၀ါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း

Wed, 03/19/2014 - 12:22 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/ ၂၀၁၄) ဖြင့် ဝါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော  ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ