မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထားများ

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ CD
Rate
CT
Rate 
HS Heading 
BUS (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်လူ(၁၀) နှင့် အထက်
စီးနိုင်ပါသည်။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1800 cc အထိ)
၃၀% ၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1801 cc မှ 2000 cc အထိ)
၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 2000 cc အထက်)
၄၀% ၂၅% 87.03
Double Cab (engine displacement 2000 cc အထက်) ၄၀% ၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခွဲခြားမှုမရှိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မှတ်ချက်။   အမှတ်စဉ် (၂) ပါ engine displacement 1800 CC အထိ အငှားယာဉ် (Taxi) များအား CD 3% နှင့် CT 5% နှင့်

               အမှတ်စဉ် (၃) ပါ 1800 CC အထက် အငှားယာဉ် (Taxi) များ CD 3% နှင့် CT 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။

               မီးသတ်ယာဉ်နှင့် နိဗ်ဗာန်ယာဉ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD/CT (0%) ဖြစ်ပါသည်။ 

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊
(ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၀ ဦးနှင့် အထက်)
၅%
လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up,
Micro Bus, Van, MPV, SUV)
 
  (၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) ၃၀%
  (၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၅၀%
  (၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
  (၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၂၀%
  Pick Up (Double Cab) ၄၀%
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခကောက်ခံမှု
လူနာတင်ယာဉ် ဝ%
နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ဝ%
မီးသတ်ယာဉ် ဝ%
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ CD
Rate
CT
Rate
HS Heading
BUS (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်လူ(၁၀) နှင့် အထက်
စီးနိုင်ပါသည်။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထိ) ၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထက်) ၄၀% ၂၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခွဲခြားမှုမရှိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မှတ်ချက်။   အမှတ်စဉ် (2 နှင့် 3) ပါ engine displacement 2000 CC အထက်နှင့် 2000 CC အောက်

                မော်တော်ယာဉ်များအား အဌားယာဉ် (Taxi) အဖြစ်တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD 3% နှင့်

                CT 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။

                မီးသတ်ယာဉ်နှင့် နိဗ်ဗာန်ယာဉ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD/CT (0%) ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊
(ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၅ ဦးနှင့် အထက်)
၅%
လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV)
(၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) ၅၀%
(၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
(၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၁၀၀%
(၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၂၀%

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထားများ