ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 15-11-2019 ) ( 1-10-2018  TO 15-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 478.877 220.158 699.035 240.577 178.305 418.882 238.300 41.853 280.153
2 LWEJEL 5.976 2.337 8.313 12.131 1.998 14.129 -6.155 0.339 -5.817
3 CHIN SHWEHAW 72.802 8.870 81.672 64.372 5.471 69.843 8.430 3.399 11.829
4 KANPITETEE 37.647 2.519 40.166 5.103 2.737 7.840 32.544 -0.218 32.326
5 KYAING TONG 1.073 0.349 1.422 0.138 0.219 0.357 0.935 0.130 1.065
6 TARCHILEIK 2.655 10.096 12.751 2.272 4.557 6.829 0.383 5.539 5.922
7 MYAWADDY 31.656 104.121 135.777 13.656 91.262 104.918 18.000 12.859 30.859
8 KAWTHAUNG 48.422 5.787 54.209 27.042 3.216 30.258 21.380 2.571 23.951
9 MYEIK 5.746 19.047 24.793 16.358 12.385 28.743 -10.612 6.662 -3.950
10 NABULAE
/HTEE KHEE
212.878 0.649 213.527 213.295 1.385 214.680 -0.417 -0.736 -1.153
11 MAWTAUNG 2.732 1.011 3.743 1.722 1.576 3.298 1.010 -0.565 0.445
12 MESE 0.447 0.076 0.523 0.086 0.053 0.139 0.361 0.023 0.384
13 SITTWE 3.500 0.021 3.521 1.479 0.025 1.504 2.021 -0.004 2.017
14 MAUNG DAW 1.817 0.010 1.827 0.936   0.936 0.881 0.010 0.891
15 TAMU 7.841 0.025 7.866 11.564 0.235 11.799 -3.723 -0.210 -3.933
16 RHI 2.034 0.641 2.675 3.359 2.533 5.892 -1.325 -1.892 -3.217
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 916.184 375.717 1291.901 614.090 305.957 920.047 302.094 69.760 371.854

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages