ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 1-3-2019 ) ( 1-10-2017  TO 1-3-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1417.807 719.636 2137.443 2029.634 696.286 2725.920 -611.827 23.350 -588.477
2 LWEJEL 66.138 5.412 71.550 104.553 4.375 108.928 -38.415 1.037 -37.378
3 CHIN SHWEHAW 242.790 23.403 266.193 247.590 10.444 258.034 -4.800 12.959 8.159
4 KANPITETEE 76.045 8.248 84.293 25.650 10.094 35.744 50.395 -1.846 48.549
5 KYAING TONG 0.737 0.709 1.446 0.135 0.706 0.841 0.602 0.003 0.605
6 TARCHILEIK 6.469 24.100 30.569 6.603 31.047 37.650 -0.134 -6.947 -7.081
7 MYAWADDY 55.985 301.242 357.227 38.357 328.064 366.421 17.628 -26.822 -9.194
8 KAWTHAUNG 89.055 12.994 102.049 79.621 19.954 99.575 9.434 -6.960 2.474
9 MYEIK 53.169 52.876 106.045 97.179 31.981 129.160 -44.010 20.895 -23.115
10 NABULAE
/HTEE KHEE
774.404 17.227 791.631 1.923 78.826 80.749 772.481 -61.599 710.882
11 MAWTAUNG 5.789 4.436 10.225 2.468 1.124 3.592 3.321 3.312 6.633
12 MESE 0.935 0.125 1.060 0.285 0.228 0.513 0.650 -0.103 0.547
13 SITTWE 5.092 6.516 11.608 7.788 0.604 8.392 -2.696 5.912 3.216
14 MAUNG DAW 3.590 0.030 3.620 7.201   7.201 -3.611 0.030 -3.581
15 TAMU 36.776 0.564 37.340 22.160 0.836 22.996 14.616 -0.272 14.344
16 RHI 28.760 10.786 39.546 9.704 10.857 20.561 19.056 -0.071 18.985
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 2863.541 1188.304 4051.845 2680.851 1225.426 3906.277 182.690 -37.122 145.568

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages