၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၄ မော်ဒယ်ထိ Pick Up(2 Door)/ Extra Cab/ Space Cab ဈေးနှုန်းများ

စဉ် Brand
Name
Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  Pick Up                            
Chevrolet Silverdo 3500 CC USA 21400 23400 25400 27400 29400 31400 34700 39150 40000 41800 47800  
Dodge Ram Japan/
 U.S.A
5000 6000 7000 8000 9000 10700 11200 12900 14000 15000 20500  
Ford F-150 U.S.A 11500 12700 14200 15700 17500 19400 21600 24000 26400 29000 34800  
Ford Ranger[Pick Up / Extra Cab /Space Cab/Super Cab (Open  Cab)] Thailand 5000 5500 6000 7000 8000 10000 11000 11500 12000 13000 18000  
Ford Ranger(Pick Up) Germany 6000 6600 7200 8400 9600 12000 13200 13800 14400 15600 21600  
Isuzu Pickup Japan/
Thailand
5000 6000 7000 8000 9000 12000 13000 14000 15000 17000 24000  
JMC Boarding China 6200 6900 7700 8600 9500 10600 11700 13000 14500 16100 19300  
Land Rover   Japan/
UK
10300 11400 12500 13800 15200 16700 18400 20200 22200 24400 34000  
Mazda BT-50(Standard Cab
Pro)(4x2)/(4x4)
Japan 2014 Model Only 14500  
၁၀ Mazda BT-50(Standard Cab)(4x2)/(4x4) Japan 2014 Model Only 16500  
၁၁ Mazda B Series Thailand 4800 5400 6000 6600 7300 8000 8800 9700 10700 11800 13000  
၁၂ Mazda B Series Japan 8000 9000 10000                  
၁၃ Mitsubishi All Brand [Space
Cab/ Extra Cab/
 Smart Cab
(Open Cab)]
Japan/
Thailand
6000 7000 8000 9000 10000 12000 13000 14000 15000 17000 24000  
၁၄ Mahindra Bolero Maxi Truck India         5600 6000 6500 7500 8500 8900 9500  
၁၅ Mahindra Maxximo Plus India         4600 5200 5800 6700 7700 7900 8500  
၁၆ Nissan Navara [Space
Cab/ Extra Cab/
 Smart Cab
(Open Cab)]
Japan/ Thailand 6000 7000 8000 9000 10000 12000 13000 14000 15000 17000 24000  
၁၇ Nissan DATSUN Japan 6000 7000                    
၁၈ Nissan Frontier Thailand 6300 7000 7700 8600 9600 10600 11800 13100 14600 16200 18000  
၁၉ Proton Junbuck Malaysia 5000 6000 7000 8000 9000 12000 13000 14000 15000 17000 24000  
၂၀ Toyota Hilux/ Hilux
Vigo [Space
Cab/ Extra Cab/ Smart Cab(Open Cab)]
Thailand/ Japan 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 20000 25000  
၂၁ Toyota Hilux/ Hilux
Vigo (Pick Up) 
Thailand 5000 6000 7000 8200 8700 9100 9600 10100 10600 11200 16000  
၂၂ Nissan Navara (Pickup) Japan/ Thailand 5000 6000 7000 8200 8700 9100 9600 10100 10600 11200 16000  
၂၃ Mitsubishi All Brand (Pickup) Thailand/ Indonesia 5000 6000 7000 8200 8700 9100 9600 10100 10600 11200 16000  
၂၄ Toyota  Landcruiser Japan           20000 22000 24000 26000 30000 38000  
၂၅ Toyota Tundra Pickup U.S.A 10000 12000 13000 14000 22000 24000 26000 28000 30000 35000 50000  
၂၆ Toyota Tacoma U.S.A 7500 8500 9200 10000 10800 12000 13000 14500 15700 16700 19000  
၂၇ Wuling
Sunshine
3000 CC China 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9500 11400  
၂၈ ZNA RICH(2WD) China  2013 model only 10500    
၂၉ ZNA RICH(4WD) China  2013 model only 12000    
၃၀ Chevrolet Colorado (Smart Cab)  Thailand 11300 11800 12700 14300 15800 17500 18400 19800 21500      
၃၁ Chevrolet Colorado  U.S.A 18500 19000 19900 21500 23000 24700 25600 27000 28700      
၃၂ GMC Canyon U.S.A 8000 9000 10500 11600 13800 16400 18200 19500 21200      
၃၃ Dodge Dakota U.S.A 7100 8300 10000 11700 12600 14800 16100          
၃၄ Ford Ranger { Pick Up/ UP
 / Extra Cab/ Space
Cab/ Super Cab/
( Open Cab)}
Thailand 5000 5500 6000 7000 8000 10000 11000 11500 12000 13000 18000  
၃၅ Ford F-250 ( Super Cab/ Open Cab) USA 10000 11600 12400 14300 15900 18500 20500 22500 25000 28000 36000 3/2014

မှတ်ချက်။                ။အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ပဲ Brand Name အသစ်ဖြင့်လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက အင်တာနက်အထောက်အထားများဖြင့်

                             စိစစ်၍ One Stop Service အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။           

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - ၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၄ မော်ဒယ်ထိ Pick Up(2 Door)/ Extra Cab/ Space Cab ဈေးနှုန်းများ