ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 20-5-2022 ) ( 1-4-2021  TO 20-5-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 223.252 28.200 251.452 333.273 129.166 462.439 110.021 100.966 210.987
1 MUSE 169.911 18.066 187.977 258.561 97.003 355.564 88.650 78.937 167.587
2 LWEJEL 23.627 5.597 29.224 17.254 6.684 23.938 6.373 1.087 5.286
3 CHIN SHWEHAW 7.076 2.799 9.875 39.874 25.135 65.009 32.798 22.336 55.134
4 KANPITETEE 21.019 1.255 22.274 14.992 0.010 15.002 6.027 1.245 7.272
5 KYAING TONG 1.619 0.483 2.102 2.592 0.334 2.926 0.973 0.149 0.824
  Myanmar-Thailand 466.411 180.537 646.948 351.041 178.944 529.985 115.370 1.593 116.963
1 TARCHILEIK 13.115 11.928 25.043 13.669 11.369 25.038 0.554 0.559 0.005
2 MYAWADDY 130.887 161.457 292.344 181.011 131.773 312.784 50.124 29.684 20.440
3 KAWTHAUNG 18.918 1.909 20.827 28.301 13.300 41.601 9.383 11.391 20.774
4 MYEIK 2.284 5.150 7.434 7.497 3.938 11.435 5.213 1.212 4.001
5 HTEE KHEE 300.500 0.023 300.523 118.986 13.991 132.977 181.514 13.968 167.546
  HTEE KHEE(NOR) 300.500 0.023 300.523 118.986 0.042 119.028 181.514 0.019 181.495
  DAWEI         13.949 13.949   13.949 13.949
  THILAND         13.949 13.949   13.949 13.949
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.577 1.158 2.735 0.870 1.088 1.958
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 5.389 0.010 5.399 3.085 0.027 3.112 2.304 0.017 2.287
1 SITTWE 1.582 0.001 1.583 1.967 217.458 219.425 0.385 217.457 217.842
  SITTWE(NOR) 1.582 0.001 1.583 1.967 0.007 1.974 0.385 0.006 0.391
  KYAUK PHYU         217.451 217.451   217.451 217.451
  THILAND         3.415 3.415   3.415 3.415
  INDIA                  
  SINGAPORE         214.036 214.036   214.036 214.036
  INDIONIA                  
2 MAUNG DAW 3.807 0.009 3.816 1.118 0.020 1.138 2.689 0.011 2.678
  Myanmar- India 2.461 0.360 2.821 24.215 0.566 24.781 21.754 0.206 21.960
1 TAMU 2.461 0.360 2.821 0.799 0.270 1.069 1.662 0.090 1.752
2 RHI       23.416 0.296 23.712 23.416 0.296 23.712
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 697.513 209.107 906.620 711.614 522.739 1234.353 14.101 313.632 327.733

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages