ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 26-7-2019 ) ( 1-10-2017  TO 26-7-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2723.131 1458.829 4181.960 3655.413 1365.428 5020.841 -932.282 93.401 -838.881
2 LWEJEL 120.168 16.085 136.253 200.704 10.410 211.114 -80.536 5.675 -74.861
3 CHIN SHWEHAW 403.803 62.723 466.526 369.044 32.504 401.548 34.759 30.219 64.978
4 KANPITETEE 250.963 26.616 277.579 115.516 21.653 137.169 135.447 4.963 140.410
5 KYAING TONG 5.726 1.283 7.009 0.238 1.605 1.843 5.488 -0.322 5.166
6 TARCHILEIK 16.446 58.707 75.153 12.097 64.476 76.573 4.349 -5.769 -1.420
7 MYAWADDY 166.021 621.115 787.136 76.055 682.898 758.953 89.966 -61.783 28.183
8 KAWTHAUNG 157.256 32.287 189.543 129.758 39.950 169.708 27.498 -7.663 19.835
9 MYEIK 119.138 97.884 217.022 165.974 61.082 227.056 -46.836 36.802 -10.034
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1906.048 142.593 2048.641 3.551 117.757 121.308 1902.497 24.836 1927.333
11 MAWTAUNG 10.119 6.422 16.541 5.062 2.592 7.654 5.057 3.830 8.887
12 MESE 1.064 0.249 1.313 0.418 0.626 1.044 0.646 -0.377 0.269
13 SITTWE 10.554 1.229 11.783 12.848 49.918 62.766 -2.294 -48.689 -50.983
14 MAUNG DAW 7.433 0.054 7.487 12.369   12.369 -4.936 0.054 -4.882
15 TAMU 84.286 0.930 85.216 69.444 1.854 71.298 14.842 -0.924 13.918
16 RHI 64.485 19.269 83.754 19.168 19.248 38.416 45.317 0.021 45.338
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6046.641 2546.275 8592.916 4847.659 2472.003 7319.662 1198.982 74.272 1273.254

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages