ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 10-6-2022 ) ( 1-4-2021  TO 10-6-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 350.581 58.969 409.550 513.765 213.415 727.180 163.184 154.446 317.630
1 MUSE 279.955 33.840 313.795 416.053 171.939 587.992 136.098 138.099 274.197
2 LWEJEL 29.965 11.483 41.448 27.236 9.372 36.608 2.729 2.111 4.840
3 CHIN SHWEHAW 9.796 10.719 20.515 43.828 31.194 75.022 34.032 20.475 54.507
4 KANPITETEE 29.020 2.169 31.189 23.145 0.195 23.340 5.875 1.974 7.849
5 KYAING TONG 1.845 0.758 2.603 3.503 0.715 4.218 1.658 0.043 1.615
  Myanmar-Thailand 693.960 296.713 990.673 565.749 273.999 839.748 128.211 22.714 150.925
1 TARCHILEIK 20.590 18.567 39.157 14.086 14.114 28.200 6.504 4.453 10.957
2 MYAWADDY 214.347 253.269 467.616 251.820 204.048 455.868 37.473 49.221 11.748
3 KAWTHAUNG 21.808 4.025 25.833 29.217 18.717 47.934 7.409 14.692 22.101
4 MYEIK 2.708 17.811 20.519 12.009 7.603 19.612 9.301 10.208 0.907
5 HTEE KHEE 433.800 2.971 436.771 256.697 22.050 278.747 177.103 19.079 158.024
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.920 1.457 3.377 1.213 1.387 2.600
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 7.559 0.020 7.579 5.427 0.046 5.473 2.132 0.026 2.106
1 SITTWE 1.959 6.501 8.460 3.388 220.168 223.556 1.429 213.667 215.096
  SITTWE(NOR) 1.959 0.002 1.961 3.388 0.007 3.395 1.429 0.005 1.434
  KYAUK PHYU   6.499 6.499   220.161 220.161   213.662 213.662
  THILAND         6.010 6.010   6.010 6.010
  INDIA                  
  SINGAPORE   0.280 0.280   214.151 214.151   213.871 213.871
  INDIONIA   6.219 6.219         6.219 6.219
2 MAUNG DAW 5.600 0.018 5.618 2.039 0.039 2.078 3.561 0.021 3.540
  Myanmar- India 3.778 0.611 4.389 32.794 0.566 33.360 29.016 0.045 28.971
1 TAMU 3.778 0.611 4.389 0.942 0.270 1.212 2.836 0.341 3.177
2 RHI       31.852 0.296 32.148 31.852 0.296 32.148
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 1055.878 362.812 1418.690 1117.735 702.177 1819.912 61.857 339.365 401.222

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages