ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 9-8-2019 ) ( 1-10-2017  TO 9-8-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2751.896 1535.334 4287.230 3949.300 1438.795 5388.095 -1197.404 96.539 -1100.865
2 LWEJEL 120.373 16.525 136.898 202.116 11.087 213.203 -81.743 5.438 -76.305
3 CHIN SHWEHAW 415.642 66.671 482.313 378.921 33.911 412.832 36.721 32.760 69.481
4 KANPITETEE 253.328 27.449 280.777 115.954 22.382 138.336 137.374 5.067 142.441
5 KYAING TONG 6.009 1.356 7.365 0.261 1.618 1.879 5.748 -0.262 5.486
6 TARCHILEIK 16.907 60.132 77.039 12.698 66.809 79.507 4.209 -6.677 -2.468
7 MYAWADDY 179.816 644.266 824.082 77.542 694.492 772.034 102.274 -50.226 52.048
8 KAWTHAUNG 158.075 33.243 191.318 130.927 40.460 171.387 27.148 -7.217 19.931
9 MYEIK 119.138 98.893 218.031 168.571 61.380 229.951 -49.433 37.513 -11.920
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2003.025 142.838 2145.863 3.578 118.975 122.553 1999.447 23.863 2023.310
11 MAWTAUNG 10.421 6.509 16.930 5.268 2.822 8.090 5.153 3.687 8.840
12 MESE 1.064 0.261 1.325 0.419 0.633 1.052 0.645 -0.372 0.273
13 SITTWE 11.279 1.230 12.509 13.377 49.920 63.297 -2.098 -48.690 -50.788
14 MAUNG DAW 7.925 0.055 7.980 12.876   12.876 -4.951 0.055 -4.896
15 TAMU 86.159 0.954 87.113 74.166 1.904 76.070 11.993 -0.950 11.043
16 RHI 69.111 19.884 88.995 19.510 19.790 39.300 49.601 0.094 49.695
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6210.168 2655.600 8865.768 5165.484 2564.980 7730.464 1044.684 90.620 1135.304

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages