ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 17-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 17-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1069.872 603.949 1673.821 677.629 507.765 1185.394 392.243 96.184 488.427
2 LWEJEL 28.069 5.826 33.895 45.675 4.350 50.025 -17.606 1.476 -16.130
3 CHIN SHWEHAW 161.635 26.786 188.421 172.703 15.896 188.599 -11.068 10.890 -0.178
4 KANPITETEE 134.819 6.055 140.874 35.074 5.993 41.067 99.745 0.062 99.807
5 KYAING TONG 2.047 0.831 2.878 0.583 0.553 1.136 1.464 0.278 1.742
6 TARCHILEIK 12.959 24.567 37.526 4.431 15.430 19.861 8.528 9.137 17.665
7 MYAWADDY 68.186 249.165 317.351 33.638 212.768 246.406 34.548 36.397 70.945
8 KAWTHAUNG 93.101 16.937 110.038 61.474 8.096 69.570 31.627 8.841 40.468
9 MYEIK 14.896 41.913 56.809 34.622 43.082 77.704 -19.726 -1.169 -20.895
10 NABULAE
/HTEE KHEE
550.246 4.713 554.959 551.961 2.429 554.390 -1.715 2.284 0.569
11 MAWTAUNG 5.545 2.101 7.646 3.964 2.870 6.834 1.581 -0.769 0.812
12 MESE 1.241 0.154 1.395 0.533 0.098 0.631 0.708 0.056 0.764
13 SITTWE 7.983 0.027 8.010 3.850 0.182 4.032 4.133 -0.155 3.978
14 MAUNG DAW 4.969 0.021 4.990 2.531 0.023 2.554 2.438 -0.003 2.436
15 TAMU 23.634 0.077 23.711 31.831 0.446 32.277 -8.197 -0.369 -8.566
16 RHI 17.132 1.435 18.567 16.609 7.885 24.494 0.523 -6.450 -5.927
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.290   0.290       0.290   0.290
  TOTAL 2196.624 984.557 3181.181 1677.108 827.866 2504.974 519.516 156.691 676.207

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages