ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2020  TO 23-4-2021 ) ( 1-10-2019  TO 23-4-2020 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 2357.376 1001.841 3359.217 2323.007 1067.278 3390.285 34.369 -65.437 -31.068
1 MUSE 1639.565 922.943 2562.508 1774.017 991.994 2766.011 -134.452 -69.051 -203.503
2 LWEJEL 131.463 21.908 153.371 81.079 10.460 91.539 50.384 11.448 61.832
3 CHIN SHWEHAW 336.318 54.415 390.733 262.449 53.913 316.362 73.869 0.502 74.371
4 KANPITETEE 244.120 2.022 246.142 202.885 9.664 212.549 41.235 -7.642 33.593
5 KYAING TONG 5.910 0.553 6.463 2.577 1.247 3.824 3.333 -0.694 2.639
  Myanmar-Thailand 1484.794 638.722 2123.516 1696.335 666.742 2363.077 -211.541 -28.020 -239.561
6 TARCHILEIK 141.683 36.206 177.889 38.983 52.275 91.258 102.700 -16.069 86.631
7 MYAWADDY 400.578 434.637 835.215 221.012 465.726 686.738 179.566 -31.089 148.477
8 KAWTHAUNG 186.103 33.550 219.653 185.420 63.615 249.035 0.683 -30.065 -29.382
9 MYEIK 33.100 47.233 80.333 42.019 62.965 104.984 -8.919 -15.732 -24.651
10 NABULAE
/HTEE KHEE
715.016 19.113 734.129 1197.487 18.245 1215.732 -482.471 0.868 -481.603
11 MAWTAUNG 8.314 1.500 9.814 9.048 3.641 12.689 -0.734 -2.141 -2.875
12 MESE       2.366 0.275 2.641 -2.366 -0.275 -2.641
13 SITTWE   66.483 66.483         66.483 66.483
  Myanmar-Bangladesh 7.893 17.661 25.554 440.516 29.020 469.536 -432.623 -11.359 -443.982
14 SITTWE 7.615 17.659 25.274 430.920 28.976 459.896 -423.305 -11.317 -434.622
15 MAUNG DAW 0.278 0.002 0.280 9.596 0.044 9.640 -9.318 -0.042 -9.360
  Myanmar- India 164.816 0.902 165.718 73.696 2.699 76.395 91.120 -1.797 89.323
16 TAMU 31.154 0.394 31.548 35.429 0.687 36.116 -4.275 -0.293 -4.568
17 RHI 133.662 0.508 134.170 38.267 2.012 40.279 95.395 -1.504 93.891
18 HTAN TA LAN                  
  Myanmar-Laos       0.410   0.410 -0.410   -0.410
19 KENGLAP       0.410   0.410 -0.410   -0.410
  Myanmar-Singapore   284.359 284.359   273.257 273.257   11.102 11.102
20 SITTWE   284.359 284.359   273.257 273.257   11.102 11.102
  TOTAL 4014.879 1943.485 5958.364 4533.964 2038.996 6572.960 -519.085 -95.511 -614.596

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages