ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 17-7-2020 ) ( 1-10-2018  TO 17-7-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2434.598 1456.066 3890.664 2552.090 1409.025 3961.115 -117.492 47.041 -70.451
2 LWEJEL 101.805 21.551 123.356 119.947 15.675 135.622 -18.142 5.876 -12.266
3 CHIN SHWEHAW 341.916 88.842 430.758 396.098 60.334 456.432 -54.182 28.508 -25.674
4 KANPITETEE 246.455 16.671 263.126 250.709 25.095 275.804 -4.254 -8.424 -12.678
5 KYAING TONG 2.643 1.807 4.450 5.644 1.246 6.890 -3.001 0.561 -2.440
6 TARCHILEIK 61.276 63.035 124.311 15.293 56.472 71.765 45.983 6.563 52.546
7 MYAWADDY 328.791 652.195 980.986 157.242 603.537 760.779 171.549 48.658 220.207
8 KAWTHAUNG 242.561 90.087 332.648 156.790 31.683 188.473 85.771 58.404 144.175
9 MYEIK 59.409 77.391 136.800 118.166 93.823 211.989 -58.757 -16.432 -75.189
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1611.541 39.860 1651.401 2002.840 142.490 2145.330 -391.299 -102.630 -493.929
11 MAWTAUNG 9.746 3.868 13.614 9.895 6.324 16.219 -0.149 -2.456 -2.605
12 MESE 2.431 0.277 2.708 1.069 0.247 1.316 1.362 0.030 1.392
13 SITTWE 432.547 304.264 736.811 10.229 1.228 11.457 422.318 303.036 725.354
14 MAUNG DAW 11.494 0.058 11.552 7.064 0.052 7.116 4.430 0.006 4.436
15 TAMU 37.859 0.924 38.783 83.338 0.910 84.248 -45.479 0.014 -45.465
16 RHI 42.802 2.013 44.815 61.074 18.785 79.859 -18.272 -16.772 -35.044
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 5968.285 2818.909 8787.194 5947.488 2466.926 8414.414 20.797 351.983 372.780

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages