ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 2-8-2019 ) ( 1-10-2017  TO 2-8-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2738.453 1499.094 4237.547 3862.853 1402.899 5265.752 -1124.400 96.195 -1028.205
2 LWEJEL 120.290 16.295 136.585 201.778 10.616 212.394 -81.488 5.679 -75.809
3 CHIN SHWEHAW 409.493 64.731 474.224 374.970 33.346 408.316 34.523 31.385 65.908
4 KANPITETEE 253.270 27.091 280.361 115.686 22.132 137.818 137.584 4.959 142.543
5 KYAING TONG 5.814 1.320 7.134 0.238 1.605 1.843 5.576 -0.285 5.291
6 TARCHILEIK 16.693 59.630 76.323 12.472 64.811 77.283 4.221 -5.181 -0.960
7 MYAWADDY 174.493 634.555 809.048 76.232 684.986 761.218 98.261 -50.431 47.830
8 KAWTHAUNG 157.709 32.751 190.460 130.334 40.257 170.591 27.375 -7.506 19.869
9 MYEIK 119.138 98.583 217.721 166.848 61.151 227.999 -47.710 37.432 -10.278
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2002.953 142.809 2145.762 3.551 117.763 121.314 1999.402 25.046 2024.448
11 MAWTAUNG 10.283 6.497 16.780 5.181 2.708 7.889 5.102 3.789 8.891
12 MESE 1.064 0.251 1.315 0.418 0.628 1.046 0.646 -0.377 0.269
13 SITTWE 10.872 1.230 12.102 13.125 49.918 63.043 -2.253 -48.688 -50.941
14 MAUNG DAW 7.657 0.054 7.711 12.604   12.604 -4.947 0.054 -4.893
15 TAMU 85.314 0.930 86.244 71.360 1.857 73.217 13.954 -0.927 13.027
16 RHI 67.114 19.660 86.774 19.347 19.499 38.846 47.767 0.161 47.928
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6180.610 2605.481 8786.091 5066.997 2514.178 7581.175 1113.613 91.303 1204.916

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages