ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 13-5-2022 ) ( 1-4-2021  TO 13-5-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 192.362 21.364 213.726 302.195 92.742 394.937 109.833 71.378 181.211
1 MUSE 144.029 13.555 157.584 234.161 79.143 313.304 90.132 65.588 155.720
2 LWEJEL 20.587 4.246 24.833 15.983 5.446 21.429 4.604 1.200 3.404
3 CHIN SHWEHAW 6.398 2.167 8.565 38.624 7.842 46.466 32.226 5.675 37.901
4 KANPITETEE 19.827 0.937 20.764 11.350 0.010 11.360 8.477 0.927 9.404
5 KYAING TONG 1.521 0.459 1.980 2.077 0.301 2.378 0.556 0.158 0.398
  Myanmar-Thailand 388.531 149.175 537.706 320.464 133.465 453.929 68.067 15.710 83.777
1 TARCHILEIK 10.229 9.195 19.424 13.581 8.292 21.873 3.352 0.903 2.449
2 MYAWADDY 102.111 133.811 235.922 151.756 110.000 261.756 49.645 23.811 25.834
3 KAWTHAUNG 18.303 1.693 19.996 28.090 11.075 39.165 9.787 9.382 19.169
4 MYEIK 2.284 4.383 6.667 6.632 3.202 9.834 4.348 1.181 3.167
5 HTEE KHEE 254.897 0.023 254.920 118.958 0.037 118.995 135.939 0.014 135.925
  HTEE KHEE(NOR) 254.897 0.023 254.920 118.958 0.037 118.995 135.939 0.014 135.925
  DAWEI                  
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.447 0.859 2.306 0.740 0.789 1.529
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 4.477 0.010 4.487 2.532 0.027 2.559 1.945 0.017 1.928
1 SITTWE 1.424 0.001 1.425 1.687 1.730 3.417 0.263 1.729 1.992
  SITTWE(NOR) 1.424 0.001 1.425 1.687 0.007 1.694 0.263 0.006 0.269
  KYAUK PHYU         1.723 1.723   1.723 1.723
  THILAND                  
  INDIA                  
  SINGAPORE         1.723 1.723   1.723 1.723
  INDIONIA                  
2 MAUNG DAW 3.053 0.009 3.062 0.845 0.020 0.865 2.208 0.011 2.197
  Myanmar- India 2.376 0.311 2.687 21.863 0.566 22.429 19.487 0.255 19.742
1 TAMU 2.376 0.311 2.687 0.721 0.270 0.991 1.655 0.041 1.696
2 RHI       21.142 0.296 21.438 21.142 0.296 21.438
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 587.746 170.860 758.606 647.054 228.523 875.577 59.308 57.663 116.971

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages