ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Wed, 11/06/2013 - 04:12 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ