ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 19-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 19-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1733.355 1028.726 2762.081 1915.051 374.669 2289.720 181.696 654.057 472.361
1 MUSE 1384.441 418.090 1802.531 1649.030 225.171 1874.201 264.589 192.919 71.670
2 LWEJEL 49.938 36.597 86.535 77.986 30.358 108.344 28.048 6.239 21.809
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 120.705 106.358 227.063 53.854 422.149 476.003
4 KANPITETEE 100.432 19.361 119.793 60.674 9.646 70.320 39.758 9.715 49.473
5 KYAING TONG 23.985 26.171 50.156 6.656 3.136 9.792 17.329 23.035 40.364
  Myanmar-Thailand 2634.762 1118.948 3753.710 2838.093 1346.429 4184.522 203.331 227.481 430.812
1 TARCHILEIK 38.858 86.659 125.517 40.023 77.463 117.486 1.165 9.196 8.031
2 MYAWADDY 280.725 747.638 1028.363 577.374 1095.084 1672.458 296.649 347.446 644.095
3 KAWTHAUNG 133.401 24.558 157.959 156.566 19.051 175.617 23.165 5.507 17.658
4 MYEIK 30.839 72.853 103.692 19.634 80.096 99.730 11.205 7.243 3.962
5 HTEE KHEE 2135.371 186.136 2321.507 2033.421 73.579 2107.000 101.950 112.557 214.507
6 MAWTAUNG 15.568 1.104 16.672 11.075 0.597 11.672 4.493 0.507 5.000
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 25.085 0.164 25.249 12.972 0.925 12.047
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 61.513 40.601 102.114 56.363 39.477 95.840
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 11.366 0.123 11.489 6.216 0.859 5.357
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 13.719 0.041 13.760 6.756 0.066 6.690
  Myanmar- India 1.889 0.826 2.715 8.585 5.380 13.965 6.696 4.554 11.250
1 TAMU 1.889 0.826 2.715 8.585 5.380 13.965 6.696 4.554 11.250
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4382.119 2149.731 6531.850 4836.961 1766.561 6603.522 454.842 383.170 71.672

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages