ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 24-5-2019 ) ( 1-10-2017  TO 24-5-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2109.868 1151.816 3261.684 2873.528 1101.132 3974.660 -763.660 50.684 -712.976
2 LWEJEL 116.226 10.974 127.200 175.036 7.930 182.966 -58.810 3.044 -55.766
3 CHIN SHWEHAW 338.231 40.120 378.351 318.566 23.285 341.851 19.665 16.835 36.500
4 KANPITETEE 234.385 19.663 254.048 98.156 17.502 115.658 136.229 2.161 138.390
5 KYAING TONG 4.289 1.045 5.334 0.150 1.270 1.420 4.139 -0.225 3.914
6 TARCHILEIK 11.075 45.960 57.035 9.138 51.934 61.072 1.937 -5.974 -4.037
7 MYAWADDY 102.125 488.334 590.459 60.091 557.383 617.474 42.034 -69.049 -27.015
8 KAWTHAUNG 149.370 25.449 174.819 124.324 35.113 159.437 25.046 -9.664 15.382
9 MYEIK 98.160 83.796 181.956 141.151 50.816 191.967 -42.991 32.980 -10.011
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1487.733 24.774 1512.507 3.204 117.371 120.575 1484.529 -92.597 1391.932
11 MAWTAUNG 8.697 5.880 14.577 4.358 1.607 5.965 4.339 4.273 8.612
12 MESE 1.059 0.215 1.274 0.351 0.441 0.792 0.708 -0.226 0.482
13 SITTWE 8.328 7.422 15.750 11.306 1.024 12.330 -2.978 6.398 3.420
14 MAUNG DAW 5.579 0.049 5.628 11.064   11.064 -5.485 0.049 -5.436
15 TAMU 72.855 0.782 73.637 43.776 1.328 45.104 29.079 -0.546 28.533
16 RHI 45.988 15.840 61.828 16.460 16.246 32.706 29.528 -0.406 29.122
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 4793.968 1922.119 6716.087 3890.659 1984.384 5875.043 903.309 -62.265 841.044

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages