၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Pick Up(2 Door) / Extra Cab / Space Cab ဈေးနှုန်းများ

Sr.
No
Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Pick Up/ Extra Cab/ Space Cab                      
Ford Ranger Thailand 5000 5500 6000 7000 8000 10000 11000 11500 12000 13000 18000
Isuzu Pickup Thailand 5000 6000 7000 8000 9000 12000 13000 14000 15000 17000 24000
Mitsubishi Pickup Thailand 6000 7000 8000 9000 10000 12000 13000 14000 15000 17000 24000
Mitsubishi L200 Indonesia           10000 11000 11500 12000 13000 18000
Nissan Navara Thailand 6000 7000 8000 9000 10000 12000 13000 14000 15000 17000 24000
Nissan DATSUN Japan 6000 7000                  
Toyota Hilux Pickup Japan 9000 10000 11000                
Toyota Hilux Vigo Thailand       13000 14000 15000 16000 17000 18000 20000 25000
Toyota Hilux Pickup Thailand 5000 6000 7000 8200 8700 9100 9600 10100 10600 11200 16000
၁၀ Toyota Landcruiser Japan           20000 22000 24000 26000 30000 38000
၁၁ Toyota Tundra Pickup U.S.A 10000 12000 13000 14000 22000 24000 26000 28000 30000 35000 50000

Subscribe to ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Pick Up(2 Door) / Extra Cab / Space Cab ဈေးနှုန်းများ