အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉/၂၀၂၀ အပိုဒ် ၃ ၊ အပိုဒ်ခွဲ (က) ကို အစားထိုးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၈/၂၀၂၃

မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၂၂ အရ ပူးတွဲပါ H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၈၇၇၄) လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်းအဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၁၉/၂၀၂၃)

မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၂၂ အရ ပူးတွဲပါ H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၁၅၅၆) လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်းအဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ