ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁)ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများအား H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mon, 07/26/2021 - 09:19 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS Code လိုင်းများဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:39 -- dotadmin

ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:36 -- dotadmin

သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 06/24/2021 - 09:43 -- eiprdep

ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းမှ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 05/31/2021 - 04:01 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်းများနှင့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းများကို ပူးတွဲသတင်းလွှာပါ သတ်မှတ်ရက်များမှ စတင်၍ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)နှင့် (၄/၂၀၂၁) တို့အား သက်တမ်းတိုးခြင်း

Wed, 05/12/2021 - 07:06 -- eiprdep
Undefined

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်ချောမွေ့စေ​ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်းကိစ္စနှင့် ထောက်ခံချက်ကိစ္စတို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)နှင့် (၄/၂၀၂၁) တို့အား သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁)

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ကုန်စည်လိုင်းအချို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာကို သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 05/12/2021 - 06:56 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) အား ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) ဖော်ပြပါကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးအား HS Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mon, 04/26/2021 - 03:47 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) အရ စားသောက်ကုန်စ္စည်း (၄)မျိုးအား လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူစွာသိရှိစေရန် ကုန်စည်တစ်ခုချင်းအလိုက် H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

ကုန်စည်စာရင်း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

နယ်စပ်ဒေသများမှ ယာယီတင်သွင်းခွင့်မပြုသည့် ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 04/22/2021 - 08:11 -- eiprdep
Undefined

ကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးအား နယ်စပ်ဒေသများ/ နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းခြင်းကို ၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီတင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) အား သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 03/31/2021 - 05:37 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁)ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သွင်းကုန်ကုန်စည် (၇၂)လိုင်းအနက် ငါး၊ အသားလွှာ (ဆော်လမွန်၊ တူနာ) HS Code 0302 (၁၀)လိုင်းမှအပ ကျန်သွင်းကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းနှင့် ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းတို့ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ