ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 5-7-2019 ) ( 1-10-2017  TO 5-7-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2529.642 1361.233 3890.875 3428.114 1290.384 4718.498 -898.472 70.849 -827.623
2 LWEJEL 119.758 14.608 134.366 196.368 9.749 206.117 -76.610 4.859 -71.751
3 CHIN SHWEHAW 380.813 53.460 434.273 351.655 29.502 381.157 29.158 23.958 53.116
4 KANPITETEE 249.867 24.900 274.767 112.951 20.358 133.309 136.916 4.542 141.458
5 KYAING TONG 5.620 1.160 6.780 0.228 1.422 1.650 5.392 -0.262 5.130
6 TARCHILEIK 14.911 54.969 69.880 10.818 61.359 72.177 4.093 -6.390 -2.297
7 MYAWADDY 140.524 581.809 722.333 71.516 646.519 718.035 69.008 -64.710 4.298
8 KAWTHAUNG 156.118 29.869 185.987 128.073 38.260 166.333 28.045 -8.391 19.654
9 MYEIK 117.439 92.088 209.527 162.659 57.625 220.284 -45.220 34.463 -10.757
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1755.065 142.426 1897.491 3.495 117.432 120.927 1751.570 24.994 1776.564
11 MAWTAUNG 9.709 6.203 15.912 4.892 2.131 7.023 4.817 4.072 8.889
12 MESE 1.060 0.238 1.298 0.409 0.603 1.012 0.651 -0.365 0.286
13 SITTWE 9.950 1.219 11.169 12.290 2.245 14.535 -2.340 -1.026 -3.366
14 MAUNG DAW 6.585 0.051 6.636 11.814   11.814 -5.229 0.051 -5.178
15 TAMU 82.319 0.895 83.214 61.607 1.789 63.396 20.712 -0.894 19.818
16 RHI 57.505 18.457 75.962 18.576 17.926 36.502 38.929 0.531 39.460
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5636.885 2383.585 8020.470 4575.465 2297.306 6872.771 1061.420 86.279 1147.699

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages