ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 31-5-2019 ) ( 1-10-2017  TO 31-5-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2280.037 1187.851 3467.888 2931.679 1130.369 4062.048 -651.642 57.482 -594.160
2 LWEJEL 117.895 11.664 129.559 179.564 8.160 187.724 -61.669 3.504 -58.165
3 CHIN SHWEHAW 343.192 41.890 385.082 325.225 24.541 349.766 17.967 17.349 35.316
4 KANPITETEE 240.213 20.998 261.211 101.422 18.305 119.727 138.791 2.693 141.484
5 KYAING TONG 4.788 1.076 5.864 0.150 1.270 1.420 4.638 -0.194 4.444
6 TARCHILEIK 11.415 47.269 58.684 9.504 54.061 63.565 1.911 -6.792 -4.881
7 MYAWADDY 110.788 504.128 614.916 61.679 572.425 634.104 49.109 -68.297 -19.188
8 KAWTHAUNG 154.484 26.544 181.028 125.121 35.556 160.677 29.363 -9.012 20.351
9 MYEIK 99.042 89.805 188.847 143.049 52.458 195.507 -44.007 37.347 -6.660
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1596.368 25.600 1621.968 3.204 117.371 120.575 1593.164 -91.771 1501.393
11 MAWTAUNG 9.003 5.955 14.958 4.484 1.651 6.135 4.519 4.304 8.823
12 MESE 1.059 0.215 1.274 0.363 0.472 0.835 0.696 -0.257 0.439
13 SITTWE 8.391 7.539 15.930 11.388 1.027 12.415 -2.997 6.512 3.515
14 MAUNG DAW 5.730 0.050 5.780 11.223   11.223 -5.493 0.050 -5.443
15 TAMU 77.247 0.788 78.035 45.922 1.417 47.339 31.325 -0.629 30.696
16 RHI 48.256 16.303 64.559 16.718 16.403 33.121 31.538 -0.100 31.438
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5107.908 1987.675 7095.583 3970.695 2035.488 6006.183 1137.213 -47.813 1089.400

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages