သွင်းကုန်လိုင်စင် ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကား တာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Tue, 09/10/2013 - 04:09 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၂/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ