ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 25-1-2019 ) ( 1-10-2017  TO 25-1-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 735.281 582.014 1317.295 1399.884 532.160 1932.044 -664.603 49.854 -614.749
2 LWEJEL 49.065 4.747 53.812 73.413 3.398 76.811 -24.348 1.349 -22.999
3 CHIN SHWEHAW 191.167 17.720 208.887 194.137 7.469 201.606 -2.970 10.251 7.281
4 KANPITETEE 46.836 6.508 53.344 16.102 8.055 24.157 30.734 -1.547 29.187
5 KYAING TONG 0.588 0.568 1.156 0.135 0.597 0.732 0.453 -0.029 0.424
6 TARCHILEIK 4.832 16.328 21.160 5.774 20.403 26.177 -0.942 -4.075 -5.017
7 MYAWADDY 35.798 227.581 263.379 29.281 246.925 276.206 6.517 -19.344 -12.827
8 KAWTHAUNG 64.861 9.245 74.106 60.053 13.732 73.785 4.808 -4.487 0.321
9 MYEIK 36.617 43.327 79.944 71.094 22.725 93.819 -34.477 20.602 -13.875
10 NABULAE
/HTEE KHEE
577.304 2.452 579.756 1.364 6.391 7.755 575.940 -3.939 572.001
11 MAWTAUNG 4.252 3.116 7.368 2.006 0.874 2.880 2.246 2.242 4.488
12 MESE 0.653 0.108 0.761 0.273 0.178 0.451 0.380 -0.070 0.310
13 SITTWE 4.407 6.510 10.917 5.260 0.047 5.307 -0.853 6.463 5.610
14 MAUNG DAW 2.758 0.025 2.783 4.787   4.787 -2.029 0.025 -2.004
15 TAMU 32.979 0.481 33.460 12.832 0.739 13.571 20.147 -0.258 19.889
16 RHI 18.880 8.445 27.325 7.387 8.558 15.945 11.493 -0.113 11.380
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 1806.278 929.175 2735.453 1883.782 872.251 2756.033 -77.504 56.924 -20.580

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages