ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 19-7-2019 ) ( 1-10-2017  TO 19-7-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2555.003 1423.743 3978.746 3552.334 1336.581 4888.915 -997.331 87.162 -910.169
2 LWEJEL 119.970 15.873 135.843 198.423 10.238 208.661 -78.453 5.635 -72.818
3 CHIN SHWEHAW 397.452 58.012 455.464 364.084 31.474 395.558 33.368 26.538 59.906
4 KANPITETEE 250.739 25.648 276.387 115.197 21.425 136.622 135.542 4.223 139.765
5 KYAING TONG 5.645 1.247 6.892 0.238 1.559 1.797 5.407 -0.312 5.095
6 TARCHILEIK 15.478 56.940 72.418 11.205 63.601 74.806 4.273 -6.661 -2.388
7 MYAWADDY 159.220 607.383 766.603 75.461 673.145 748.606 83.759 -65.762 17.997
8 KAWTHAUNG 156.834 31.875 188.709 129.304 39.243 168.547 27.530 -7.368 20.162
9 MYEIK 118.167 97.538 215.705 164.743 58.845 223.588 -46.576 38.693 -7.883
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1907.217 142.507 2049.724 3.538 117.738 121.276 1903.679 24.769 1928.448
11 MAWTAUNG 10.008 6.331 16.339 5.020 2.448 7.468 4.988 3.883 8.871
12 MESE 1.064 0.246 1.310 0.414 0.621 1.035 0.650 -0.375 0.275
13 SITTWE 10.240 1.226 11.466 12.637 48.830 61.467 -2.397 -47.604 -50.001
14 MAUNG DAW 7.186 0.052 7.238 12.158   12.158 -4.972 0.052 -4.920
15 TAMU 83.700 0.920 84.620 67.020 1.819 68.839 16.680 -0.899 15.781
16 RHI 61.704 18.919 80.623 19.059 18.845 37.904 42.645 0.074 42.719
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5859.627 2488.460 8348.087 4730.835 2426.414 7157.249 1128.792 62.046 1190.838

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages