အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၃ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၃ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၃ ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 06/11/2013
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၂/၂၀၁၃ သွင်းကုန်လိုင်စင် ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကား တာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 10/09/2013
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့်အမိန့် 29/03/2013
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၃ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 16/03/2013
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၁၃ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့်အမိန့် 28/02/2013
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၃ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့် 06/02/2013
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၃ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် 05/02/2013
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၃ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 17/01/2013

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၂/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုး ၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးတို့အား အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့် တင်ပို့တင်သွင်းရာတွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာ များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ ပြည်ပသို့ ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၃ ဖြင့် Chewing Gum ,  Cakes , Wafer , Chocolate တို့အား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၃ ဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ ၊ စီးကရက် နှင့် တည်ဆဲဥပဒေ အရ ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာပါပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းလာမှုအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ