ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2018-2019  9841.246 7219.169 17060.415 15018.229 3068.368 18086.597 24859.475 10287.537 35147.012
2 2019-2020 10493.150 7187.939 17681.089 15603.360 3447.496 19050.856 26096.510 10635.435 36731.945
3 2020-2021 8454.400 6908.884 15363.284 11427.249 3258.809 14686.058 19881.649 10167.693 30049.342
4 2021-2022
(Mini Budget)
Up To March
5620.634 2687.788 8308.422 7037.735 927.260 7964.995 12658.369 3615.048 16273.417
5 2022-2023
Up To MARCH
10508.094 6112.083 16620.177 14868.298 2484.424 17352.722 25376.392 8596.507 33972.899

Source: Customs ;

 

Pages