စာပေနှင့် အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၆၁/၉၆၂/၉၆၃/၉၆၄/ ၉၆၅/၉၇၃)၂၀၂၃

Thu, 12/14/2023 - 04:56 -- ipICTdep

စာပေနှင့် အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၆၁/၉၆၂/၉၆၃/၉၆၄/ ၉၆၅/၉၇၃)၂၀၂၃

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ