ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 19-4-2019 ) ( 1-10-2017  TO 19-4-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1810.632 952.029 2762.661 2498.484 909.076 3407.560 -687.852 42.953 -644.899
2 LWEJEL 101.418 7.822 109.240 153.023 5.987 159.010 -51.605 1.835 -49.770
3 CHIN SHWEHAW 305.756 29.413 335.169 289.386 16.747 306.133 16.370 12.666 29.036
4 KANPITETEE 164.349 13.703 178.052 71.016 13.723 84.739 93.333 -0.020 93.313
5 KYAING TONG 2.969 0.922 3.891 0.138 1.010 1.148 2.831 -0.088 2.743
6 TARCHILEIK 8.345 31.640 39.985 7.764 42.776 50.540 0.581 -11.136 -10.555
7 MYAWADDY 76.714 408.080 484.794 51.866 472.017 523.883 24.848 -63.937 -39.089
8 KAWTHAUNG 124.813 18.953 143.766 107.977 29.389 137.366 16.836 -10.436 6.400
9 MYEIK 90.129 74.265 164.394 129.268 43.683 172.951 -39.139 30.582 -8.557
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1141.848 18.248 1160.096 2.477 117.273 119.750 1139.371 -99.025 1040.346
11 MAWTAUNG 7.516 5.261 12.777 3.667 1.434 5.101 3.849 3.827 7.676
12 MESE 1.046 0.166 1.212 0.340 0.362 0.702 0.706 -0.196 0.510
13 SITTWE 6.814 6.551 13.365 10.004 1.018 11.022 -3.190 5.533 2.343
14 MAUNG DAW 4.837 0.040 4.877 9.868   9.868 -5.031 0.040 -4.991
15 TAMU 51.556 0.654 52.210 32.102 1.057 33.159 19.454 -0.403 19.051
16 RHI 39.369 12.999 52.368 14.098 14.600 28.698 25.271 -1.601 23.670
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 3938.111 1580.746 5518.857 3381.478 1670.154 5051.632 556.633 -89.408 467.225

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages