ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 26-6-2020 ) ( 1-10-2018  TO 26-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2326.316 1309.482 3635.798 2355.958 1310.827 3666.785 -29.642 -1.345 -30.987
2 LWEJEL 101.123 19.103 120.226 119.391 13.997 133.388 -18.268 5.106 -13.162
3 CHIN SHWEHAW 311.421 79.872 391.293 368.290 51.528 419.818 -56.869 28.344 -28.525
4 KANPITETEE 239.388 14.630 254.018 249.854 24.867 274.721 -10.466 -10.237 -20.703
5 KYAING TONG 2.634 1.680 4.314 5.598 1.114 6.712 -2.964 0.566 -2.398
6 TARCHILEIK 55.693 60.276 115.969 13.428 52.934 66.362 42.265 7.342 49.607
7 MYAWADDY 309.732 600.875 910.607 130.149 560.518 690.667 179.583 40.357 219.940
8 KAWTHAUNG 240.379 86.629 327.008 155.681 29.176 184.857 84.698 57.453 142.151
9 MYEIK 47.669 76.114 123.783 101.449 91.702 193.151 -53.780 -15.588 -69.368
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1486.124 39.510 1525.634 1856.977 142.140 1999.117 -370.853 -102.630 -473.483
11 MAWTAUNG 9.045 3.643 12.688 9.517 6.172 15.689 -0.472 -2.529 -3.001
12 MESE 2.365 0.277 2.642 1.065 0.239 1.304 1.300 0.038 1.338
13 SITTWE 432.547 304.177 736.724 9.691 1.221 10.912 422.856 302.956 725.812
14 MAUNG DAW 10.854 0.053 10.907 6.292 0.051 6.343 4.562 0.002 4.564
15 TAMU 37.325 0.760 38.085 81.542 0.880 82.422 -44.217 -0.120 -44.337
16 RHI 40.538 2.013 42.551 54.867 18.269 73.136 -14.329 -16.256 -30.585
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 5653.564 2599.094 8252.658 5519.749 2305.635 7825.384 133.815 293.459 427.274

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages