ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

Fri, 07/27/2018 - 11:32 -- eiprdep
Undefined

လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၃/၂၀၁၈)

Fri, 07/27/2018 - 11:11 -- eiprdep
Undefined

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၃/၂၀၁၈)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် (SOP) ထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၈)

Fri, 07/27/2018 - 10:51 -- eiprdep
Undefined

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် (SOP) ထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၈)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှ ပဲမျိုးစုံတင်သွင်းခွင့်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၇ )

Sun, 09/10/2017 - 11:17 -- adminDep
Undefined

ပြည်ပမှ ပဲမျိုးစုံတင်သွင်းခွင့်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၇ )  ထုတ်ပြန်ခြင်း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပင်မှ ထုတ်လုပ်သော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ အမြဲတမ်းတင်ပို့ခွင့်ပြု ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံတရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ၏ ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ်(၅၂၇) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:10 -- eiprdep
Undefined

စက်မှုထုတ်ကုန်များအတွက် ပင်ရင်းနို်င်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Product Registration) ကို ကြိုတင်လျှောက်ထားရန် သတင်းလွှာထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ