သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများ သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း

Wed, 07/23/2014 - 12:24 -- eiprdep

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးအတွက် H.S Code လိုင်းပေါင်း (၁၉၂၆) လိုင်းအပြင် နောက်ထပ် လိုင်းပေါင်း (၁၅၃) လိုင်းအား  သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ