ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 3-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 3-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1028.817 498.093 1526.910 574.724 424.052 998.776 454.093 74.041 528.134
2 LWEJEL 23.061 5.011 28.072 39.286 3.861 43.147 -16.225 1.150 -15.075
3 CHIN SHWEHAW 145.751 21.379 167.130 148.813 14.429 163.242 -3.062 6.950 3.888
4 KANPITETEE 116.631 5.436 122.067 21.544 5.039 26.583 95.087 0.397 95.484
5 KYAING TONG 1.916 0.666 2.582 0.582 0.524 1.106 1.334 0.142 1.476
6 TARCHILEIK 11.793 21.293 33.086 3.978 12.273 16.251 7.815 9.020 16.835
7 MYAWADDY 61.412 220.798 282.210 28.201 185.605 213.806 33.211 35.193 68.404
8 KAWTHAUNG 80.763 15.716 96.479 53.665 7.120 60.785 27.098 8.596 35.694
9 MYEIK 13.088 36.066 49.154 31.011 35.226 66.237 -17.923 0.840 -17.083
10 NABULAE
/HTEE KHEE
468.168 4.238 472.406 551.785 2.400 554.185 -83.617 1.838 -81.779
11 MAWTAUNG 5.020 1.956 6.976 3.458 2.663 6.121 1.562 -0.707 0.855
12 MESE 1.105 0.140 1.245 0.391 0.089 0.480 0.714 0.051 0.765
13 SITTWE 7.083 0.027 7.110 3.372 0.171 3.543 3.711 -0.144 3.567
14 MAUNG DAW 4.333 0.019 4.352 2.030 0.018 2.048 2.303 0.001 2.304
15 TAMU 19.785 0.028 19.813 29.827 0.422 30.249 -10.042 -0.394 -10.436
16 RHI 14.166 1.341 15.507 13.386 6.375 19.761 0.780 -5.034 -4.254
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 2002.973 832.207 2835.180 1506.053 700.267 2206.320 496.920 131.940 628.860

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages