ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 3-6-2022 ) ( 1-4-2021  TO 3-6-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 286.804 51.853 338.657 489.845 186.940 676.785 203.041 135.087 338.128
1 MUSE 221.490 29.366 250.856 398.306 148.448 546.754 176.816 119.082 295.898
2 LWEJEL 28.034 9.571 37.605 23.315 8.066 31.381 4.719 1.505 6.224
3 CHIN SHWEHAW 9.128 10.348 19.476 43.204 29.763 72.967 34.076 19.415 53.491
4 KANPITETEE 26.352 1.814 28.166 21.591 0.029 21.620 4.761 1.785 6.546
5 KYAING TONG 1.800 0.754 2.554 3.429 0.634 4.063 1.629 0.120 1.509
  Myanmar-Thailand 554.284 255.827 810.111 543.400 235.906 779.306 10.884 19.921 30.805
1 TARCHILEIK 18.250 16.249 34.499 14.075 12.935 27.010 4.175 3.314 7.489
2 MYAWADDY 190.776 224.981 415.757 230.166 179.582 409.748 39.390 45.399 6.009
3 KAWTHAUNG 20.113 3.984 24.097 28.749 16.214 44.963 8.636 12.230 20.866
4 MYEIK 2.378 7.965 10.343 11.983 7.433 19.416 9.605 0.532 9.073
5 HTEE KHEE 322.060 2.578 324.638 256.611 14.004 270.615 65.449 11.426 54.023
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.816 1.431 3.247 1.109 1.361 2.470
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 6.701 0.018 6.719 4.800 0.043 4.843 1.901 0.025 1.876
1 SITTWE 1.756 5.657 7.413 2.988 218.350 221.338 1.232 212.693 213.925
  SITTWE(NOR) 1.756 0.002 1.758 2.988 0.007 2.995 1.232 0.005 1.237
  KYAUK PHYU   5.655 5.655   218.343 218.343   212.688 212.688
2 MAUNG DAW 4.945 0.016 4.961 1.812 0.036 1.848 3.133 0.020 3.113
  Myanmar- India 3.198 0.585 3.783 31.779 0.566 32.345 28.581 0.019 28.562
1 TAMU 3.198 0.585 3.783 0.872 0.270 1.142 2.326 0.315 2.641
2 RHI       30.907 0.296 31.203 30.907 0.296 31.203
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 850.987 313.938 1164.925 1069.824 637.491 1707.315 218.837 323.553 542.390

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages