ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 20-9-2019 ) ( 1-10-2017  TO 20-9-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2972.210 1695.936 4668.146 4435.426 1622.360 6057.786 -1463.216 73.576 -1389.640
2 LWEJEL 122.371 21.211 143.582 212.214 12.478 224.692 -89.843 8.733 -81.110
3 CHIN SHWEHAW 443.358 75.025 518.383 401.969 39.162 441.131 41.389 35.863 77.252
4 KANPITETEE 261.029 31.706 292.735 118.486 24.457 142.943 142.543 7.249 149.792
5 KYAING TONG 6.994 1.529 8.523 0.276 1.912 2.188 6.718 -0.383 6.335
6 TARCHILEIK 19.739 67.341 87.080 14.042 72.113 86.155 5.697 -4.772 0.925
7 MYAWADDY 206.630 730.235 936.865 88.351 794.498 882.849 118.279 -64.263 54.016
8 KAWTHAUNG 169.755 41.349 211.104 141.608 43.660 185.268 28.147 -2.311 25.836
9 MYEIK 120.641 111.748 232.389 193.841 69.767 263.608 -73.200 41.981 -31.219
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2424.173 143.479 2567.652 6.962 234.107 241.069 2417.211 -90.628 2326.583
11 MAWTAUNG 11.740 6.823 18.563 6.314 3.787 10.101 5.426 3.036 8.462
12 MESE 1.132 0.308 1.440 0.423 0.665 1.088 0.709 -0.357 0.352
13 SITTWE 12.349 1.247 13.596 14.852 58.824 73.676 -2.503 -57.577 -60.080
14 MAUNG DAW 8.735 0.059 8.794 13.930   13.930 -5.195 0.059 -5.136
15 TAMU 93.200 0.989 94.189 98.211 2.136 100.347 -5.011 -1.147 -6.158
16 RHI 80.262 22.414 102.676 20.984 21.560 42.544 59.278 0.854 60.132
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6954.318 2951.399 9905.717 5767.889 3001.488 8769.377 1186.429 -50.089 1136.340

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages