အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုဘဲ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးအတွက် H.S Code လိုင်းပေါင်း (၁၉၂၆) လိုင်းအပြင် နောက်ထပ် လိုင်းပေါင်း (၁၅၃) လိုင်းအား  သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/ ၂၀၁၄) ဖြင့် ဝါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော  ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် အပ်နှံကြေးပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုးအပေါ် H.S Code ခွဲခြား၍ လိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ပြီး ယင်း (၉၈၃) လိုင်းမှအပ ကျန်သော H.S Code  များ အတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၄) ဖြင့် မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၂/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုး ၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးတို့အား အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့် တင်ပို့တင်သွင်းရာတွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာ များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ ပြည်ပသို့ ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Pages

သတင်းအချက်အလက်များ