ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

          ဝန္ျကီးဌာနစီမံခန့္ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးအမွတ္စဉ္ (၅/၂၀၁၇) (၁၁/၂၀၁၇) (၁၃/၂၀၁၇) တို့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္/ယနၱရားမ်ားအား ပံုမွန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြင့္ျပုလ်က္ ရွိပါသည္ -

 

( ၁ )   ယာဉ္အေလးခ်ိန္ (၁) တန္ေအာက္ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားနွင့္ Delivery Van ၊ Pick up (2Door) (နယ္စခန္းမပါ) တို့အား ကုမၸဏီသက္တမ္း (၁) နွစ္ ျပည့္ျပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) လ (၁) စီးနႈန္းျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းနွင့္ နယ္စခန္း (၃) ခု တို့မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပုသြားပါမည္။

 

( ၂ )   ယာဉ္အေလးခ်ိန္ (၁) တန္နွင့္ (၃) တန္ျကားအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္ မ်ား (Light Truck ၊ Box Truck ၊ Freezer Box Truck) တို့ကို ကုမၸဏီ သက္တမ္း (၁) နွစ္ရွိျပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) ရက္လွ်င္ (၁) စီးနႈန္းျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းနွင့္ မူဆယ္၊ ျမဝတီ၊ တာခ်ီလိတ္စခခန္း (၃) ခုတို့မွ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ ခြင့္ျပုသြားပါမည္။

 

( ၃ )   သက္တမ္း (၁) နွစ္မျပည့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) တန္ ေအာက္လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား၊ Delivery Van ၊ Pickup (2 Door) ၊ (၁) တန္မွ (၃) တန္ျကားအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္မ်ား (Light Truck ၊ Box Truck ၊ Freezer Box Truck) တို့အား သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြား မည္မဟုတ္ပါ။

 

( ၄ )   ( ၃ တန္ မွ ၅ တန္ထိ ) လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး၊ ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ (၁) ရက္လွ်င္ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၃)စီးနႈန္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။ (ဝန္ျကီးဌာန၊ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဉ္ (၁၆/၂၀၁၈)အရ)

 

( ၅ )   (၅) တန္အထက္ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္ / ယနၱရားမ်ားအားလံုးကို ေဒသမေရြး လိပ္စာျဖင့္ (၁) ရက္လွ်င္ လိုင္စင္(၁) ေစာင္ (၅) စီးနႈန္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။

 

( ၆ )   City Bus ၊ Express Bus တို့အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအပါအဝင္ တစ္ရက္လွ်င္ ကုမၸဏီ (၁) ခု၊ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၅) စီးနႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Mini Bus မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ တစ္ရက္လွ်င္ ကုမၸဏီ (၁) ခု၊ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၅) စီး နႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။

စဥ္

အေျကာင္းအရာ

သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည့္ရက္

၁။

တစ္ဦးခ်င္းျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။   

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လသာခြင့္ျပုျပီး၊ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မျပု။

၂။

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ခြင့္ျပုထုတ္ေပးထားသည့္ Show Room , Sale Center သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားနွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသို့ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္/ပါမစ္မ်ားမွအပ က်န္လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္သြင္းကုန္ လိုင္စင္/ ပါမစ္ အားလံုး။

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လကုန္ဆံုးျပီး၊ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားလာပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန့အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

၃။

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းသံုး ယာဉ္/ယနၱရား လိုင္စင္မ်ားနွင့္ ကုမၸဏီသို့ခြင့္ျပုေသာ လူစီးယာဉ္ မ်ား၊ သာသနာေရးယာဉ္၊ နိဗၺာန္ယာဉ္၊ မီးသတ္ယာဉ္၊ လူနာတင္ယာဉ္၊ အျခား လႉဒါန္းယာဉ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ပါမစ္မ်ား။

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လအထိသာ ခြင့္ျပုသြား မည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

 

၄။

အစိုးရဌာနမ်ားမွ တင္ဒါေခၚယူျပီး ေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းမည့္ ယာဉ္ယနၱရားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးထားေသာလိုင္စင္မ်ား။

သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လအထိသာ ခြင့္ျပုသြား မည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

၅။

ယာဉ္အိုယာဉ္ေဟာင္းအစီအစဉ္ျဖင့္ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား။

မူလလိုင္စင္သက္တမ္း (၃) လအထိ ခြင့္ျပုသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးပါက ပထမအျကိမ္ (၂) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြားမည္။

၆။

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ အေရာင္းျပခန္း (Showroom / Sale Centre) မ်ားအတြက္ Normal LC (or) TT ၊ Consignment စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္နွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသို့ ထုတ္ေပးသည့္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ / ပါမစ္မ်ား။

မူလလိုင္စင္သက္တမ္း (၃) လအထိ ခြင့္ျပုသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးပါက ပထမအျကိမ္ (၂) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြားမည္။

 မွတ္ခ်က္။        (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန့ (၁၇၀ဝ) ခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ (၂၄/၂၀၁၈) ျကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ။

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ပါမစ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစု (One Stop Services)

 

၁။            ယာဉ္အို/ယာဉ္ေဟာင္းအပ္နွံ အစားထိုးတင္သြင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                                                   (က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

                     (၁)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊

                     (၂)   ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါက ကိုယ္စားလွယ္၏ မွတ္ပံုတင္ (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ Special Power (မူရင္း)၊

                      (၃)   မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းျကာျမင့္ယာဉ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးနွင့္ အစားထိုး ယာဉ္ တင္သြင္းေရးအဖြဲ့၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ ပံုစံ(ဃ)မူရင္း၊

                      ( ၄)  PROFORMA INVOICE  (မူရင္း) ၊ Team and Conditions အခ်က္ (၆) ခ်က္၊

                      (၅)   PROFORMA INVOICE  ပါ အခ်က္ ( ၆ ) ခ်က္နွင့္အညီ တင္သြင္းပါမည္ဟု ကာယကံရွင္ ၏ဝန္ခံကတိ၊

                      (၆)   နိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသူ(သို့မဟုတ္)နိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ ထားသည့္ ကုမၸဏီမွ ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ယာဉ္ဖိုးေငြမ်ား ေပးေခ်ရန္ နွစ္ဦးသေဘာတူ နိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲခြင့္ ဝန္ခံကတိ၊

၂။            လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ  စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

        (၁)   ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းခြင့္ျပုပါရန္ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

        (၂)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊

        (၃)   ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဝင္လူဦးေရစာရင္း(သန္းေခါင္စာရင္း) မူရင္း၊   

        (၄)   ဘဏ္စာအုပ္မူရင္းနွင့္မိတၱူ

        (၅)   ေလွ်ာက္ထားသူမွ လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ခြင့္ျပုပါမစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္း တြင္ မပါဝင္ေျကာင္း ဝန္ခံကတိ၊

                        (၆)   PROFOMA Invoice မူရင္း၊

                        (၇)   PROFOMA Invoice မူရင္းတြင္ Recondition ေလွ်ာက္ထားက သတ္မွတ္ပါ အခ်က္ (၆) ခ်က္နွင့္အညီ  တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားေျကာင္း  ဝန္ခံကတိ ၊

                        (၈)   ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားက ဌာနမွ ခြင့္ျပုေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ကဒ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ Special Power ၊ (မွတ္ခ်က္။  ၂၁-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန့မွ စ၍ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မျပုပါ။)

၃။            ယာဉ္အို/ေဟာင္း အပ္နွံအစားထိုး တင္သြင္းမႈနွင့္ လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ ယာဉ္ တင္သြင္းမႈ (အေရာင္းစင္တာ / အေရာင္းျပခန္း) ပါမစ္ေလွ်ာက္ထား ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဉ္အေပၚ  စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

              (က)  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ (နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား) မူရင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း မူရင္း၊ မိတၱူ (မွတ္ပံုတင္ပါအမည္၊ မွတ္ပံုတင္မွန္/မမွန္) ၊

              (ခ)   ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္က ဌာနမွခြင့္ျပုထားေသာ ကိုယ္စား လွယ္ကဒ္ မူရင္း ၊ မိတၱူ ၊

              (ဂ)   ေလွ်ာက္ထားသည့္ Case တြင္ Section တြင္ ခြင့္ျပုထားသည့္ စီးေရထက္ ပိုမို ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါေျကာင္းနွင့္ ပိုမို၍ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပုပါေျကာင္း ဝန္ခံကတိ ၊

              (ဃ)  ေလွ်ာက္လွြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဈးနႈန္းမ်ားကို Section မွ ခြင့္ျပုထားသည့္ Consingnment , Dealership ေဈးနႈန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္ မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ ၊

              (င)   ယာဉ္အို/ေဟာင္း အပ္နွံအစားထိုး ပါမစ္ျဖစ္က မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း ျကာျမင့္ ယာဉ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးနွင့္ အစားထိုးယာဉ္ တင္သြင္းေရးအဖြဲ့၏ စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ ပံုစံ (ဃ) မူရင္း၊ (ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ နွင့္ ပံုစံ(ဃ) ပါ အမည္၊ မွတ္ပံု တင္ မွန္/မမွန္)

              (စ)   လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း (Personal) ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး မွ ေလွ်ာက္ ထားျခင္းအတြက္ တိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ့၏ စိစစ္ေထာက္ခံ ခြင့္ျပုပါ အမည္ မွန္/မမွန္ စိစစ္ ရပါသည္ ၊

              (ဆ)  ထူးျခားတင္ျပမႈမ်ားစိစစ္ေတြ့ရွိက EICC/ျကီးေကာ္သို့ တင္ျပခြင့္ျပုခ်က္ရယူ ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၄။            Show Room / Consignment / Dealership ပါမစ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

              (က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

                      (၁)   ကုမၼဏီ/ လူပုဂၢိုလ္၏ တင္သြင္းခြင့္ျပုရန္ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

                      (၂)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊

                      (၃)   ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဝင္လူဦးေရစာရင္း(သန္းေခါင္စာရင္း) မူရင္း ၊

                      (၄)   ကုမၸဏီ/ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱူ ၊       

                      (၅)   ဘဏ္စာအုပ္မူရင္းနွင့္နွစ္ဦးသေဘာတူသံုးစြဲခြင့္ေထာက္ခံစာ ၊

                      (၆)   ID မိတၱူ (သြင္းကုန္ေျကျငာလွြာ)

                      (၇)   Sectionမွ ထုတ္ေပးေသာလိုင္စင္မိတၱူ ၊

                      (၈)   ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ (Special Power) ၊

                      (၉)   ကိုယ္စားလွယ္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ၊

                      (၁၀) နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ/ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ျကိုတင္ခြန္မူရင္း/မိတၱူ ၊

၅။            ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းခြင့္ Permit မ်ား ျပင္ဆင္/ အပ္နွံ/ သက္တမ္းတိုးျခင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

            (က)  လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ (Show Room/ Sale Centre အပါအဝင္) အား ျပင္ဆင္/ အပ္နွံျခင္း

(၁)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊

       (ကက)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံလိုသည့္ အေျကာင္းအရာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူတစ္စံု၊

       (  ဂဂ  )  Invoice မူရင္း၊

       (ဃဃ)   ျပင္ဆင္သည္ အခ်က္အလက္နွင့္လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား (eg. မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၊ လူအမည္မ်ား ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊ လိပ္စာျပင္ ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ဇယား မူရင္း နွင့္မိတၱူ ၊ ေဈးနႈန္း ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ) ၊

       (  ငင  )  ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ ၊

       (  စစ  )  ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္မိတၱူ ၊

           ( ခ)  ယာဉ္အို/ယာဉ္ေဟာင္း အစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ (Show Room အပါအဝင္) အား ျပင္ဆင္/အပ္နွံ/သက္တမ္းတိုးျခင္း

         (၁)   ျပင္ဆင္ / အပ္နွံ / သက္တမ္းတိုးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ပါဝင္ရမည့္ စာရြက္ စာတမ္း မ်ား

       (ကက)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံ/ သက္တမ္းတိုးလိုသည့္ အေျကာင္းအရာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူတစ္စံု ၊

       (  ဂဂ  )  မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းျကာျမင့္ေသာ ဖ်က္သိမ္းယာဉ္ေထာက္ခံခ်က္ မိတၱူ (ပံုစံ “ဃ” မိတၱူ) ၊

       (ဃဃ)   ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္အလက္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား     (eg. အမည္၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ ၊ လိပ္စာျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ ေဈးနွန္း ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ ) ၊

        (  ငင  )  ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ ၊

        (  စစ  )  ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္ မိတၱူ ၊

        (ဆဆ)   Invoice မူရင္း ၊

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား