
8 KAWTHAUNG 156.544 30.950 187.494 128.760 38.901 167.661 27.784 -7.951 19.833
9 MYEIK 118.167 93.594 211.761 164.353 58.833 223.186 -46.186 34.761 -11.425
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1858.397 142.447 2000.844 3.516 117.739 121.255 1854.881 24.708 1879.589
11 MAWTAUNG 9.842 6.296 16.138 4.948 2.339 7.287 4.894 3.957 8.851
12 MESE 1.063 0.242 1.305 0.409 0.608 1.017 0.654 -0.366 0.288
13 SITTWE 10.141 1.220 11.361 12.439 2.444 14.883 -2.298 -1.224 -3.522
14 MAUNG DAW 6.881 0.052 6.933 11.920   11.920 -5.039 0.052 -4.987
15 TAMU 83.166 0.912 84.078 64.480 1.796 66.276 18.686 -0.884 17.802
16 RHI 59.227 18.735 77.962 18.878 18.537 37.415 40.349 0.198 40.547
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5778.166 2437.836 8216.002 4660.371 2348.117 7008.488 1117.795 89.719 1207.514

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages