စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၇၁/ ၂၀၂၃

Fri, 10/27/2023 - 12:22 -- ipICTdep

စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၇၁/ ၂၀၂၃

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ