ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 29-3-2019 ) ( 1-10-2017  TO 29-3-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1573.665 863.351 2437.016 2376.653 821.640 3198.293 -802.988 41.711 -761.277
2 LWEJEL 91.279 6.980 98.259 130.079 5.285 135.364 -38.800 1.695 -37.105
3 CHIN SHWEHAW 285.382 26.720 312.102 277.673 14.732 292.405 7.709 11.988 19.697
4 KANPITETEE 121.019 11.270 132.289 47.194 12.219 59.413 73.825 -0.949 72.876
5 KYAING TONG 1.658 0.862 2.520 0.138 0.871 1.009 1.520 -0.009 1.511
6 TARCHILEIK 7.356 29.865 37.221 7.349 40.212 47.561 0.007 -10.347 -10.340
7 MYAWADDY 68.792 370.130 438.922 47.802 392.342 440.144 20.990 -22.212 -1.222
8 KAWTHAUNG 108.023 17.488 125.511 97.327 25.929 123.256 10.696 -8.441 2.255
9 MYEIK 58.211 61.353 119.564 105.992 39.896 145.888 -47.781 21.457 -26.324
10 NABULAE
/HTEE KHEE
988.506 17.427 1005.933 2.285 117.221 119.506 986.221 -99.794 886.427
11 MAWTAUNG 6.776 5.026 11.802 3.097 1.369 4.466 3.679 3.657 7.336
12 MESE 1.033 0.153 1.186 0.340 0.326 0.666 0.693 -0.173 0.520
13 SITTWE 5.873 6.551 12.424 9.410 1.012 10.422 -3.537 5.539 2.002
14 MAUNG DAW 4.366 0.037 4.403 9.181   9.181 -4.815 0.037 -4.778
15 TAMU 45.308 0.649 45.957 28.825 1.024 29.849 16.483 -0.375 16.108
16 RHI 37.533 12.772 50.305 13.042 13.790 26.832 24.491 -1.018 23.473
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 3404.780 1430.634 4835.414 3156.387 1487.870 4644.257 248.393 -57.236 191.157

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages