ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 17-5-2019 ) ( 1-10-2017  TO 17-5-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2069.767 1105.202 3174.969 2823.906 1061.736 3885.642 -754.139 43.466 -710.673
2 LWEJEL 114.656 10.246 124.902 171.693 7.417 179.110 -57.037 2.829 -54.208
3 CHIN SHWEHAW 332.414 36.555 368.969 312.184 22.148 334.332 20.230 14.407 34.637
4 KANPITETEE 229.936 18.287 248.223 93.992 16.780 110.772 135.944 1.507 137.451
5 KYAING TONG 4.253 1.038 5.291 0.144 1.206 1.350 4.109 -0.168 3.941
6 TARCHILEIK 10.087 38.263 48.350 8.601 51.220 59.821 1.486 -12.957 -11.471
7 MYAWADDY 96.737 468.564 565.301 58.615 539.442 598.057 38.122 -70.878 -32.756
8 KAWTHAUNG 144.856 23.389 168.245 123.457 33.773 157.230 21.399 -10.384 11.015
9 MYEIK 95.419 82.701 178.120 140.787 49.393 190.180 -45.368 33.308 -12.060
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1459.785 21.627 1481.412 2.904 117.356 120.260 1456.881 -95.729 1361.152
11 MAWTAUNG 8.483 5.734 14.217 4.216 1.587 5.803 4.267 4.147 8.414
12 MESE 1.059 0.199 1.258 0.341 0.429 0.770 0.718 -0.230 0.488
13 SITTWE 8.197 7.422 15.619 11.013 1.024 12.037 -2.816 6.398 3.582
14 MAUNG DAW 5.462 0.047 5.509 10.809   10.809 -5.347 0.047 -5.300
15 TAMU 69.706 0.705 70.411 41.284 1.285 42.569 28.422 -0.580 27.842
16 RHI 44.343 14.777 59.120 15.836 15.813 31.649 28.507 -1.036 27.471
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 4695.160 1834.756 6529.916 3819.782 1920.611 5740.393 875.378 -85.855 789.52

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages