ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 28-12-2018 ) ( 1-10-2017  TO 28-12-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 535.131 393.202 928.333 1112.271 378.457 1490.728 -577.140 14.745 -562.395
2 LWEJEL 36.649 3.688 40.337 52.433 2.535 54.968 -15.784 1.153 -14.631
3 CHIN SHWEHAW 136.941 13.027 149.968 161.795 4.767 166.562 -24.854 8.260 -16.594
4 KANPITETEE 13.557 4.656 18.213 6.343 6.060 12.403 7.214 -1.404 5.810
5 KYAING TONG 0.563 0.497 1.060 0.130 0.461 0.591 0.433 0.036 0.469
6 TARCHILEIK 3.703 12.143 15.846 4.989 13.395 18.384 -1.286 -1.252 -2.538
7 MYAWADDY 27.827 181.567 209.394 25.296 192.779 218.075 2.531 -11.212 -8.681
8 KAWTHAUNG 49.679 7.050 56.729 43.223 11.586 54.809 6.456 -4.536 1.920
9 MYEIK 29.348 31.293 60.641 58.607 17.214 75.821 -29.259 14.079 -15.180
10 NABULAE
/HTEE KHEE
586.101 2.394 588.495 0.983 5.437 6.420 585.118 -3.043 582.075
11 MAWTAUNG 3.283 2.608 5.891 1.589 0.692 2.281 1.694 1.916 3.610
12 MESE 0.364 0.087 0.451 0.148 0.129 0.277 0.216 -0.042 0.174
13 SITTWE 3.263 6.495 9.758 3.969 0.044 4.013 -0.706 6.451 5.745
14 MAUNG DAW 1.936 0.018 1.954 3.085   3.085 -1.149 0.018 -1.131
15 TAMU 29.010 0.354 29.364 9.426 0.571 9.997 19.584 -0.217 19.367
16 RHI 12.547 6.106 18.653 5.641 4.992 10.633 6.906 1.114 8.020
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 1469.902 665.185 2135.087 1489.928 639.119 2129.047 -20.026 26.066 6.040

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages