မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန် စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Fri, 01/10/2014 - 12:20 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၄) ဖြင့် မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ