ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 27-5-2022 ) ( 1-4-2021  TO 27-5-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 243.122 36.913 280.035 357.856 146.647 504.503 114.734 109.734 224.468
1 MUSE 184.069 23.496 207.565 273.516 112.110 385.626 89.447 88.614 178.061
2 LWEJEL 26.093 7.245 33.338 21.551 7.928 29.479 4.542 0.683 3.859
3 CHIN SHWEHAW 8.324 4.029 12.353 41.681 26.174 67.855 33.357 22.145 55.502
4 KANPITETEE 22.883 1.492 24.375 18.077 0.010 18.087 4.806 1.482 6.288
5 KYAING TONG 1.753 0.651 2.404 3.031 0.425 3.456 1.278 0.226 1.052
  Myanmar-Thailand 500.561 218.641 719.202 374.334 208.772 583.106 126.227 9.869 136.096
1 TARCHILEIK 15.705 14.815 30.520 13.873 12.345 26.218 1.832 2.470 4.302
2 MYAWADDY 155.162 193.681 348.843 203.842 154.622 358.464 48.680 39.059 9.621
3 KAWTHAUNG 19.495 2.903 22.398 28.301 14.972 43.273 8.806 12.069 20.875
4 MYEIK 2.379 7.149 9.528 7.497 7.232 14.729 5.118 0.083 5.201
5 HTEE KHEE 307.113 0.023 307.136 119.110 13.998 133.108 188.003 13.975 174.028
  HTEE KHEE(NOR) 307.113 0.023 307.136 119.110 0.049 119.159 188.003 0.026 187.977
  DAWEI         13.949 13.949   13.949 13.949
  THILAND         13.949 13.949   13.949 13.949
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.711 1.296 3.007 1.004 1.226 2.230
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 6.005 0.014 6.019 3.670 0.027 3.697 2.335 0.013 2.322
1 SITTWE 1.648 0.001 1.649 2.291 218.350 220.641 0.643 218.349 218.992
  SITTWE(NOR) 1.648 0.001 1.649 2.291 0.007 2.298 0.643 0.006 0.649
  KYAUK PHYU         218.343 218.343   218.343 218.343
  THILAND         4.307 4.307   4.307 4.307
  INDIA                  
  SINGAPORE         214.036 214.036   214.036 214.036
  INDIONIA                  
2 MAUNG DAW 4.357 0.013 4.370 1.379 0.020 1.399 2.978 0.007 2.971
  Myanmar- India 2.918 0.383 3.301 27.881 0.566 28.447 24.963 0.183 25.146
1 TAMU 2.918 0.383 3.301 0.870 0.270 1.140 2.048 0.113 2.161
2 RHI       27.011 0.296 27.307 27.011 0.296 27.307
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 752.606 255.951 1008.557 763.741 570.048 1333.789 11.135 314.097 325.232

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages