ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 13-9-2019 ) ( 1-10-2017  TO 13-9-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2953.751 1668.146 4621.897 4359.147 1590.350 5949.497 -1405.396 77.796 -1327.600
2 LWEJEL 122.079 20.274 142.353 207.754 12.346 220.100 -85.675 7.928 -77.747
3 CHIN SHWEHAW 435.811 72.235 508.046 398.334 37.969 436.303 37.477 34.266 71.743
4 KANPITETEE 259.506 31.217 290.723 117.969 24.063 142.032 141.537 7.154 148.691
5 KYAING TONG 6.993 1.530 8.523 0.271 1.911 2.182 6.722 -0.381 6.341
6 TARCHILEIK 18.902 65.933 84.835 13.951 71.787 85.738 4.951 -5.854 -0.903
7 MYAWADDY 201.987 712.451 914.438 85.808 776.557 862.365 116.179 -64.106 52.073
8 KAWTHAUNG 164.506 40.896 205.402 139.221 42.763 181.984 25.285 -1.867 23.418
9 MYEIK 120.370 108.932 229.302 191.843 69.673 261.516 -71.473 39.259 -32.214
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2217.446 143.413 2360.859 6.925 233.965 240.890 2210.521 -90.552 2119.969
11 MAWTAUNG 11.342 6.727 18.069 5.938 3.625 9.563 5.404 3.102 8.506
12 MESE 1.109 0.302 1.411 0.421 0.658 1.079 0.688 -0.356 0.332
13 SITTWE 12.026 1.236 13.262 14.515 58.815 73.330 -2.489 -57.579 -60.068
14 MAUNG DAW 8.613 0.058 8.671 13.768   13.768 -5.155 0.058 -5.097
15 TAMU 91.821 0.982 92.803 93.501 2.058 95.559 -1.680 -1.076 -2.756
16 RHI 79.491 22.335 101.826 20.811 21.257 42.068 58.680 1.078 59.758
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6705.753 2896.667 9602.420 5670.177 2947.799 8617.976 1035.576 -51.132 984.444

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages