ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 12-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 12-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1697.270 1021.564 2718.834 1858.165 352.180 2210.345 160.895 669.384 508.489
1 MUSE 1362.146 418.033 1780.179 1608.172 210.027 1818.199 246.026 208.006 38.020
2 LWEJEL 46.328 34.728 81.056 75.482 29.740 105.222 29.154 4.988 24.166
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 111.071 99.894 210.965 63.488 428.613 492.101
4 KANPITETEE 93.416 18.716 112.132 56.955 9.457 66.412 36.461 9.259 45.720
5 KYAING TONG 20.821 21.580 42.401 6.485 3.062 9.547 14.336 18.518 32.854
  Myanmar-Thailand 2586.861 1103.672 3690.533 2784.058 1312.353 4096.411 197.197 208.681 405.878
1 TARCHILEIK 38.042 84.826 122.868 39.832 75.987 115.819 1.790 8.839 7.049
2 MYAWADDY 277.981 738.310 1016.291 568.073 1066.470 1634.543 290.092 328.160 618.252
3 KAWTHAUNG 127.364 23.342 150.706 150.129 18.870 168.999 22.765 4.472 18.293
4 MYEIK 29.921 70.311 100.232 19.587 76.330 95.917 10.334 6.019 4.315
5 HTEE KHEE 2098.537 185.805 2284.342 1996.045 73.579 2069.624 102.492 112.226 214.718
6 MAWTAUNG 15.016 1.078 16.094 10.392 0.558 10.950 4.624 0.520 5.144
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 23.258 0.160 23.418 11.145 0.929 10.216
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 60.301 40.600 100.901 55.151 39.476 94.627
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 10.154 0.122 10.276 5.004 0.860 4.144
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 13.104 0.038 13.142 6.141 0.069 6.072
  Myanmar- India 1.889 0.826 2.715 8.237 5.143 13.380 6.348 4.317 10.665
1 TAMU 1.889 0.826 2.715 8.237 5.143 13.380 6.348 4.317 10.665
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4298.133 2127.293 6425.426 4723.865 1709.755 6433.620 425.732 417.538 8.194

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages