သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုသောပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် ကြေး ကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုခြင်း

Sat, 08/09/2014 - 12:25 -- eiprdep

သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုဘဲ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ