ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 8-11-2019 ) ( 1-10-2018  TO 8-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 448.421 201.215 649.636 208.087 149.138 357.225 240.334 52.077 292.411
2 LWEJEL 4.096 1.994 6.090 9.727 1.687 11.414 -5.631 0.307 -5.325
3 CHIN SHWEHAW 65.216 8.161 73.377 50.856 4.447 55.303 14.360 3.714 18.074
4 KANPITETEE 27.692 2.222 29.914 3.984 2.305 6.289 23.708 -0.083 23.625
5 KYAING TONG 1.061 0.324 1.385 0.138 0.219 0.357 0.923 0.105 1.028
6 TARCHILEIK 1.934 9.189 11.123 1.931 3.950 5.881 0.003 5.239 5.242
7 MYAWADDY 25.149 90.329 115.478 12.050 78.194 90.244 13.099 12.135 25.234
8 KAWTHAUNG 44.233 5.293 49.526 23.076 2.490 25.566 21.157 2.803 23.960
9 MYEIK 4.751 18.693 23.444 13.885 9.371 23.256 -9.134 9.322 0.188
10 NABULAE
/HTEE KHEE
193.763 0.516 194.279 213.146 1.364 214.510 -19.383 -0.848 -20.231
11 MAWTAUNG 2.477 0.856 3.333 1.470 1.277 2.747 1.007 -0.421 0.586
12 MESE 0.361 0.074 0.435 0.075 0.041 0.116 0.286 0.033 0.319
13 SITTWE 3.222 0.021 3.243 1.114 0.023 1.137 2.108 -0.002 2.106
14 MAUNG DAW 1.533 0.008 1.541 0.791   0.791 0.742 0.008 0.750
15 TAMU 6.823 0.020 6.843 9.141 0.196 9.337 -2.318 -0.176 -2.494
16 RHI 1.548 0.478 2.026 2.420 2.270 4.690 -0.872 -1.792 -2.664
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 832.361 339.393 1171.754 551.891 256.972 808.863 280.470 82.421 362.891

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages