အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၂၃

စာပေနှင့် အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၆၁/၉၆၂/၉၆၃/၉၆၄/ ၉၆၅/၉၇၃)၂၀၂၃

စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး များ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၅၅/၉၅၆/၉၅၇/ ၉၅၈/၉၅၉/၉၆၀)/၂၀၂၃

စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၇၁/ ၂၀၂၃

PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၁.pdf, PDF icon Form.pdf, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း( ID-1), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက် (ID-1a), PDF icon ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာ (ID-2), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-3), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းတွင် စာအရေးအသား အမှား နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အခြားမှားယွင်းမှုများအား ပြင်ဆင်ပေး, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-5), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွဲခြားပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-6), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ခြင်း (ID-7), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-8), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်း မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ် ကြောင်း တောင်းဆိုခြင်း (ID-9), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-11), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း အခွင့်အရေးများ လွှဲပြောင်းခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-12), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-13), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း , PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းအား တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာ ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-15), PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အမည် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-16) , PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အား ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-17), PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလာအား တိုးမြှင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-18) , PDF icon အယူခံလျှောက်ထားခြင်း (ID-19), PDF icon အယူခံခြင်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်ခွင့် တောင်းခံခြင်း (ID-19a)

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄/၂၀၂၃ ကို အောက်ပါ .pdf file တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် -

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၂၃ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၃ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ