ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 5-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 5-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1634.383 1012.479 2646.862 1806.957 330.746 2137.703 172.574 681.733 509.159
1 MUSE 1312.217 418.034 1730.251 1568.625 198.617 1767.242 256.408 219.417 36.991
2 LWEJEL 43.035 32.612 75.647 73.108 29.220 102.328 30.073 3.392 26.681
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.507 703.064 105.331 90.747 196.078 69.226 437.760 506.986
4 KANPITETEE 85.534 18.085 103.619 54.018 9.216 63.234 31.516 8.869 40.385
5 KYAING TONG 19.040 15.241 34.281 5.875 2.946 8.821 13.165 12.295 25.460
  Myanmar-Thailand 2538.717 1085.984 3624.701 2727.138 1283.873 4011.011 188.421 197.889 386.310
1 TARCHILEIK 37.022 80.689 117.711 39.495 74.693 114.188 2.473 5.996 3.523
2 MYAWADDY 275.667 730.340 1006.007 555.170 1039.552 1594.722 279.503 309.212 588.715
3 KAWTHAUNG 121.009 22.000 143.009 147.026 18.854 165.880 26.017 3.146 22.871
4 MYEIK 28.040 67.771 95.811 17.228 76.083 93.311 10.812 8.312 2.500
5 HTEE KHEE 2062.597 184.140 2246.737 1958.669 73.579 2032.248 103.928 110.561 214.489
6 MAWTAUNG 14.382 1.044 15.426 9.550 0.553 10.103 4.832 0.491 5.323
  Myanmar-Bangladesh 12.114 1.089 13.203 22.306 0.160 22.466 10.192 0.929 9.263
1 SITTWE 5.151 1.124 6.275 60.095 40.600 100.695 54.944 39.476 94.420
  SITTWE(NOR) 5.151 0.982 6.133 9.948 0.122 10.070 4.797 0.860 3.937
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 12.358 0.038 12.396 5.395 0.069 5.326
  Myanmar- India 1.889 0.768 2.657 7.894 4.808 12.702 6.005 4.040 10.045
1 TAMU 1.889 0.768 2.657 7.894 4.808 12.702 6.005 4.040 10.045
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4187.103 2100.462 6287.565 4614.442 1659.506 6273.948 427.339 440.956 13.617

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages