အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၄ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၄ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/ ၂၀၁၄) အမိန့်အမှတ် (၅/၂၀၀၀) နှင့် (၆/၂၀၀၀) တို့အား ပယ်ဖျက်ကြောင်းထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 30/09/2014
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/ ၂၀၁၄) သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုသောပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် ကြေး ကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုခြင်း 09/08/2014
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈/ ၂၀၁၄) သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများ သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း 23/07/2014
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/ ၂၀၁၄) ၀ါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း 19/03/2014
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/ ၂၀၁၄) ပို့ကုန်လိုင်စင် အပ်နှံကြေး ပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း 14/03/2014
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၄) H.S လိုင်း (၉၈၃) လိုင်းမှအပ ကျန်သော H.S Code များအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း 20/02/2014
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၄) မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန် စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်သည့် အမိန့် 10/01/2014

မြန်မာ-တရုတ် ၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်များတွင် ရောင်းချသည့်ငွေကြေးဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသော (၅/၂၀၀၀) နှင့် (၆/၂၀၀၀) တို့အား ပယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုဘဲ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးအတွက် H.S Code လိုင်းပေါင်း (၁၉၂၆) လိုင်းအပြင် နောက်ထပ် လိုင်းပေါင်း (၁၅၃) လိုင်းအား  သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/ ၂၀၁၄) ဖြင့် ဝါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော  ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် အပ်နှံကြေးပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုးအပေါ် H.S Code ခွဲခြား၍ လိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ပြီး ယင်း (၉၈၃) လိုင်းမှအပ ကျန်သော H.S Code  များ အတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၄) ဖြင့် မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ